SV

verktyg {pluralis}

volume_up
verktyg
Många av funktionerna i Verktyg för webbansvariga kan hjälpa dig att identifiera potentiella problem.
Many of the features of Webmaster Tools can help you identify potential problems.
Med verktygen i Map Maker kan du skapa och redigera kartelement och förbättra kvaliteten på kartor och lokal information i din region.
Map Maker provides a set of tools to create and edit map features in order to improve the quality of maps and local information in your region.

Användningsexempel för "verktyg" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet verktyg som utvecklades var ineffektivt och tillgodosåg inte aktuella behov.
The instrument which was prepared was weak and did not meet the current needs.
SwedishMen man måste konstatera att vi sannolikt också kommer att behöva detta verktyg.
But we have to acknowledge that undoubtedly we will also need this instrument.
SwedishInformation om och länkar till verktyg som kan användas för digitalt bevarande.
Information about and links to tools that can be used for digital preservation.
SwedishMen det kan mycket väl vara så att verktyg som XBRL-tagging kan utveckla detta.
However, it may well be the case that tools such as XBRL tagging can develop that.
SwedishVi får dock inte överge detta viktiga verktyg innan det är dags att göra det.
We should not, nevertheless, abandon this vital tool before it is time to do so.
SwedishDe verktyg som nämnts bör stödjas men ger ingen verklig vändning till det bättre.
The tools listed are worth supporting, but do not mean a real turn for the better.
SwedishMakroregioner är ett perfekt verktyg för att hantera internationella utmaningar.
Macro-regions are ideal instruments for dealing with cross-border challenges.
SwedishÅtgärdsprogrammet Tull 2013 utgör också ett viktigt verktyg i detta avseende.
The 'Customs 2013' Programme also represents an important tool in that respect.
SwedishJa, vi måste undersöka andra verktyg, som skördeförsäkringar och terminsmarknader.
Yes, we need to examine other tools such as risk insurance and future markets.
SwedishReklam är ett positivt verktyg, såväl för den inre marknaden som för konsumenterna.
Advertising is a positive tool, both for the internal market and for consumers.
SwedishEuropaparlamentet är ett mycket starkt verktyg som kan hjälpa oss på den vägen.
The European Parliament is a very, very strong tool to help us on that path.
SwedishPersonligen beklagar jag att tjeckerna inte har ordentliga verktyg för jobbet.
I personally regret that the Czechs do not have the proper tools for the job.
SwedishFramöver måste vi koncentrera oss på de verktyg som tillåter oss att agera effektivt.
In the future, we must think about tools that will enable us to act effectively.
SwedishI dag är detta oundgängliga verktyg för att råda bot på krisen på marknaderna.
At this moment, they are indispensable tools to overcome the crisis on the markets.
SwedishOch vad går in i att göra dessa leksaker och verktyg som vi använder varje dag?
And what goes into making those toys and tools that we use every single day?
SwedishVi diskuterar ett av de viktigaste verktyg som unionen har till sitt förfogande.
We are discussing one of the main tools that the Union has at its disposal.
SwedishLindrade resevillkor är ett flexibelt och värdefullt verktyg för detta ändamål.
Relaxation of travel requirements is a flexible and valuable tool for this.
SwedishDetta centraliserade system är ett rimligt verktyg för tillämpningen av våra program.
This centralised system for the operation of our programmes is a reasonable tool.
SwedishVi måste ha tillgång till verktyg som gör att vi i Europa kan göra framsteg.
We need to have the tools at our disposal in Europe to enable us to make progress.
SwedishInom EU har vi många verktyg som kan bidra till att göra världen till en bättre plats.
In the European Union, we have many tools to help make the world a better place.

Synonymer (svenska) till "verktyg":

verktyg