SV

verksamhet {utrum}

volume_up
verksamhet
volume_up
activities {plur.} (specified pursuits)
All sådan information om ledamöters verksamhet skulle behöva omfatta all verksamhet.
Any such information on Members' activities would need to include all the activities.
Mikroföretagens gränsöverskridande verksamhet är av försumbar betydelse.
The activities of micro-entities are of negligible cross-border significance.
Det finns uppenbarligen ingen oberoende institution som reviderar bankens verksamhet.
There is apparently no independent institution that scrutinises the Bank's activities.
verksamhet (även: aktivitet, energi, flit, iver, förehavande)
Militär verksamhet står emellertid också för en omfattande miljöförstöring.
Military activity is also responsible for widespread environmental destruction.
Till och med i Maastricht är detta är en gemensam verksamhet och inte en verksamhet som bara berör kommissionen.
Even in Maastricht this is a common activity and not a Commission-only activity.
Terrorister finansierar sitt arbete genom traditionell verksamhet och vanliga brott.
Terrorists finance their activity by traditional means, and with conventional crimes.
verksamhet
volume_up
work {substantiv} (specified pursuits)
Lösningen är att parlamentets verksamhet koncentreras till en arbetsort.
The solution is for Parliament's activities to be concentrated in one place of work.
Färgfabrikens externa engagemang är en viktig komponent i vår verksamhet.
Färgfabriken’s engagement with other sites is an important component of our work.
Idrottsföreningarnas verksamhet sammanför människor för att utföra uppoffrande frivilligarbete.
Sports societies bring people together to do self-sacrificing voluntary work.
Dessa operatörers verksamhet kommer att granskas av tillsynsmyndigheterna.
The action of these operators will be monitored by the regulatory authorities.
Nonchalans och oansvarig verksamhet får ödesdigra och irreparabla följder.
Negligence and irresponsible action can have disastrous and irreparable consequences.
De minskar bara genom medlemsstaternas egen verksamhet.
They will narrow only if there is action on the part of the Member States.
Särskild uppmärksamhet ska också ägnas förslagen att öka insynen i byråns verksamhet.
Special attention should also be paid to the proposals to promote transparency in the activities of the Agency.
Och vi kräver också att denna byrå skall redovisa, regelbundet och offentligt informera om sin verksamhet.
And we also want this agency to be accountable and to publish regular information on what it does.
Vi anser att dessa ändringsförslag kommer att göra byråns verksamhet mer effektiv och mer duglig.
We think these amendments will improve the efficiency and effectiveness of the operation of the Agency.
Denna verksamhet är emellertid mindre reglerad än banksystemets verksamhet.
Their operation, however, is less regulated than the banking system.
Detta är nödvändigt för att säkerställa tribunalens fortsatta verksamhet.
This is needed in order to ensure the continued operation of the Court.
Besökscentrumets verksamhet och besöksprogrammen bör anpassas till dessa krav.
The operation of the visitors centre and visit programme ought to be adapted to these demands.
Jag vill nu uppmana parlamentet att undersöka OSSE: s verksamhet.
I would now call on this House to have an inquiry into the workings of the OSCE.
Kritiken mot Europeiska revisionsrättens verksamhet tar aldrig slut.
Criticism of the working practices of the Court of Auditors continues unabated.
Jag vill nu uppmana parlamentet att undersöka OSSE:s verksamhet.
I would now call on this House to have an inquiry into the workings of the OSCE.
Mildare bestämmelser gäller för en hel rad yrken och verksamheter och beräkningsperioderna är generösa.
More relaxed arrangements apply to a whole range of occupations and activities and the reference periods are generous.
Det ankommer på de individuella medlemsstaterna att avgöra vilka meriter som gäller för att få utöva ett visst yrke eller en viss verksamhet inom det egna landets gränser.
Each Member State is free to stipulate what qualifications are required to exercise an occupation or profession within its own borders.
Varför ska skattebetalarna fortsätta att stödja en verksamhet som skadar de omgivande områdena när miljöförstöring kan läggas ut på entreprenad genom att köpa importerade livsmedel?
Why should taxpayers continue to support an occupation that does harm to the surrounding areas when pollution can be outsourced by buying imported food?
EU ska inte bara fokusera på marknadsekonomin och marknadskrafternas fria verksamhet.
It must not only focus on the market economy and the free play of market forces.
Till sist vill jag uppmana medlemsstaterna att spela en aktivare roll i samband med stiftelsens verksamheter.
To conclude, I would like to call on the Member States to play a more active role in the work of the Foundation.
Inget formellt område i Europeiska unionens verksamhet har påverkats av den österrikiska situationen under detta ordförandeskap.
No formal aspect of the European Union's operational framework has come into play during the Portuguese presidency in relation to the Austrian situation.
När idrotten är kommersiell måste den betraktas som all annan kommersiell verksamhet i Europa.
When sport is a business, it must be regarded like any other business in Europe.
Handeln med illegala droger utgör nu en avancerad internationell verksamhet.
The illegal drugs trade is now a sophisticated international business.
Personuppgifter har blivit ”big business” och är en växande verksamhet.
Personal data has become big business, and it is a growing business.

Användningsexempel för "verksamhet" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishInte heller på den punkten är General Motors europeiska verksamhet något undantag.
In this respect too, the European operations of General Motors are no exception.
SwedishOm de vill överskrida denna tidsgräns måste de registrera sin verksamhet i Italien.
If they intend to exceed that limit, they must register their activity in Italy.
SwedishDet är det som kollegan Happart gjort under sin långa framgångsrika verksamhet här.
That is what Mr Happart has done throughout his long and successful career here.
SwedishDet är ett uttryck för politiskt erkännande av parlamentets verksamhet och ansvar.
It is a political thank-you for Parliament's activity and responsible approach.
SwedishAlla dessa frågor är för närvarande av stor vikt för vår verksamhet och för oss.
All these questions are currently of great concern to our sectors and to us.
SwedishSpel är inte en tjänst som andra; det är en farlig verksamhet.
(ES) Mr President, gambling is not just another service, it is a dangerous activity.
SwedishDe har samarbetat med LTU flera gånger vilket har utvecklat deras verksamhet.
They have collaborated with LTU numerous times and have developed their business.
SwedishMan uppmanar i betänkandet till en lägre momssats på arbetskraftintensiv verksamhet.
The report calls for a lowering of the VAT rate for labour-intensive businesses.
SwedishDess ansvar sträcker sig inte till att granska eller se över rådets verksamhet.
Its responsibility does not extend to the scrutiny or review of Council activities.
SwedishEn annan viktig faktor är att denna verksamhet inte är begränsad till Europa.
There is also another important element: this is not confined merely to Europe.
SwedishKultur är ju trots allt lika viktigt som ekonomisk eller industriell verksamhet.
After all, culture is just as important as economic or industrial activity.
SwedishFöretagen kommer att kunna bedriva verksamhet lika enkelt utomlands som i hemlandet.
They will be able to do business just as easily abroad as in their own country.
SwedishDetta måste komma i dagen, och till dess bör det inte inledas någon ny verksamhet.
This needs to come to light and, until then, there should be no new activity.
SwedishDen tillhandahåller enbart en utvidgad övervakning av Internetanvändares verksamhet.
It merely provides for widespread policing of the activities of Internet users.
SwedishOm det verkligen finns en sinnebildlig verksamhet så är det Misteri d ' Elx.
If anything can be called a high-profile project, then it is the Misteri d'Elx.
SwedishEU ska inte bara fokusera på marknadsekonomin och marknadskrafternas fria verksamhet.
It must not only focus on the market economy and the free play of market forces.
SwedishSå det är enligt min uppfattning en oerhört omfattande verksamhet vi håller på med.
In my view, the activities we have under way are, then, particularly wide-ranging.
SwedishEn sådan verksamhet omöjliggör en effektiv och hållbar förvaltning av fiskbeståndet.
Such activity prevents the effective and sustainable management of fish stocks.
SwedishTrots det tar man knappast alls hänsyn till idrotten i unionens verksamhet.
Despite that, sport is hardly taken into consideration in the work of the Union.
SwedishPosten är en tjänst av allmänt intresse, men det är också en ekonomisk verksamhet.
The postal system is a service of general interest as well as an economic activity.

Synonymer (svenska) till "verksamhet":

verksamhet
verksam