"verka" - Engelsk översättning

SV

"verka" på engelska

” Det bör framhållas att denna styrka framförallt kommer att verka avskräckande ”.
‘ It should be emphasised that this contingent will mainly act as a deterrent’.
”Det bör framhållas att denna styrka framförallt kommer att verka avskräckande”.
‘It should be emphasised that this contingent will mainly act as a deterrent’.
För det andra måste alla sanktioner verka avskräckande och inte bara som straff.
Secondly, any sanction must act as a deterrent and not solely as a punishment.
verka (även: verka vara)
Mitt inlägg kommer kanske verka alltför snävt fokuserat ur en europeisk synpunkt.
My contribution may appear to be narrowly focused in European terms.
Det kan snarare verka som om vi ber rådet och medlemsstaterna om en tjänst.
It may rather appear as if we are asking the Council and Member States for a favour.
Det får inte verka som om Europaparlamentet utövar påtryckningar.
The European Parliament must not appear to be exerting pressure.
Ja, om ni snokar runt på mitt arbete... kan ni få mig att verka labil och det kan skada mig.
If you come snooping around my office... it could make me look unstable and it could hurt me.
Detta uttryckssätt får det att verka som om Doha och Monterrey båda var misslyckanden.
It makes it look as if Doha and Monterrey were both failures.
Hur övertygande industrins argument än är i dag, kommer de att verka ganska svaga i framtiden.
However convincing the industry's arguments may be now, they will look pretty weak in years to come.
Libanon är en brännpunkt från vilken vi kan verka och genom vilken vi kan verka.
The Lebanon is a focal point from which we can operate and through which we can operate.
Det ger medlemsstaterna möjlighet att verka uteslutande i relevanta flodområden.
It gives Member States the opportunity to operate solely in relevant river basins.
En rymdfarkost bär med sig en nyttolast och ska verka i en speciell bana i rymden.
The spacecraft carries a payload and will operate in a special orbit in space.
Vissa av de riktlinjer som kommissionen föreslår kan verka positiva.
A number of guidelines proposed by the Commission may seem positive.
Utan snabba konkreta framsteg kommer det snart att verka löjeväckande.?
Without rapid practical progress it will soon seem ridiculous ".
EU måste också stödja lösningar som kan verka okonventionella för ögonblicket.
The EU must also support solutions which may seem unconventional at the moment.
Kommissionen kommer målmedvetet och mycket beslutsamt att verka för detta.
The Commission will work towards this goal with purpose and with great determination.
Programrådet skall också verka för att programmet är attraktivt för studenterna.
Program Board will also work to ensure that the program is attractive to students.
Kommissionen kommer att fortsätta att verka i den riktningen med all sin kraft.
The Commission will continue to work tirelessly to achieve this.
Polisen behöver för att kunna verka lagar som är allmängiltiga.
The police need generally applicable laws in order to operate properly.
Välbalanserat för att verka som förlängning av armen.
It's well-balanced in order to make it move like an extension of your arm.
Vi måste verka för att det äntligen återigen skapas lag och ordning i Albanien.
We must work towards finally restoring law and order in Albania.

Synonymer (svenska) till "verka":

verka

Användningsexempel för "verka" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Swedish”Det bör framhållas att denna styrka framförallt kommer att verka avskräckande”.
‘It should be emphasised that this contingent will mainly act as a deterrent’.
SwedishProgramrådet skall också verka för att programmet är attraktivt för studenterna.
Program Board will also work to ensure that the program is attractive to students.
SwedishDet ger medlemsstaterna möjlighet att verka uteslutande i relevanta flodområden.
It gives Member States the opportunity to operate solely in relevant river basins.
SwedishFör det andra måste alla sanktioner verka avskräckande och inte bara som straff.
Secondly, any sanction must act as a deterrent and not solely as a punishment.
Swedish” Det bör framhållas att denna styrka framförallt kommer att verka avskräckande ”.
‘ It should be emphasised that this contingent will mainly act as a deterrent’.
SwedishEU måste också stödja lösningar som kan verka okonventionella för ögonblicket.
The EU must also support solutions which may seem unconventional at the moment.
SwedishNu måste rådet och parlamentet verka i nära samarbete och som jämbördiga parter.
The Council and Parliament must now work in close cooperation and as equals.
SwedishVi borde varje dag verka för att det inte ska inträffa fler cykliska katastrofer.
We should work every day to ensure that there are no more cyclical disasters.
SwedishEn rymdfarkost bär med sig en nyttolast och ska verka i en speciell bana i rymden.
The spacecraft carries a payload and will operate in a special orbit in space.
SwedishFör det första kommer unionen att verka inom ett bredare arbetsfält än i dag.
First, the Union will operate within a broader field of activity than at present.
SwedishEn europeisk energipolitik innebär däremot att verka i harmoni och solidaritet.
A European energy policy, on the other hand, means acting in harmony and solidarity.
SwedishVi är medvetna om att ni endast kan verka med det som är er givet.
Mr Barroso, we recognise that you could work only with what you were given.
SwedishJag uppmanar mina kolleger att stödja detta och att verka för att vi får en reform.
I would ask my fellow Members to support this and to work to bring about a reform.
SwedishVi måste i stället öppna upp för europeiska företag att verka över hela världen.
We must instead open the way for European companies to be active throughout the world.
SwedishHur skall detta institut verka konkret på fältet för att främja detta lärande?
How, exactly, is it going to operate on the ground to promote this learning?
SwedishDet utvecklar, och det är det EU som jag är stolt över att leva i och verka för.
It develops things further, and that is the EU that I am proud to live in and work for.
SwedishDet ställer också krav på vår förmåga att verka i det internationella sammanhanget.
It also makes demands of our ability to operate in an international context.
SwedishJag vill dock vara alldeles tydlig, även med risk att kanske verka polemisk.
I would like to be totally clear, even at the risk of appearing antagonistic.
SwedishEuropa bör ännu mer verka för en politik för miljöskydd och social sammanhållning.
It needs to do more to promote environmental protection and social cohesion policies.
SwedishDet kommer att verka för kapitalkravsdirektivet och mycket, mycket annat.
It is going to push for the capital requirements directive and much, much more.