"varje" - Engelsk översättning

SV

"varje" på engelska

EN
EN
SV

varje {pronomen}

volume_up
Såvitt jag vet har varje kommissionsledamot rätt till 20 minuter.
(EL) Madam President, as far as I know, we allow each Commissioner 20 minutes.
Det beror således på er och om ni inbjuder mig varje månad så kommer jag.
So it is up to you: if you invite me each month, I will be here.
Varje person är unik och varje mänsklig varelse innesluter en del av det heliga.
Each person is unique; there is something sacred in each human being.
varje (även: var, all, varenda)
Den drabbar varje företag, varje arbetstagare, varje husägare och också varje familj.
It is hitting every business, every worker, every homeowner and every family too.
Och det gjorde mediabranschen förskräckta - det skrämde dem varje gång.
And this freaked the media businesses out -- it freaked them out every time.
Varje företag, varje land och varje medborgare måste dra sitt strå till stacken.
Every company, every country and every citizen will have to make an effort.
Det är mycket lätt att blockera varje framsteg, varje reform av EU-instruktionerna.
It is very easy to block any step forward, any reform of the European instructions.
Varje dröjsmål skadar affärerna och hotar arbetsplatser.
Any delay will be bad for business and any delay will jeopardize jobs.
Vad betalningarna anbelangar måste varje överbudgetering verkligen undvikas.
As far as payments are concerned, any over-budgeting must certainly be avoided.

Användningsexempel för "varje" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Swedish- vilka befogenheter varje intern enhet vid de europeiska institutionerna har,
– the remit of competences of each of the European Institutions’ internal units,
SwedishMen hur de ska tillämpas är i första hand en sak för varje enskild medlemsstat.
How they will be applied is primarily a matter for each individual Member State.
SwedishI avsnittet Mål kan du se hur många omvandlingar du får för varje webbplatsmål.
The Goals section shows how many conversions you get to each of your site goals.
Swedish5) Att varje medlemsland har rätt till en kommissionsledamot med full rösträtt.
5) that each Member State be entitled to a Commissioner with full voting rights;
SwedishRådet förkastar vidare varje tidsgräns när det gäller repatriering av flyktingar.
The Council also rejects any time-limit as regards the repatriation of refugees.
SwedishDet saknas befogenheter eftersom varje medlemsstat fortfarande gör som den vill.
There is a lack of power because each Member State is still doing as it likes.
SwedishParlamentet kommer i varje fall under nästa år att bli en mycket hårdare motpart.
In all events, Parliament will be a much tougher negotiating partner next year.
SwedishJag anser att föredraganden har sett till att det i varje fall bildar en helhet.
I think the rapporteur has seen to it that it covers the whole issue, however.
SwedishLivsmedel bistånd som kommer in varje år när folk svälter under magra säsonger.
Food aid coming in every year when people are starving during the lean seasons.
SwedishFaxnumret måste i varje fall inledas med tecknen @@# och avslutas med tecknen @@.
In any case, the fax number must start with the characters @@# and end with @@.
SwedishJag antar att varje enskild ledamot av rådet kommer att ha en egen prioritering.
I can imagine that every member of the Council will have a different priority.
SwedishDet är då också problemet till en viss nivå, eller i varje fall till en stor del.
This is to a certain extent where the problem lies, or in large part at any rate.
SwedishVi vill ha en inspektion av varje gård; det bör räcka överallt som inspektion.
We want one inspection of every farm; that should be enough anywhere to inspect.
SwedishFör varje tema som du klickar på, visas objekten som det innehåller till höger.
For each theme that you click you see the objects it contains shown on the right.
SwedishKommer det att göras undantag eller kommer varje utgift att redovisas på Internet?
Will there be exceptions, or will every expense be accounted for on the Internet?
SwedishI mitt hemland ser vi nästan varje vecka hur nynazister försöker köpa fastigheter.
In my homeland, we see neo-Nazis trying to buy property almost on a weekly basis.
SwedishVarje medlemsstat bör överväga hur den vill att dessa buffertremsor ska regleras.
Every Member State should consider how it wants these buffer strips regulated.
SwedishBehoven för varje nation skiftar, och det är på tiden att EU accepterar detta.
Each nation’s needs are different and it is about time the EU took that on board.
SwedishOch sedan klagar vi på att valdeltagandet minskar ytterligare vid varje nytt val.
And then we complain that voter turnout falls further with every new election.
SwedishVarje gång Turkiet öppnar dörren för demokratisering stänger man en annan dörr.
Every time Turkey opens a door to democratisation, it slams another door shut.

Synonymer (svenska) till "varje":

varje
Swedish
varje gång
Swedish