"vara uppmärksam" - Engelsk översättning

SV

"vara uppmärksam" på engelska

SV vara uppmärksam
volume_up
{verb}

vara uppmärksam (även: lyssna, besöka, behandla, ledsaga)
Hädanefter ska jag vara uppmärksam på vilka sammanträden du håller i och försöka gå på allihop.
From now on, I will pay particular attention to which sittings are conducted by you, and I will attempt to attend all of them.
vara uppmärksam (även: vara vaksam)
Denna händelse visar dock att Europeiska unionen bör vara uppmärksam på frågan om yttrandefriheten i allmänhet och tryckfriheten i synnerhet.
However, the incident makes it clear that the European Union should remain alert to the issue of freedom of expression in general and freedom of the press in particular.
Man måste vara uppmärksam i kristider, och Europaparlamentet och kommissionen har varit det i de förslag som antogs alldeles före sommaruppehållet.
It is necessary to be alert in a time of crisis, and the European Parliament and the Commission have done so in the proposals that were adopted just before the recess.
vara uppmärksam (även: ta hänsyn, ta sig i akt)

Liknande översättningar för "vara uppmärksam" på engelska

vara substantiv
vara verb
uppmärksam adjektiv
våra pronomen
English

Användningsexempel för "vara uppmärksam" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishI detta sammanhang skall man vara uppmärksam på våra så kallade " vänner ".
In this connection, we need to keep our eyes on our so-called friends.
SwedishJag kommer att vara extra uppmärksam på detta vad gäller 1999 års riktlinjer.
I am going to pay particular attention to that insofar as the 1999 guidelines are concerned.
SwedishI detta sammanhang skall man vara uppmärksam på våra så kallade " vänner" .
In this connection, we need to keep our eyes on our so-called friends.
SwedishArbetsgivaren ska dock oavsett detta vara uppmärksam på alla risker.
The employer, however, must be attentive to all risks, regardless of this.
SwedishJag vill försäkra dig om att jag kommer att vara uppmärksam på deras svar i den här frågan.
I would like to assure you that I will pay attention to their responses on this matter.
SwedishVi anser att spridningen av syntetiska droger är ett fenomen som man måste vara mycket uppmärksam på.
We believe that the spread of synthetic drugs should be taken into great consideration.
SwedishJag kommer att vara mycket uppmärksam på detta problem i det betänkande jag arbetar med för närvarande.
I will pay careful attention to this problem in the report I am currently working on.
SwedishMen jag vill också uppmana kommissionen att vara uppmärksam på hur programmet kontrolleras.
However, I would also urge the Commission to pay attention to the way the programme is controlled.
SwedishHär måste kommissionen vara uppmärksam.
The right time for this has to be identified, and this is where the Commission has to watch out.
SwedishJag tycker att man skall vara uppmärksam på situationen i USA.
I think we have to be aware of the situation in the United States.
SwedishJag försäkrar er, kära kollega, att jag kommer att vara mycket uppmärksam på hur många händer som räcks upp.
I shall, I assure you, Mr Heaton-Harris, pay particular attention to the show of hands.
SwedishDet är emellertid nödvändigt att vara uppmärksam på översättningarna.
It is also necessary to take care with the translations.
SwedishMan måste vara uppmärksam på de asymmetriska chockerna, och försöka ta efter det som sker i USA.
We must beware of the risk of asymmetric shocks and try to emulate the position in the United States.
SwedishJag ska försöka att vara uppmärksam på tolkarna.
Member of the Commission. - I will try to be attentive to the interpreters.
SwedishKommissionen ska vara särskilt uppmärksam på dessa aspekter.
The Commission will be particularly attentive to these issues.
SwedishKommissionen kommer att vara mycket uppmärksam på den här frågan.
The Commission will be extremely vigilant on this issue.
SwedishFör det åttonde tror vi att det är nödvändigt att vara mycket uppmärksam vad gäller den urbana utvecklingen.
We stated that we must pay particular attention to urban development.
SwedishNi måste vara uppmärksam på debatterna, herr Saryusz-Wolski!
You must pay attention to the debates, Mr Saryusz-Wolski!
SwedishJag ber er att vara uppmärksam på denna eventualitet.
Commissioner, I urge you to bear these considerations in mind.
SwedishMan måste vara särskilt uppmärksam på förbudet och inskränkningarna av handeln med reservdelar som stödjer sig på imitationer.
Special attention should be paid to the banning and suppression of imitation spare parts.