SV

val {utrum}

volume_up
1. zoologi
val
volume_up
whale {substantiv}
Min själ flöt fritt, som en stor val glidandes genom ett hav av tyst eufori.
And my spirit soared free, like a great whale gliding through the sea of silent euphoria.
Jag undrar om våra värdar kommer att bjuda på blåfenad tonfisk eller val.
I wonder whether bluefin tuna or whale will be on the menu served up by our hosts.
Inget går nog upp mot att bli personligen inspekterad av en val.
There's nothing quite like being personally inspected by a whale.
val
När det gäller drivgarn av mycket mindre storlek, och där det inte finns någon risk för oavsiktlig val- och delfinfångst, har kommissionen en mer öppen inställning.
With driftnets that are much smaller in size and where there is no risk of cetacean by-catches, the Commission’s position is more open.
Kommissionen godtar rekommendationerna beträffande valar, sötvattensköldpaddor, havssköldpaddor och sjöhästar.
The Commission agrees with the recommendations concerning cetaceans, freshwater and sea turtles and seahorses.

Användningsexempel för "val" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet är i detta Bosnien som det nu för första gången har förrättats kommunala val.
It is in this Bosnia that local elections have now been held for the first time.
SwedishDet är de sociala rättigheterna som borde styra ekonomiska val och inte tvärtom.
Social rights should determine economic choices, and not the other way around.
SwedishSå det nästa steget för våra demokratier är transparenta och kontrollerbara val.
So the next step for our democracies are transparent and verifiable elections.
SwedishDen oroande tystnaden i dag riskerar att leda till jordskred i morgondagens val.
The silent unease of today risks creating landslides in the elections of tomorrow.
SwedishEn ledamot av denna kammare är faktiskt en uttalad kandidat i dessa allmänna val.
A Member of this House is actually a declared candidate in this general election.
SwedishRådet lade dock märke till vissa positiva händelser i val- och massmediefrågor.
It noted, however, certain positive moves with regard to elections and the media.
SwedishOch sedan klagar vi på att valdeltagandet minskar ytterligare vid varje nytt val.
And then we complain that voter turnout falls further with every new election.
SwedishIcke desto mindre visar detta att kvinnor blir valda om de bara ställer upp i val.
It nevertheless shows that women are voted for if they simply stand for election.
SwedishDet är tydligt att president Musharraf inte vill se ett fredligt val i Kashmir.
Clearly, President Musharraf does not want a peaceful Kashmir election to be held.
SwedishDet är ett viktigt val för samhället som borde grunda den europeiska identiteten.
This is a crucial choice of society which is fundamental to European identity.
SwedishDetta faktum rättfärdigar våra val under utfärdandet av elektricitetsdirektivet.
This fact justifies the choices we made in issuing the electricity directive.
SwedishVårt mandat tvingar oss att lära oss att få ut budskapet och förklara våra val.
Our mandate obliges us to learn to pass on the message and to explain our choices.
SwedishJag försäkrar er om att vårt val att först inleda en debatt har visat sig lyckat.
I assure you that our choice to launch a debate first has proven to be successful.
SwedishI visningsområdet syns bara de dokument som motsvarar de val som du har gjort här.
In the display area, only the documents fitting this selection will be displayed.
SwedishVi behöver en ursprungsmärkning, så att konsumenterna kan göra informerade val.
We need country-of-origin labelling so consumers are able to make informed choices.
SwedishDet behövs även en aning mer ärlighet när Ryssland nu står inför två stora val.
A bit more honesty is needed, too, as Russia comes up to two major elections.
SwedishDet är en förutsättning för att de skall kunna göra ett aktivt och upplyst val.
That is a precondition of consumers being able to make active and informed choices.
SwedishKonsumenterna måste kunna göra ett väl underbyggt val när de köper textilprodukter.
Consumers must be able to make an informed choice when buying textile products.
SwedishInte heller handlar det om Ukrainas val mellan Europeiska unionen och Ryssland.
Neither is this about Ukraine’s choice between the European Union and Russia.
SwedishVi kan bara godkänna eller förkasta texten och fira eller sörja alltefter vårt val.
We can only approve or reject it, and celebrate or mourn that choice accordingly.

Synonymer (svenska) till "val":

val