"vår" - Engelsk översättning


Menade du var, VaR, vara, VaR
SV

"vår" på engelska

EN
volume_up
vår {pron.}
EN

SV vår
volume_up
{utrum}

vår (även: fjäder, fjädring, resår)
volume_up
spring {substantiv}
Efter vårmötet är det dags att verka för en ny vår för EU.
After the Spring Summit, it will be time to work towards a new spring for Europe.
Idén är att detta ska offentliggöras i form av en årsrapport varje vår.
The idea is for this to be published as an annual report every spring.
I Barcelona skall Europeiska rådet i vår anta sex miljöindikatorer.
The Barcelona Spring European Council is due to adopt six environmental indicators.

Användningsexempel för "vår" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishVi har nått framgång i vår begäran att uppgifterna måste publiceras på Internet.
We have succeeded in requiring that the data must be published on the Internet.
SwedishVi måste göra allt som står i vår makt för att hjälpa små och medelstora företag.
Anything that we can do to help small and medium-sized enterprises, we must do.
SwedishÄr det verkligen vår uppgift att reglera vad andra länder i världen tar sig för?
Is it really up to us to regulate what other countries in the world get up to?
SwedishLåt oss nu komma till vår grupps åsikt om de övriga betänkanden som diskuteras.
Let me now come to the opinion of my group on the other reports under discussion.
SwedishDet är vår plikt att låta dessa utgifter undergå strängast möjliga granskning.
We have a duty to subject this expenditure to the highest standards of scrutiny.
SwedishVår kontinent håller på att gå in i en recession och vi fördelar lite brödsmulor.
A continent is about to go into recession and we are dividing up a few crumbs.
SwedishDe frågor som tas upp i betänkandet är ytterst viktiga i vår globaliserade värld.
In a globalised world, the concerns raised in this report are extremely important.
SwedishVi måste vara mycket bestämda och göra vår röst ordentligt hörd i denna fråga.
We need to be very determined about this and speak out about it loud and clear.
SwedishDet är en av de mest intressanta och principiella frågorna i vår debatt i dag.
This is one of the most interesting and principle questions in today' s debate.
SwedishNär det gäller Turkiet kommer vi för vår del att fortsätta på den väg vi har valt.
As for Turkey, as far as we are concerned, we will continue on the chosen path.
SwedishJag har bett om att få avge en röstförklaring vid vår omröstning om arbetsplanen.
I have asked to make an explanation of vote on the motion concerning the calendar.
SwedishSterckxbetänkandet är mycket uttömmande och jag har lyckönskat vår föredragande.
The report by Mr Sterckx is very complete and I have congratulated him on it.
SwedishNi har i varje fall talat som om det vore vår grupps fel att det nu inte har skett.
You were talking as if it was my group's fault that nothing has happened so far.
SwedishDärför bör vi göra allt som står i vår makt för att eliminera detta problem nu.
For this reason we should do everything we can to eliminate this problem now.
SwedishVår grupp kommer att stödja de särskilda villkoren under de omständigheterna.
This Group will support those special arrangements if they are in that context.
SwedishJag hoppas på detta för allas vår skull, och särskilt för medborgarna i regionen.
I wish to see this for the sake of us all, particularly the citizens in the region.
SwedishFör att tala klarspråk: vår värdefulla transatlantiska vänskap är inte enkelriktad.
Let me be clear: this crucial transatlantic friendship is not a one-way street.
SwedishVilka datum och tillvägagångssätt som gäller kan man läsa om på vår hemsida.
Information about when and how to apply are posted on the University’s web-site.
SwedishDet var vår enda möjlighet om vi vill slutföra saker och ting och få igång det hela.
It was the only opportunity we had to complete things and get matters under way.
SwedishVår bedömning är att det finns mycket att göra när det gäller förvaltningen.
We consider that considerable efforts need to be made with regard to management.