"våg" - Engelsk översättning


Menade du vag, väg, väga
SV

"våg" på engelska

volume_up
våg {plur.}
EN

SV våg
volume_up
{utrum}

1. allmänt

våg (även: havsvåg, våg, vinkning)
volume_up
wave {substantiv}
Våg efter våg av reformer som spottas fram med några års mellanrum.
Wave after wave of reforms churned out every few years.
De dör på grund av denna våg av ultraliberalism som sköljer över världen i dag.
It is the result of this wave of ultra-liberalism flooding the world today.
Annars kommer EU att kvävas under en våg av olagliga invandrare.
Otherwise, Europe will choke as a result of the wave of illegal migration.
volume_up
surge {substantiv}
När vi får höra om Storbritanniens nya ledarskap i Europa anar vi en nya våg av främlingsfientlighet, som möjligen mildras något av amerikanska råd.
When we hear of Britain's new leadership of Europe we anticipate a new surge of xenophobia tempered, perhaps, by American advice.
Författningsdomstolens beslut att förbjuda demokratiska samlingspartiet och en våg av terroristattacker från PKK har också undergrävt den politiken.
The decision of the constitutional court to close down the Democratic Society Party and a surge in PKK terrorist attacks also undermined this policy.
Han skulle kunna hjälpa invånarna när de skyndar sig att installera säkerhetsutrustning till förekommande av den våg av brottslig verksamhet som ofta åtföljer sådana bosättningar.
He might help residents as they rush to install security equipment in anticipation of the surge in criminal activity that often accompanies such developments.
våg (även: storm, by, utbrott, vindstöt)
volume_up
gust {substantiv}
våg (även: utslag, epidemi, ström, hudutslag)
volume_up
rash {substantiv}
För det första måste stödet samordnas för att undvika en våg av nationella initiativ som bara leder till att problemen flyttas runt i unionen.
First, it must be coordinated: we should avoid a rash of national initiatives which simply displace the problems elsewhere in the Union.
våg (även: slag, törn, stöt, chock)
volume_up
shock {substantiv}
Jag tror att den väg som föredraganden föreslår på grundval av artikel 103a förtjänar att undersökas för att finna lösningar på de asymmetriska chockerna.
I believe the course proposed by the rapporteur on the basis of Article 103a should be explored in order to find solutions to these asymmetric shocks.
En chockerande statistisk uppgift från mitt eget land till exempel: Självmordssiffran överstiger nu antalet människor dödade i trafikolyckor på våra vägar.
For example, in my own country, a shocking statistic: the suicide rate now exceeds the number of people killed in motoring accidents on our roads.
våg (även: svall, utbuktning, knöl, dyning)
volume_up
swell {substantiv}
Vilket betyder bra vågor på sydliga stränder.
That means good swells for south beaches.
I stället för att på artificiell väg pumpa upp budgeten genom denna skatt, borde EU använda sin budget på ett bättre sätt, med respekt för alla staters frihet.
Europe, rather than artificially swelling its budget by means of this tax, should use this budget more effectively, with respect for the freedom of the individual.

2. "i hår"

våg
volume_up
wave {substantiv} (hair)
Våg efter våg av reformer som spottas fram med några års mellanrum.
Wave after wave of reforms churned out every few years.
De dör på grund av denna våg av ultraliberalism som sköljer över världen i dag.
It is the result of this wave of ultra-liberalism flooding the world today.
Annars kommer EU att kvävas under en våg av olagliga invandrare.
Otherwise, Europe will choke as a result of the wave of illegal migration.
våg (även: lock)
volume_up
crimp {substantiv} (hair)

3. bildligt

våg (även: våg, havsvåg, vinkning)
volume_up
wave {substantiv}
Våg efter våg av reformer som spottas fram med några års mellanrum.
Wave after wave of reforms churned out every few years.
De dör på grund av denna våg av ultraliberalism som sköljer över världen i dag.
It is the result of this wave of ultra-liberalism flooding the world today.
Annars kommer EU att kvävas under en våg av olagliga invandrare.
Otherwise, Europe will choke as a result of the wave of illegal migration.

4. geologi

våg (även: svall)
volume_up
swell {substantiv}
Vilket betyder bra vågor på sydliga stränder.
That means good swells for south beaches.
I stället för att på artificiell väg pumpa upp budgeten genom denna skatt, borde EU använda sin budget på ett bättre sätt, med respekt för alla staters frihet.
Europe, rather than artificially swelling its budget by means of this tax, should use this budget more effectively, with respect for the freedom of the individual.

Synonymer (svenska) till "våg":

våg
Swedish

Användningsexempel för "våg" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishEn våg av återgång till auktoritära metoder sveper över landet.
A regression towards authoritarian practices is sweeping the country.
SwedishMen vi kan inte heller betrakta dem som en våg som kan sträcka sig hur långt som helst.
But nor must we see them as rolling forward inexorably.
SwedishGalileo får inte fortsätta att driva vind för våg; det måste landa.
Europe is still ahead, but Galileo cannot afford to fall flat on its face in the implementation stage.
SwedishDet är uppenbart att vi har drivit vind för våg i fyra månader.
It is clear that we have been drifting for four months.
SwedishGalileo får inte fortsätta att driva vind för våg; det måste landa.
Galileo should not carry on drifting, it must land.
SwedishOm en medlemsstat gör statsbankrutt kommer vi nämligen att se en våg av negativa konsekvenser i hela området.
For this reason, ensuring prudent fiscal policy-making is key.
SwedishVi förväntar oss inte heller att en våg av EU-medborgare ska strömma från sina hemländer till andra medlemsstater.
Nor do we expect a big exodus of European citizens from their home state to another Member State.
SwedishSom surfare tänkte jag bara: "Wow, vilken grym våg!" Båten sjönk nästan men jag var som uppslukad- -av att organisera expeditioner.
And we almost sank the ship, but I became enraptured with mounting expeditions.
SwedishHar kommissionen undersökt vilka effekter en sådan våg av nya erbjudanden skulle kunna få för jordbrukspriserna?
Has the Commission considered what effect this massive increase in supply might have on farm prices?
SwedishTystnaden ni hör är ljudet av Europas regeringar som lämnar er och den nya kommissionen vind för våg.
The silence you hear is the sound of Europe's governments leaving you and your new Commission swinging in the wind.
SwedishSkulle talmannen kunna ingripa och försöka lösa problemet för dessa stackars människor som lämnats vind för våg?
Could the President intervene to try and resolve the problem of those poor people stranded on the streets?
SwedishDet är som att säga att vi skall driva igenom förslag till lagstiftning, och sedan lämna sakerna vind för våg.
It is like saying we will make legislation as suggested legislation, and you can do what you want afterwards.
SwedishEuropa upplever just nu en våg med nya Internetföretag.
We must give political support to this trend.
SwedishFrågan kvarstår: Kommer Gijs de Vries att fortsätta att driva vind för våg eller kommer ni att låta honom göra sitt arbete ordentligt?
The question remains: is Gijs de Vries to keep coasting along, or will you allow him to do his job properly?
SwedishNär vi tittar på den aktuella situationen, kännetecknas den för övrigt också av en stor våg av uppsägningar från tillverkarnas sida gentemot återförsäljarna.
If you look at the current situation, manufacturers are sacking dealers by the dozen.
SwedishTystnaden ni hör är ljudet av Europas regeringar som lämnar er och den nya kommissionen vind för våg.
How many governments have shown their willingness to accept the democratic and legal right of our Parliament to judge the men and women who were proposed?
Swedish10 år senare, skrevs Homestead-akten under av president Lincoln, vilket utlöste en våg av vita bosättare till ursprungsbefolkningens mark.
10 years later, the Homestead Act, signed by President Lincoln, unleashed a flood of white settlers into Native lands.
SwedishHär kan den ofta åberopade subsidiariteten omsättas i praktiken, och medborgarna väntar sig en ny våg av energi för Europa.
It is here that the much-trumpeted subsidiarity can become a reality, and Europe's citizens are expecting it to be given a fresh impetus.
SwedishUnder en hel period bevittnade vi faktiskt en växande våg av protester som var inspirerade av kommunister, vars kritik tyvärr kvävdes.
In fact, over a whole period, we witnessed a rising tide of protests inspired by communists, whose criticisms were unfortunately stifled.
SwedishUttalanden från Malaysias premiärminister om att använda Allahs namn utlöste en våg av allmänt missnöje riktat mot kristna samfund.
The Malaysian Prime Minister's statements about using the name of Allah triggered a show of public discontent targeted at Christian communities.