SV

värdering {utrum}

volume_up
Det är ett svårt arbete, med tanke på det allt större antal rättsliga traditioner och kulturella värderingar som är inblandade.
It is difficult work, taking account of an ever-increasing number of legal traditions and cultural values.
Kommer man att ha en jämställdhet här, eller blir det fråga om en värdering efter olika länder och befolkningsstorlek?
Are we going to take an even-handed approach in this respect or will we form an assessment on a country-by-country basis, taking into account the respective size of population?
Jag vill dessutom ta upp kreditvärderingsinstituten och de redovisningsregler som Pervenche Berès också nämnde - frågan om rättvis värdering.
I want to mention the ratings agencies as well, and the accounting rules which Mrs Berès also mentioned - the fair value issue.
Kommissionen håller på att slutföra sin värdering av de här programmen och kommer att rapportera till Europeiska rådets vårmöte.
The Commission is finalising its appraisal of those programmes and will report to the Spring European Council.
Men värderingen av stiftelsens tre första verksamhetsår ger också en möjlighet att mera grundligt granska stiftelsens verksamhet.
But an appraisal of the foundation's first three years also gives us the opportunity to explore the work of the Foundation in more detail.
Antagandet av denna klausul är underställt det ordinarie lagstiftningsförfarande som ska ses som ett första steg mot en värdering av lämpligheten ...
The adoption of this clause is subject to the ordinary legislative procedure that should be considered a first step to any appraisal of the advisability ...
Blokland gläder sig i sitt betänkande åt eurons värdering i förhållande till dollarn men varnar för att en förstärkning av denna tendens kan komma att äventyra exporten.
The Blokland report welcomes the Euro's appreciation towards the dollar but warns that this trend must not endanger exports.
Blokland gläder sig i sitt betänkande åt eurons värdering i förhållande till dollarn men varnar för att en förstärkning av denna tendens kan komma att äventyra exporten.
(FR) The Blokland report welcomes the Euro's appreciation towards the dollar but warns that this trend must not endanger exports.
Även jag vill uttrycka min värdering för de intensiva debatterna och det positiva tankeutbytet i Europaparlamentet om den svåra frågan om kärnsäkerhet.
I would also like to express my appreciation of the intensive debate and positive exchanges of views held in the European Parliament on the difficult subject of nuclear safety.
värdering (även: bedömning)
volume_up
assessment {substantiv} (evaluation)
Det skall alltid ske en individuell värdering av den enskilda kandidaten.
There should always be individual assessment of individual candidates.
STOA är Europaparlamentets kontor för värdering av vetenskapliga och teknologiska projekt.
STOA is the European Parliament's office for Scientific and Technical Options Assessment.
Informationen som används för att göra en värdering är också viktig när det gäller att bestämma var man skall investera.
The information used to produce an assessment is also important when deciding where to invest.
värdering (även: uppskattning, matros)
Därför kan en värdering vara berättigad, men är det berättigat att utfärda värderingar på det sätt instituten gör?
Therefore, a rating may be legitimate, but is it legitimate to issue ratings as the agencies do?
Därför skall sådana rådgivande tjänster anges tillsammans med värderingen.
Therefore, such advisory services should be disclosed along with the rating.
Jag vill dessutom ta upp kreditvärderingsinstituten och de redovisningsregler som Pervenche Berès också nämnde - frågan om rättvis värdering.
I want to mention the ratings agencies as well, and the accounting rules which Mrs Berès also mentioned - the fair value issue.
värdering (även: skattning)
Olika yrkesorganisationer borde komma överens om gemensamma standarder för värdering av fastigheter.
Various professional bodies should agree on common property valuation standards.
I nära samarbete med forumet för finansiell stabilitet har IASB inrättat en rådgivande grupp för rimlig värdering.
In close cooperation with the Financial Stability Forum, the IASB has set up an advisory panel on fair valuation.
Certifieringen innebär att du kan få uppdrag med indentifiering och värdering av ädelstenar både nationellt och internationellt.
This certification means that you can win contracts with the Identification and valuation of gemstones, both nationally and internationally.
Vi nämner således nivåerna, enskilda bedrägerifall är sedan bevis på att vår värdering går åt rätt håll.
So we give the rate of errors, individual cases of fraud are then the proof that our estimate is broadly correct.
Detta är ett konstaterande och inte en värdering.
That is a fact and not an estimation.

Användningsexempel för "värdering" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishMed andra ord, ett enkelt omnämnande utan värdering, av en relevant omständighet.
In other words, a simple mention, with no value judgment, of a relevant fact.
SwedishBetoningen ligger därför på innovation, en grundläggande värdering inom EU.
The stress is therefore placed on innovation, a fundamental value within Europe.
SwedishECHO kommer då att göra en ny värdering av behovet att stärka sin närvaro på platsen.
ECHO will then reassess the need to further strengthen its presence on the ground.
SwedishI det Europa vi drömmer om är yttrandefriheten en grundläggande värdering.
In the Europe we dream about, freedom of expression is a fundamental value.
SwedishFlerspråkigheten är en viktig värdering inom EU, och den behöver gynnas.
Multilingualism is an important value in Europe, and one which needs to be fostered.
SwedishNationell självständighet hade nästan blivit något av en grundläggande värdering.
National independence had become something of almost intrinsic value.
SwedishDet skall alltid ske en individuell värdering av den enskilda kandidaten.
There should always be individual assessment of individual candidates.
SwedishDet är en viktig värdering i vårt ibland helt normlösa samhälle.
That is an important value in our in some respects totally unregulated society.
SwedishSTOA är Europaparlamentets kontor för värdering av vetenskapliga och teknologiska projekt.
STOA is the European Parliament's office for Scientific and Technical Options Assessment.
SwedishOlika yrkesorganisationer borde komma överens om gemensamma standarder för värdering av fastigheter.
Various professional bodies should agree on common property valuation standards.
SwedishJag hoppas att denna kammare håller med om att detta är en värdering som Europa byggdes på.
I hope this House agrees that this is a value that Europe was built on.
SwedishI denna fråga har parlamentet idag röstat om ett särskilt betänkande angående värdering av vitboken.
Today Parliament voted on a report that specifically evaluated the White Paper.
SwedishVärdering är naturligtvis ett centralt instrument för att förbättra effektiviteten.
Evalution is naturally the key tool in improved effectiveness.
SwedishJag ansluter mig också till dem som gör en enormt positiv värdering av byggnaden.
Mr President, I am also one of those who have an enormously positive view of the building.
SwedishJag lägger inte någon värdering i det jag säger, jag förklarar helt enkelt bara hur situationen ser ut.
I am not making a value judgement in saying this, I am simply stating the situation.
SwedishVi vill dock ha en objektiv värdering av konsekvenserna på detta område.
We want an objective analysis of the effects in this area.
SwedishKulturell och religiös mångfald är en kraftfull europeisk värdering.
Cultural and religious pluralism is a strong European value.
SwedishDet gäller också för värdering och anpassning av det mänskliga livet i försäkringsbolagens intresse.
That also applies to the valuing and modification of human life at the request of the insurers.
SwedishJag är för egen del övertygad om att konfessionsfriheten är en värdering som gäller frigörelse och aktualitet.
Personally, I am convinced that secularism is a liberating factor for the modern world.
SwedishOrdförande, jag vill också gärna ta detta tillfälle i akt för att uttala min värdering för föredragandes arbete.
Mr President, I too should like to take this opportunity to congratulate the rapporteur.

Synonymer (svenska) till "värdering":

värdering