"värde" - Engelsk översättning

SV

"värde" på engelska

EN
EN
EN
SV

värde {neutrum}

volume_up
värde (även: valuta, utdelning, valör)
volume_up
value {substantiv}
värde 1; värde 2;...värde 30 är de argument, vars största värde ska bestämmas.
Value 1; Value 2;...Value 30 are arguments, the largest value of which must be determined.
värde 1; värde 2;...värde 30 är de argument, vars minsta värde ska bestämmas.
Value 1; Value 2;...Value 30 are arguments, the smallest value of which must be determined.
Logiskt värde 1; logiskt värde 2... logiskt värde 30 är villkor som ska undersökas.
Boolean value 1; Boolean value 2...Boolean value 30 are conditions to be checked.
värde
volume_up
worth {substantiv} (value)
Ännu ett tillfäller för en Fylke-hob att visa sitt värde.
Another opportunity for one of the Shire-folk to prove their great worth.
Koreanska kunder köper varor från EU till ett värde av 25 miljarder euro varje år.
Korean customers buy some EUR 25 billion worth of EU goods every year.
Vi bör göra dessa test om och när man har kunnat påvisa deras värde.
We should do these tests if and when the evaluation shows its worth.
Vi anser vidare att begreppet samhällsmedborgarskap inte tillför något av värde utan snarare bidrar till begreppsförvirring.
We regret that the report makes no distinction between those areas of immigration to be handled at European level and those to be handled at national level.
Renoverade historiska platser med karakteristisk arkitektur och ett kulturhistoriskt värde ger dessutom anseende och särprägel till en stads eller ett lands profil.
Furthermore, renovated historical sites offer distinctive architectural elements and a heritage value that adds prestige and distinction to the image of a city or country.
värde (även: fördel)
volume_up
merit {substantiv}
Däri ligger stadgans värde, inte i någon bestämmelse om hur den skall reformeras.
This is its great merit, and not any provision on its reform.
Europas stora värde ligger i att ha känt till hur man omsätter principerna i verklighet.
Europe's great merit is to have turned principles into reality.
Detta är inte för att vi inte tror att några av ändringsförslagen har något värde.
That is not because we do not think some of the amendments have merit.
värde (även: giltighet, laga kraft, validitet)
Giltighetsregeln används när ett nytt värde anges.
The validity rule is activated when a new value is entered.
Min partigrupp och jag ifrågasätter denna konstruktions betydelse och värde.
My party and I dispute the sense and validity of this construction.
I huvudsak bekräftas Lissabonstrategins värde i översikten.
In essence, the overview confirms the validity of the Lisbon strategy.

Användningsexempel för "värde" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishYttrandefriheten har inget värde om den inte omfattar ens politiska motståndare.
Freedom of expression only has value if one's political opponents enjoy it too.
SwedishI övriga fall visas ett inmatningsfält som heter Värde, Minimum eller Maximum.
Otherwise, you will see an input field with the names value, minimum or maximum.
SwedishKan vi bygga ett sundare samhälle om människolivet inte har ett absolut värde?
Can we build a sounder society when human life does not have an absolute value?
SwedishDet uppskattas att fordonsindustrins värde inom EU uppgår till 10 miljarder euro.
It is estimated that, within the Union, the value of the latter is EUR 10 billion.
SwedishDenna informella överenskommelse tillhör därför historien och saknar värde i dag.
This 'gentlemen's agreement' therefore belongs to the past and has no value today.
SwedishJag sätter här stort värde på kommissionens och kommissionsledamotens insatser.
In this regard I value highly the work of the Commission and the commissioner.
SwedishLåt mig understryka att vi sätter stort värde på det arbete som ombudsmannen gör.
Let me emphasise that we set great store by the work carried out by the Ombudsman.
SwedishVi sätter stort värde på en tydlig förklaring av dessa problem från kommissionen.
We set great store by a clear explanation of these problems by the Commission.
SwedishRikedomar har endast ett värde när de inte bara berikar vissa grupper, utan alla.
Riches are of value only when they enrich not just some communities, but all.
SwedishPå de globala finansmarknaderna fortsätter eurons värde att sjunka varje dag.
On the global financial markets, the value of the euro keeps falling every day.
SwedishKommissionen kan bara godta en enkel hänvisning till deras värde i ett skäl.
The Commission could only accept a simple reference to their value in a recital.
SwedishLogiskt värde 1; logiskt värde 2... logiskt värde 30 är villkor som ska undersökas.
Boolean value 1; Boolean value 2...Boolean value 30 are conditions to be checked.
SwedishOberoende av sändningssättet har den ett stort socialt och kulturellt värde.
Regardless of its mode of dissemination, it has great social and cultural value.
SwedishIngen nation kan besegras om den kämpar för att livet är ett värde i sig självt.
No nation can be defeated if it insists on the meaning of life as a value in itself.
SwedishJag var säker på att våra besökare skulle sätta värde på att veta vad vi talar om.
I felt sure that our visitors would appreciate knowing what we were talking about.
SwedishDet finns åtgärdsprogram och en gemenskapsstrategi för kvinnors och mäns lika värde.
We have action programmes and a Community framework strategy on gender equality.
SwedishDet är därför nödvändigt att ge solidariteten ett uttryckligt positivt värde.
It is therefore necessary to assess this value in an explicit and positive manner.
SwedishVarje år korsar varor och tjänster oceanen till ett värde av 50 miljarder euro.
We have goods and services worth EUR 50 billion crossing the ocean annually.
SwedishDirektivet har nu utformats och kommer att få sitt värde genom införlivandet.
At present, the directive is on paper. Its value will come with its transposition.
SwedishOrdförandeskapet sätter högt värde på Europaparlamentets stöd i detta avseende.
The Presidency highly values the support of the European Parliament in this respect.

Synonymer (svenska) till "värde":

värde
Swedish
värd
Swedish