"vända sig till" - Engelsk översättning

SV

"vända sig till" på engelska

SV

vända sig till {verb}

volume_up
Han bör därför vända sig till de myndigheterna för att avhjälpa problemet.
He should therefore address himself to those authorities in order to get redress.
Tyvärr finns det ingen här från rådet att vända sig till.
Sadly, we have no one from the Council to address.
Man måste vidta särskilda åtgärder för att vända sig till dem som befinner sig längst ned.
You have to take specific action to address those at the bottom.
De kanske kommer att vända sig till himlen om det uppstår ett väderproblem.
Maybe they will apply to heaven if it is a weather problem.
För Frankrike, beslutade kommissionen den 18 juli 2001 att vända sig till domstolen om ofullständig införlivning.
For France, the Commission decided on 18 July 2001 to apply to the Court for incomplete transposition.
Informationscentrumen ska samarbeta och gemensamt vända sig till försäkringsbolag och bilregister för att inhämta de upplysningar som krävs.
Information centres must cooperate with each other and apply to insurance undertakings or vehicle registration bodies to obtain such information.
Kommer vi snart att få se ett krav på att arbetsgivare och arbetssökande ska vända sig till en EU-arbetsförmedling?
Will we soon see a requirement for employers and jobseekers to consult an EU bureau?
Jag delar den åsikt som McNally tidigare uttryckte om att man kan vända sig till Förenta staterna och se att där har investerats i forskning.
I share the view expressed earlier by Mrs McNally that you can look to the United States and see that there has been investment in research.
I mars såg vi hur Ekofin vägrade öka på återhämtningsplanerna, och vi kan se hur länderna i Östeuropa tvingas vända sig till Internationella valutafonden (IMF).
In March, we saw Ecofin refuse to increase the recovery plans, and we are seeing the countries of Eastern Europe be reduced to calling on the IMF.
För detaljer i de programmen vill jag be herr Speciale att vända sig till den europeiska kommissionen.
For details of those programmes I would refer Mr Speciale to the European Commission.
- vilka tjänster medborgarna bör vända sig till för att få stöd, information, prövning och rättelse?
– to which services citizens should refer to obtain support, information or administrative redress?
- vilka tjänster medborgarna bör vända sig till för att få stöd, information, prövning och rättelse?
– the services to which the citizen should refer to obtain support, information or administrative redress?
Alliansen är i kris, vilket framgår av det faktum att amerikanerna inte ansåg sig behöva vända sig till Nato i samband med kriget i Afghanistan.
The alliance is in crisis, illustrated by the fact that the Americans did not believe they should call upon its support in the war in Afghanistan.
Jag uppmanar därför talmannen att vända sig till Solana och lägga fram en protest över att universitetet i Birzeit har stängts.
I, therefore, call upon the President to make representations to Mr Solana and to present a protest at the way the University of Birzeit has been completely closed off.

Användningsexempel för "vända sig till" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishI framtiden bör den enda möjligheten vara att vända sig till kapitalmarknaden.
In future, recourse to the capital market should be the only option available.
SwedishDe sätter sin lit till oss, eftersom de inte har någon annan att vända sig till.
They are pinning their hopes on us because they have nobody else to turn to.
SwedishHan bör därför vända sig till de myndigheterna för att avhjälpa problemet.
He should therefore address himself to those authorities in order to get redress.
SwedishRosita bör stå på sig och eventuellt vända sig till någon av EU:s rådgivningstjänster.
Rosita should insist and, if necessary seek help from the EU advisory services.
SwedishDet är parlamentet ensamt som beslutar på vilket sätt det vill vända sig till gruppen.
It is for Parliament alone to decide in what way it wants to submit to the group.
SwedishVi kan inte förbjuda någon medborgare att vända sig till EG-domstolen.
Mrs Pack, we cannot prevent any citizen taking a case to the Court of Justice.
SwedishJag ber henne därför vända sig till kommissionen för vidare information.
I would therefore request her to turn to the Commission for additional information.
SwedishVi kan inte förbjuda någon medborgare att vända sig till EG-domstolen.
Mrs Pack, we cannot prevent any citizen taking a case to the Court of Justice.
SwedishBåde jordbrukare och bönder bör kunna vända sig till domstol med betalningskrav.
Claims for such payments should be enforceable in a court of law by both farmers and clients.
SwedishOmbudsmannen kan när så är fallet vända sig till parlamentet med en särskild rapport.
In that case, the Ombudsman can go to Parliament with a special report.
SwedishVet de vem de kan vända sig till och vem de kan fråga, var de kan hämta information?
Do they know to whom they can turn, whom they can ask and where they can obtain information?
SwedishMånga ser ingen annan utväg än att vända sig till ett privat företag för att få hjälp.
Many are left with no option but to turn to a private company to assist them in this matter.
SwedishAnnars kommer de inte att veta vem de ska vända sig till i världen utanför.
Otherwise, in the outside world they will not know who to contact.
SwedishOm det framkommer nya rön, skall man ta initiativ och vända sig till parlamentet på nytt.
If new findings come to light, the initiative must be taken and Parliament consulted again.
SwedishEuropeiska kommissionen måste vända sig till WTO och fördöma de här missförhållandena.
The European Commission must denounce these abuses at the WTO.
SwedishNaturligtvis kan den som drabbas vända sig till domstolen i Strasbourg.
Of course, the aggrieved can appeal to the court in Strasbourg.
SwedishMan måste vidta särskilda åtgärder för att vända sig till dem som befinner sig längst ned.
You have to take specific action to address those at the bottom.
SwedishDe kanske kommer att vända sig till himlen om det uppstår ett väderproblem.
Maybe they will apply to heaven if it is a weather problem.
SwedishOm det inte finns en sådan, då vet jag säkert att man alltid kan vända sig till kommissionens delegation.
If there is not an embassy, then our delegation will always be pleased to help.
SwedishI övrigt skulle jag starkt råda till att i varje fall vända sig till den aktuella medlemsstatens ambassad.
Otherwise I would strongly recommend contacting the appropriate national embassy.

Liknande översättningar för "vända sig till" på engelska

sig pronomen
vända verb
vända substantiv
English
till preposition