"vägleda" - Engelsk översättning

SV

"vägleda" på engelska

SV vägleda
volume_up
[vägledde|har väglett] {verb}

Har kommissionen för avsikt att vägleda medlemsstaterna in på ett gemensamt förfarande?
Will the Commission guide the Member States towards a common approach?
Med andra ord räcker det inte med morot och piska för att vägleda medlemsstaterna.
In other words, the stick and carrot approach is not enough to guide the Member States.
De utgör en sammanhållen politisk ram som är utformad för att vägleda EU: s åtgärder.
They form a coherent political framework designed to guide the action of the European Union.
vägleda (även: lysa)
vägleda (även: leda, anföra, föranleda, leva)

Synonymer (svenska) till "vägleda":

vägleda

Användningsexempel för "vägleda" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDetta strider mot den princip om solidaritet som bör vägleda energipolitiken.
This goes against the principle of solidarity, which should govern energy policy.
SwedishEn expertgrupp på kemikalier har också inrättats för att vägleda kommissionen.
An expert group on chemicals has also been set up to give the Commission guidance.
SwedishNi är alltför usla militärer för att vägleda andra i vad säkerhet innebär.
You are too poor a bunch of soldiers to give others guidance on security.
SwedishEuropeiska unionen bör under tiden koncentrera sig på att stödja och vägleda innovation.
The European Union, meanwhile, should concentrate on supporting and guiding innovation.
SwedishJag hoppas att ni kommer att vara generös nog att vägleda mig om vad denna vision ska innehålla.
I hope that you will be generous enough to advise me on the content of that vision.
SwedishDet är denna princip som borde vägleda oss genom alla svåra beslut som väntar oss.
It is by this principle that we should be guided in all the tough political decisions that await us.
SwedishVi kommer i sammanhanget att vägleda dem på ett mycket kritiskt, men konstruktivt sätt.
We will give them very critical but constructive support.
SwedishEn sådan skulle vara viktig för att vägleda TEC:s framtida arbete.
It would be important in guiding future work for the TEC.
SwedishDessa portaler är utformade för att vägleda dig genom livet.
These portals are designed as guides to help you through life.
SwedishLåt oss rikta våra ansträngningar mot att kontrollera och vägleda i stället för att undertrycka, straffa, skrämmas …
Let us direct our efforts towards controlling and guiding, rather than suppressing, punishing, scaring …
SwedishDet kommer att vägleda mig vid omröstningen.
I shall be guided by that consideration in the vote.
SwedishDatorvärlden är tyvärr just den plats där föräldrar har varit oförmögna att vägleda sina barn.
The world of computers is, unfortunately, precisely the place in which parents have been unable to act as guides for their children.
SwedishEtt politiskt beslut är fattat och denna kompromiss kommer att vägleda vårt agerande under de kommande åren.
A political decision has been taken, and, consequently, this compromise will underpin our action in the years to come.
SwedishDet är denna anda som jag hoppas ska vägleda oss när vi utarbetar Stockholmsprogrammet och sedan gemensamt genomför det.
It is in that spirit, I hope, that we will draft the Stockholm programme and that we will implement it together.
SwedishDet finns de som tror att de etiska frågorna har enkla svar eller att vi behöver nya profeter som kan vägleda oss.
Some people think that there are easy answers to these questions or that we need new gurus who can give us the answers.
SwedishVi måste ta hänsyn till mikroekonomiska indikatorer, och denna utvärdering bör ständigt vägleda vårt framtida handlande.
Micro-economic indicators must be taken into account and this assessment should constantly inform our future action.
SwedishJag är säker på att vi tillsammans kan nå positiva resultat när det gäller att vägleda Albanien mot dess europeiska framtid.
I am sure that together we can achieve positive results in terms of coaching Albania towards its European future.
SwedishJag anser att parlamentet även måste vägleda den här drivkraften i de känsligaste frågorna.
I believe that this House of ours must ensure that it stays at the forefront of this momentum even when it comes to the most sensitive of subjects.
SwedishAnslutningen av tio nya medlemsstater ger oss möjlighet att skapa ett kraftigare initiativ som kan vägleda vårt arbete.
The accession of the ten new Member States gives us the opportunity for a bigger initiative, capable of inspiring our efforts.
SwedishGranskningen av utvinningsindustrin på uppdrag av Världsbankgruppen 2001 kommer att vägleda bankens deltagande inom sektorerna olja, gas och gruvindustri.
The next item is the Council and Commission statements on the World Bank Extractive Industries Review.