"väg till" - Engelsk översättning

SV

"väg till" på engelska

EN

SV väg till
volume_up
{utrum}

volume_up
access {substantiv}
För lyssnandet är vår väg till förståelse.
Because listening is our access to understanding.

Liknande översättningar för "väg till" på engelska

väg substantiv
väga verb
till adjektiv
English
till adverb
English
till preposition
till pronomen
English
...till pronomen
English
våg substantiv
vag adjektiv

Användningsexempel för "väg till" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Swedishväg till Europaparlamentet i morse mötte jag två personer från Abchazien.
On my way to the European Parliament this morning I met two people from Abkhazia.
SwedishInte desto mindre är sådana matvaror på väg från Förenta staterna till Europa.
But genetically modified foods are still on their way to Europe from the USA.
SwedishDetta var utan tvekan gjort för att bana väg för Turkiets anslutning till EU.
This was no doubt in order to pave the way for Turkey’s accession to the EU.
SwedishMen detta är ett sällsynt exempel på ett betänkande som är på rätt väg - till Damaskus?
But this is a rare example of a report that is on the right road - to Damascus?
SwedishDen 11 september var jag på väg till ett uppdrag i Afghanistan och Pakistan.
On 11 September I was on my way to a mission to Afghanistan and to Pakistan.
SwedishMakedonien har genomfört reformer och är på väg att ansluta sig till Europeiska unionen.
Skopje has carried out reforms and is on the way to joining the European Union.
SwedishVi vill hjälpa Turkiet på dess väg till en sann demokrati och rättsstatlighet.
We want to help Turkey on its path to true democracy and the rule of law.
SwedishHemlighållande av dokument och brevväxling är en säker väg till misstro.
Keeping documents and correspondence secret is a sure way of creating mistrust.
SwedishGuineas enda väg till välstånd är genom en demokratisk och civil regering.
Guinea's only path to prosperity is through democratic, civilian government.
SwedishVi måste komma till den väg som leder till förbättring av miljösituationen.
We need to adopt an approach that aims to promote the improvement of the environment.
SwedishVi måste bereda väg för dem till väst och erbjuda dem verkliga, europeiska möjligheter.
We have to open the way for them to the West and offer them real European prospects.
SwedishJag anser därför att Turkiet har en lång väg kvar att gå till EU-anslutning.
I therefore consider that Turkey has a long way to go to accession to the European Union.
SwedishEn snabb återgång till denna väg, att hålla kontakten och förhandla, är mycket viktig.
A speedy return to this path of maintaining contact and negotiations is very important.
SwedishDet anser dock att dialog är den enda väg som leder till en varaktig lösning.
However, the Council believes that dialogue is the only way forward to a durable solution.
SwedishExempelvis kan en förbättrad väg bidraga till att förebygga olyckor.
For instance, an improved road might contribute to the prevention of accidents.
SwedishDetta är i sin helhet en väg till mer konkurrens i konsumenternas anda.
On balance, this is the way towards more competition as the consumer understands it.
SwedishNarkotika som odlas och produceras i Afghanistan finner sin väg till Europas gator.
Drugs that are grown and produced in Afghanistan find their way onto the streets of Europe.
SwedishInom EU finns det ingen väg till tillväxt som gynnar vanligt folk.
Within the EU there can be no path to growth that prioritises the common people.
SwedishTyvärr måste vi i dag konstatera att vi fortfarande har en oerhört lång väg fram till detta.
Regrettably, it has to be said that we are still a long way from that reality.
SwedishDet idealiska skulle vara att ett beslut om adekvat skydd är på god väg till dess.
Ideally, an adequacy decision should be well on track by that time.