SV

väg {utrum}

volume_up
1. allmänt
Det är denna väg vi måste gå – den väg som innebär strid och inte den som innebär undfallenhet.
This is the path that we must follow – the path of combat, not the path of slackness.
Ni sa att den väg som USA väljer att ta historiskt sett är fel väg.
You said that the path that the US is taking is historically the wrong path.
Detta är den enda vägen: vi är tvingade att vandra denna enda väg.
This is the only path there is: we are condemned to following this path.
väg
volume_up
road {substantiv}
Ukraina har en lång och gropig väg framför sig, men det är den rätta vägen.
There is a long and rocky road ahead of Ukraine, but it is the right road.
Exempelvis kan en förbättrad väg bidraga till att förebygga olyckor.
For instance, an improved road might contribute to the prevention of accidents.
Bullerproblemet ökar alltså, särskilt bullret från väg- och flygtrafiken.
The problem of noise is therefore escalating, especially road and aircraft noise.
När det gäller en väg ut knipan är mer bidrag till jordbrukssektorn inte lösningen.
As to the way out, more funding of the agricultural sector is not the solution.
Ni sa att Geithners väg är fel väg och att den leder till fördärv.
You said that Geithner's way is the wrong way and leads to hell.
Vi har gått en annan väg, och jag tror att i och med konkurrensen går vi rätt väg.
We chose another route and I believe that competition is indeed the right way forward.
Den väg som de framtida medlemsstaterna skall tillryggalägga är avsevärd.
The distance to be covered by our future Member States is considerable.
Alla inser i dag betydelsen av den väg som har tillryggalagts.
Today everyone can appreciate the distance we have come along the road.
Jag talar om plasmadonation där man måste färdas ett stycke väg till en fast utrustning och reservera en halv dag.
I am talking about plasma donation, where you have to travel some distance to fixed machinery and it takes half a day.
Nordvästpassagen är en idealisk väg för att spara tid, pengar och bränsle och gynnar även miljön.
The Northwest Passage is an ideal way to save time, money and fuel and benefit the environment.
Den antagna resolutionen innehåller slutligen ett vagare avsnitt på den punkten, men avsikten finns kvar.
In the end, the adopted resolution contained a more vague passage on this point, but the intent remains.
Genomfartstrafiken för godstransporter på vägarna i Alperna har varit en ständigt återkommande stridsfråga både i och utanför parlamentets debatter.
The passage of freight transport by road through the Alps is a bone of contention that recurs time and again both within and outside parliamentary debate.
väg (även: genomgång, passage)
Det är exakt rätt väg, och därför gläder det mig att vi har utformat direktivet på så vis.
That is precisely the right way of going about matters, and I am therefore very pleased that we have got the directive up and running in this way.
And so I ran out, and that was the dance lesson.
Therefore, Mr Kinnock, time is running out.
Betänkandet banar därför väg för en ny politisk metod som bör följas i andra betänkanden.
The report is therefore blazing a trail for a new political method which other reports ought to follow.
Avsikten var att genom dessa förordningar finna en väg som kan leda tillbaka till ursprungskällan till en eventuell sjukdom.
The aim was to find a trail, through legislation, leading to the possible source of the disease.
En väg som ibland präglats av seger och ibland av nederlag men som ofrånkomligen leder oss mot undergången.”
A trail marked at times by victory, at other times by defeat, but which is leading us inevitably to ruin'.
2. bildligt
Vi måste fortsätta på denna framgångsrika väg i denna ytterst betydelsefulla etapp för unionen.
We need to pursue this successful course, in what is a key period for the Union.
Är riktlinjer för en enhetlig tillämpning en möjlig väg att gå?
Are guidelines for uniform interpretation a feasible course of action?
I förra veckan verkade vi vara på väg mot en överenskommelse vid första behandlingen.
Last week it seemed we were on course to reach an agreement at first reading.

Användningsexempel för "väg" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi röstar mot betänkandet om tillträde till marknaden för godstransporter på väg.
in writing. - (EL) We are voting against the report on access to road transport.
SwedishDessutom banar första generationens biobränslen väg för den andra generationens.
Moreover, first-generation biofuels serve as a bridge to the second generation.
SwedishResultaten är fantastiska, och de visar att EU har slagit in på en hållbar väg.
These are wonderful results, proving that Europe is taking the sustainable route.
SwedishJag tror att vi är på rätt väg.
rapporteur. - (FR) Mr President, Mr Barrot, I believe we are on the right track.
SwedishJag övertog frågan från Gay Mitchell eftersom jag visste att han var på väg ned.
I did take the question for Mr Mitchell because I knew he was on his way down.
SwedishDet är ett steg på väg mot en hållbar politik för sysselsättning och utveckling.
It is one of the steps towards a policy of employment and sustainable development.
SwedishSå kan detta avtal på indirekt väg få betydelse för förståelsen mellan folken.
This agreement is therefore an indirect means of promoting mutual understanding.
SwedishVi är alla överens om att detta är ett första steg på den väg som måste följas.
We all agree that this is a first step down a road where progress has to be made.
SwedishNu är det dags att med stadig hand föra in vinsektorn på en väg mot nya framgångar.
Now is the time to set our wine sector firmly on the road towards new successes.
SwedishDetta skulle vara ekonomiskt riktigt och kan bana väg för andra att gå med senare.
This would be economically sound and can pave the way for others to join later.
SwedishOm denna väg, och många andra, förverkligas kommer extremisterna att ha vunnit.
If this road, and many others, see the light of day, the extremists will have won.
Swedishväg hit i kväll såg jag att den franska polisen genomförde en alkoholkontroll.
On the way here tonight I saw the French police carrying out an alcohol check.
SwedishEnergi är nu ett gemensamt ansvar, vilket banar väg för en gemensam EU-politik.
Energy is now a joint responsibility, paving the way for a common European policy.
SwedishJag menar att denna åtgärd är effektiv, men att vi fortfarande har lång väg kvar.
I believe that this action is effective, but that there is still a long way to go.
SwedishOm vi skall kunna hitta en väg framåt, måste detta fortsatta samarbete existera.
If we are going to find a way forward, that continued cooperation must exist.
SwedishNär det gäller Turkiet kommer vi för vår del att fortsätta på den väg vi har valt.
As for Turkey, as far as we are concerned, we will continue on the chosen path.
Swedish2002 års fjärde protokoll banade väg för den halvtidsöversyn som nu är på gång.
The 2002 fourth protocol provided for the mid-term review currently under way.
SwedishDetta är en farlig väg att gå eftersom det kan spela euroskeptikerna i händerna.
This is a dangerous approach as it could play into the hands of Eurosceptics.
SwedishPaketet måste bana väg för hållbara offentliga finanser och ekonomisk tillväxt.
The package must pave the way for sustainable public finances and economic growth.
SwedishYtterligare tolv medlemsstater har börjat samla in uppgifter på frivillig väg.
Twelve additional Member States are voluntarily starting to collect these data.

Synonymer (svenska) till "väg":

väg
väga