"vädja till" - Engelsk översättning

SV

"vädja till" på engelska

SV

vädja till {verb}

volume_up
Här vill jag alldeles särskilt vädja till de brittiska jordbruksproducenterna som har blivit skrämda av detta förslag för att de tror att de kommer att drabbas av stora extra kostnader.
Here I want to refer quite specifically to agricultural producers in Britain, who are frightened by this proposal, thinking it will increase their costs substantially.
Därför måste Europaparlamentet vädja till rådet och kommissionen.
The European Parliament must therefore appeal to the Council and the Commission.
Men att nu enbart vädja till kontrahenternas förnuft, räcker förmodligen inte.
But just to appeal to one's adversary to be reasonable really is not enough.
Den försöker vädja till den nationella stoltheten på konstgjord väg.
It is artificially attempting to appeal to national pride.

Användningsexempel för "vädja till" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag vill vädja till parlamentet om att bidra till att vi får godkännande i rådet.
I earnestly appeal to Parliament to help get some measures adopted in the Council.
SwedishDärför vill jag vädja till det italienska ordförandeskapet: Gör dem inte besvikna!
I therefore wish to appeal to the Italian Presidency: do not disappoint them.
SwedishKraftfullt vädja till president Karzai att vidta åtgärder och stödja honom i detta.
Appeal forcefully to President Karzai to take action and support him on this;
SwedishJag skulle vilja använda mina sista sekunder till att vädja till kommissionen.
I would like to use my last few seconds to make an appeal to the Commission.
SwedishMen att nu enbart vädja till kontrahenternas förnuft, räcker förmodligen inte.
But just to appeal to one's adversary to be reasonable really is not enough.
SwedishJag skulle därför vilja vädja till medlemsstaterna att se om sitt eget hus.
I would therefore appeal to the Member States to put their own house in order.
SwedishDärför, herr kommissionär, skulle jag vilja vädja till er att ni testar Putins ord.
I therefore appeal to you, Commissioner, to put President Putin's words to the test.
SwedishJag vill verkligen vädja till rådet att inte uppträda med kluven tunga.
I really must appeal to the Council not to be such a two-faced split personality.
SwedishJag vill vädja till kommissionen att i stor utsträckning utnyttja solidaritetsfonden.
I would like to appeal to the Commission to make extensive use of the Solidarity Fund.
SwedishVill ni verkligen vädja till Tibets företrädare att föra denna dialog?
Do you really mean to appeal to the representatives of Tibet for that dialogue?
SwedishDet är anledningen till min angelägna begäran att vädja till Europeiska kommissionen.
Hence my urgent request that an appeal be made to the European Commission.
SwedishJag vill ändå vädja till kommissionen att inte glömma bort utbildning, ungdom och kultur.
Nonetheless, I would ask the Commission not to neglect education, youth and culture.
SwedishJag vill avsluta med att vädja till kommissionen att godta ändringsförslagen.
I want to end by calling upon the Commission to accept the amendments.
SwedishJag vill vädja till kammaren att uttrycka sin medkänsla för Tsiakourmas och hans familj.
I would appeal to the House to express its sympathy with Mr Tsiakourmas and his family.
SwedishDärför vill jag vädja till alla parter att fortsätta förhandlingarna.
So I would plead with all parties to persevere with the negotiation process.
SwedishDärför måste Europaparlamentet vädja till rådet och kommissionen.
The European Parliament must therefore appeal to the Council and the Commission.
SwedishJag måste här återvända till föredraganden och vädja till mina kolleger.
I must come back here to the rapporteur and appeal to my fellow Members.
SwedishDet går inte att vädja till den känslolösa konkurrensens och vinstmonokratins goda avsikter.
You cannot appeal to good intentions for doleful competition and a profit monocracy.
SwedishDet innebär i praktiken inget annat än att vädja till rådet att reformera sig självt.
In practice it simply means calling on the Council to reform itself.
SwedishDärför måste vi vädja till Brasilien om att detta avtal ska respekteras.
As such, we must address an appeal to Brazil to respect this agreement.

Liknande översättningar för "vädja till" på engelska

vädja verb
till preposition
till adjektiv
English
till adverb
English
till pronomen
English
nå fram till verb
English
komma fram till verb
English
rycka till verb
English