SV väcka
volume_up
[väckte|har väckt] {verb}

1. allmänt

Vi vet emellertid redan att denna fråga kommer att väcka stort intresse, men även kontroverser.
We already know, however, that the issue will arouse great interest as well as controversy.
Jag anser inte att det är någon mening med att väcka förhoppningar som vi aldrig kan uppfylla.
I do not think it makes sense to arouse expectations that we can never satisfy.
Kanske tror en del att en mer intensiv användning av symbolerna ska väcka entusiasm för EU.
Perhaps someone believes that more intensive use of the symbols will arouse enthusiasm about the EU.
The idea is to attract attention.”
I varje fall så kommer det i mitt land att väcka uppmärksamhet att ett par tydliga principer sätts i förgrunden.
In any event, the fact that it states a few clear principles will attract interest in my country.
EU: s inställning till Iran och Kina vid kommissionen för mänskliga rättigheter kommer helt klart att väcka stort intresse.
Clearly, the EU's approach to Iran and China at the Commission on Human Rights will attract a great deal of interest.
För det tredje har vi EU: s forskningspotential, och den måste vi väcka.
Thirdly, there is Europe ’ s research potential, and this we must awaken.
Vi måste väcka medborgarnas samveten om vårt kärleksliv.
We must awaken citizens ' consciences regarding the place of love in our lives.
Vi måste väcka de kunskaper och förmågor som finns inneboende inom oss.
We need to awaken the skills and talents that are dormant within ourselves.
Och det är just vad det handlar om, att väcka detta intresse och att ge unionen ett demokratiskt berättigande.
What matters, though, is that we should evoke this interest, and, moreover, give the EU democratic legitimacy.
Men det finns de som lider och jag tror inte att det vore rätt om rädslan för att väcka ett dödligt virus till liv får oss att fullständigt bortse från problemet.
Some are now suffering, however, and I do not think that the fear of evoking a lethal virus should lead us to ignore this problem completely.
Om så är fallet kommer det inte enbart att väcka stort motstånd inom Serbien, utan framför allt leda till en okontrollerbar vrede bland de bedragna invånarna i Kosovo.
If this is the case, it will not only evoke a lot of resistance within Serbia but will in particular cause uncontrollable anger on the part of the deceived inhabitants of Kosovo.
Att stanna kvar är en fräck provokation som fortsätter att väcka protester.
Staying on is a fresh provocation that continues to incite protests.
Detta faktum är i sig tillräckligt för att väcka oss till nödvändig insikt och för att minska den likgiltighet vi hittills har gett uttryck för.
This fact alone can incite us to the required degree and reduce our negligence to date.
Detta skulle förbättra samarbetet, särskilt med de nationella parlamenten, och debatten skulle få maximal publicitet och väcka de europeiska medborgarnas intresse.
This will improve cooperation, especially with the national parliaments, and the debate will gain maximum publicity and incite the interest of European citizens.
Syftet med det tredje ändringsförslaget är att väcka diskussion.
Finally, the third is there to provoke discussion.
Om Europeiska unionen behandlar sin små medlemsstater på det sättet kommer det att väcka allt mer avsky och motstånd.
If the European Union behaves in this way with its smaller Member States, that will increasingly provoke antagonism and opposition.
Vad detta betänkande säger om förutsättningarna för det som bör kallas ren och skär plundring kan inte annat än väcka avsmak.
What this report reveals of the conditions of what must be called pure and simple pillaging can only provoke disgust.
En sådan åtgärd skulle verkligen väcka uppmärksamhet och många frågor i landet.
Such a move would certainly raise attention and many questions across the country.
Det skulle vara fel att väcka förväntningarna som inte kan infrias.
It would be wrong to raise expectations to a level which cannot be met.
Varför ska vi på förhand bestämma om vilka frågor medborgarna ska kunna väcka ett initiativ?
Why should we predefine the issues on which citizens can raise an initiative?
väcka (även: tända, vakna, röra, sätta i gång)
Det skulle faktiskt kunna väcka misstämning, förbittring och en hel del problem helt i onödan.
It could in fact stir up ill-feeling, resentment and a great deal of trouble quite unnecessarily.
En sak som alltid kommer att väcka uppståndelse beträffande EU är stora nyheter om bedrägerier.
One thing that is certain to create a stir in terms of the EU is big stories about fraud.
Genom att väcka oro förvärrar vi allmänhetens rädsla för dessa frågor utan anledning och överdrivet.
In stirring up concern, we exacerbate the public's fears about these matters unreasonably and excessively.
Sådana händelser brukar ofta väcka den här typen av reaktioner.
Such events often trigger this kind of reaction.
Grön fundamentalism kan vara bra för att väcka frågor, men det är inte en ståndpunkt som borde tillåtas råda.
Green fundamentalism may be useful in triggering questions but it is not a view which should be allowed to prevail.
Det kan sända ut störande signaler eller väcka frågan om vissa medlemsstater nu, ett år efter utvidgningen av Europeiska unionen, är mer Europa än andra.
It might send out a disturbing message or trigger the question of whether, a year after the enlargement of the European Union, certain states are more European than others.
Ett expresståg skulle inte kunna väcka honom.
An express train wouldn't wake him up now.
Jag anser att det är vår uppgift att väcka det.
I believe it is our task to wake it.
Don't want to wake up your friends.
väcka (även: odla, skapa, uppstå, uppkomma)
Terrorism kan man endast bekämpa genom att arbeta bort grogrunden för våld, inte genom att väcka ännu starkare aversion.
You can only combat terrorism by helping to remove the breeding ground for violence, not by causing yet more outrage.
Det har nämligen inte lyckats att väcka en större förståelse för den gröna gentekniken hos befolkningen, dvs. utvecklingen och odlingen av genetiskt modifierade växter.
It has not yet proved possible to kindle a deeper public understanding of green genetic engineering, in other words the development and breeding of genetically modified plants.
Utgångspunkten i gemenskapsförhandlingarna: " vad som är mitt är mitt, vad som är ert kan man diskutera" , riskerar att väcka smärtsamma minnen till liv.
The Community's "what is mine I hold; what is yours we discuss' negotiations threaten to bring back painful memories for them.
Utgångspunkten i gemenskapsförhandlingarna: " vad som är mitt är mitt, vad som är ert kan man diskutera ", riskerar att väcka smärtsamma minnen till liv.
The Community's " what is mine I hold; what is yours we discuss ' negotiations threaten to bring back painful memories for them.
väcka (även: avbilda, tappa, få ut, vinna)
Det är ett tydligt exempel på hur Europaparlamentet och revisionsrätten försöker väcka medlemsstaternas uppmärksamhet för den här frågan.
This is a clear example of Parliament and the Court of Auditors working to draw this to the attention of the Member States.
Kvinnor som har misshandlats får inte förödmjukas när de talar öppet och vill väcka uppmärksamhet för sin situation.
Women who have been mistreated must not be shamed out of going public and drawing attention to their situation.
Det är inte särskilt klokt att dra slutsatser – det är vettigare att väcka frågor – men eftersom det ändå sker skulle jag vilja avsluta med att uttrycka min övertygelse.
It is not really wise to draw conclusions – it is more sensible to raise issues, but as it happens, I would like to close by expressing a conviction.
Låt oss verkligen hoppas att det kommer att väcka behovet av en mer omfattande diskussion i frågan.
We have kindled a hope with this report, Mr President: we sincerely hope that we have brought home the need for further consideration of this issue.
Det har nämligen inte lyckats att väcka en större förståelse för den gröna gentekniken hos befolkningen, dvs. utvecklingen och odlingen av genetiskt modifierade växter.
It has not yet proved possible to kindle a deeper public understanding of green genetic engineering, in other words the development and breeding of genetically modified plants.
to knock up

2. medicinvetenskap: "efter medvetslöshet"

Synonymer (svenska) till "väcka":

väcka

Användningsexempel för "väcka" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishJag kan inte förneka mina väljare rätten att väcka talan vid den egna domstolen.
I cannot deprive my constituents of their right to sue in their own courts.
SwedishRegeringen måste väcka åtal mot de brottslingar som är inblandade i den här trafiken.
The government must prosecute the criminals who are involved in this trafficking.
SwedishDetta får ständigt den omstridda effekten att väcka betydande lokala protester.
This invariably has the contentious effect of arousing considerable local objections.
SwedishDenna kampanj bör väcka föräldrar till insikt om vilka risker deras barn löper.
This campaign should alert parents to the risks that their children face.
SwedishOrdalydelsen i förslaget till resolution kan väcka anstöt hos de indiska medborgarna.
The phrase used in the motion for a resolution is potentially offensive to Indians.
SwedishDenna debatt kommer antagligen inte att väcka något större intresse i media.
And this debate is probably not going to be treated as a priority interest by the media.
SwedishFör det första måste vi ge en chockbehandling för att väcka patienten ur sin koma.
Firstly, we must administer a shock treatment to bring the patient out of his current coma.
SwedishVi får inte väcka intrycket att vi bara gör det vi blir tvingade att göra.
We must not create the impression that we only take action if the big stick is wielded.
SwedishEn del av detta är att förbättra medborgarnas möjlighet att väcka talan vid domstol.
One part of this is to improve the access of the citizen to the Court.
SwedishJag menar att det nu finns en möjlighet att väcka nytt liv i våra förbindelser.
I believe that there is an opportunity to renew our relations now.
SwedishOch det är inte möjligt att hans ord förvrängs för att väcka uppmärksamhet.
It is not right that such statements can be distorted just to impress.
SwedishDet skulle väcka debatt i Iran, och det skulle vara en seriös debatt.
That would spark off debate in Iran, and the debate would be a serious one.
SwedishMen om herr Dupuis vill väcka en ordningsfråga har ni rätt till det.
However, if Mr Dupuis wants to table a procedural motion, he has the right to do so.
SwedishJag beklagar försöket från bilindustrilobbyns sida att väcka misstroende mot EEVC-testerna.
I regret the attempt by the car industry lobby to discredit the EEVC tests.
SwedishVi måste kunna väcka ungdomens intresse för det europeiska projektet på något nytt sätt.
We have to learn a different way of awakening young people's interest in building Europe.
SwedishDe kan väcka talan av det här slaget inför Europadomstolen enligt artikel 6.
They can bring cases of this nature before the European Court of Human Rights under Article 6.
SwedishVi måste väcka åtal mot dem som kränker vår grundläggande rättighet till integritet.
We must prosecute those who infringe our basic rights to privacy.
SwedishDen danska regeringen har dessutom följt efter genom att väcka talan i samma fråga.
Have they learned nothing from the French and Dutch ‘ no’ votes?
SwedishOrdförande Barroso, fortsätt att väcka törnrosa och börja arbeta.
President Barroso, get on with waking up Sleeping Beauty and go in to bat.
SwedishDet garanterar att alla EU-medborgare kan väcka talan i domstol.
This guarantees that every European citizen can put their case before a court of law.