SV

utveckling {utrum}

volume_up
Asien kunde få social utveckling innan dom fick ekonomisk utveckling.
And Asia could have social development before they got the economic development.
Europa behöver ekonomisk utveckling och naturligtvis utveckling av lufttransporterna.
Europe needs economic development and, obviously, air transport development.
För att uttrycka det kortfattat är någras utveckling allas utveckling.
In a nutshell, the development of some is the development of all.
Ekonomisk tillväxt är nödvändig men inget tillräckligt villkor för utveckling.
Economic growth is a necessary but not an adequate condition for development.
Det föreligger en tydlig och påvisbar länk mellan tillväxt och forskning och utveckling.
There is a clear and demonstrable link between growth and research and development.
Det är också en förklaring till svagheten med vår europeiska utveckling.
This is another explanation for the weakness of European growth.
utveckling (även: framsteg)
EU måste göra framsteg med den sociala utvecklingen, hand i hand med ekonomisk utveckling.
Europe must advance with social progress hand in hand with economic progress.
Mycket tydliga framsteg har gjorts när det gäller landsbygdens utveckling.
Some very definite progress has been achieved in the realm of rural development.
Tänker kommissionen informera parlamentet om Nabucco-projektets utveckling?
Does it intend to keep Parliament informed about the progress of the Nabucco project?
Det här är viktigt för informationssamhällets generella framväxt eller utveckling.
This is important for the overall evolution, or development, of the information society.
Det är virusets snabba utveckling som gör det till ett sådant stort hot.
It is this rapid evolution of the virus that makes it such a potential threat.
Vi låter en artificiell matematisk mekanism styra våra markers utveckling och liv.
Let us allow an accountable mechanism to direct the evolution and the life of our soil.
Vi har faktiskt lyckats undvika någon större protektionistisk utveckling i EU.
A major protectionist movement has certainly been avoided in Europe.
Vi begär inte att Eurostat skall göra prognoser över jordbruksutgifternas utveckling.
We are not actually asking Eurostat to make forecasts of the movement in agricultural spending.
Inleder vi med vårt steg i dag en utveckling, där vi i slutändan får en europeisk superstat?
Does today's step mark the start of a movement which will end in a European superstate?
utveckling (även: yrke, bana, karriär)
– Det ger en möjlighet till yrkesspecifik utveckling och till nya uppdrag och riktningar i arbetslivet.
It provides an opportunity for professional development and new missions and directions in your working career.
Låt oss ge våra medborgare pluralistiska valmöjligheter för sina framtida liv och utveckling.
Let us allow our citizens a pluralistic choice for their future lives and careers.
Många civilingenjörer ägnar sig åt teknik och utveckling ett antal år, för att sedan fortsätta sin karriär som ledare eller chef.
Many civil engineers engage in engineering and development for several years, and then continue his och her career as a leader or manager.
utveckling
Vi vet att den största hämskon för denna utveckling är bristen på förtroende, särskilt bland konsumenter.
We know that the key brake on this expansion is the lack of confidence, particularly amongst consumers.
Orättvisorna i världshandeln är ett resultat av det kapitalistiska systemets utveckling och globala utbredning.
The injustices of world trade are the fruit of the development and global expansion of the capitalist system itself.
Kommissionen tänker uppmuntra denna utveckling som går ut på att utvidga Europols åtaganden.
The Commission intends to encourage this progression, this expansion of Europol’s duties.
volume_up
march {substantiv}
Det skulle kunna utgöra ett viktigt inslag för Yemens framtida utveckling.
It could make an important contribution to Yemen's forward march.
Under översynen i mars beslutade man att lägga större tonvikt på forskning och utveckling.
During the review last March, it was decided to give greater emphasis to research and innovation.
Kommunalvalen i mars 2003 visade att en viss positiv politisk utveckling har skett i Vitryssland.
The municipal elections in March 2003 showed that some favourable political developments have taken in Belarus.
Denna utveckling ökar, så detta är definitivt en mycket viktig sektor.
This tendency is on the increase, so it is indeed a very important sector.
Denna utveckling har blivit ännu tydligare efter EU:s utvidgning.
This tendency has become even more marked since the enlargement of the Union.
De är tecken på en utveckling som måste motarbetas.
Nevertheless, they represent a tendency that must be resisted.

Användningsexempel för "utveckling" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishLåt denna strategi bli en verklig ny början till en hållbar utveckling i Afrika.
Let this strategy be a genuine new start for sustainable development in Africa.
SwedishParlamentet vill understryka att det är viktigt att denna utveckling fortsätter.
Parliament wants to emphasise how important it is to continue this development.
SwedishFöreträdarna för den brittiska regeringen i konventet gläds åt denna utveckling.
This has delighted British Government representatives to the European Convention.
SwedishDet är ett tillfälle att inleda en ny utveckling för turismen på europeisk nivå.
This is an opportunity for us to make a fresh start on tourism at European level.
SwedishDet är detta vårt gemenskapsprogram för återuppbyggnad och utveckling handlar om.
That is what our European programme for reconstruction and development is about.
Swedish. – Jag välkomnar detta betänkande om omlokaliseringar och regional utveckling.
   . I welcome this report on relocation in the context of regional development.
SwedishDet behövs för att trygga såväl livsmedelsförsörjningen som en hållbar utveckling.
They are needed to guarantee the food supply as well as sustainable development.
SwedishVi har därför ett klart intresse av stabilitet och gynnsam utveckling i landet.
We therefore have a clear interest in its stability and prosperous development.
SwedishDet är ett steg på väg mot en hållbar politik för sysselsättning och utveckling.
It is one of the steps towards a policy of employment and sustainable development.
SwedishEuropeiska unionen bör motverka denna utveckling i stället för att uppmuntra den.
The European Union should discourage this development rather than encourage it.
SwedishI förslaget framhålls tydligt vikten av investeringar i forskning och utveckling.
It spells out clearly the importance of investment in research and development.
SwedishAngående: Förslag om EU-byrå för utveckling och anskaffande av försvarskapacitet
Subject: Proposed EU Agency for Defence Capability Development and Acquisition
SwedishTillgång till vatten är avgörande för liv, hälsa, mat, välfärd och utveckling.
Access to water is essential for life, health, food, well-being and development.
SwedishSom jag redan har sagt har vi prioriterat vikten av utveckling på landsbygden.
As I have already said, we have prioritized the importance of rural development.
SwedishGomakonferensen om fred, säkerhet och utveckling inleddes för några dagar sedan.
The Goma Conference on peace, security and development opened a few days ago.
SwedishAngående: Utveckling av förbindelserna mellan EU och länderna på västra Balkan
Subject: Development of relations between the EU and the Western Balkan countries
SwedishJohn Bowis tillade också att man måste satsa mer på forskning och utveckling.
Mr Bowis also added that it is necessary to strengthen research and development.
SwedishDe är en uppenbar tillämpning av kapitalistisk utveckling som leder till kris.
They are a blatant application of capitalist development which leads to crisis.
SwedishDet är en glädjande utveckling men ytterligare åtgärder behövs förstås fortfarande.
This is a welcome development and, of course, further measures are still needed.
SwedishHandelsavtal med sydamerikanska länder är således en mycket positiv utveckling.
Trade agreements with South American states represent a very positive development.

Synonymer (svenska) till "utveckling":

utveckling