"uttala" - Engelsk översättning

SV

"uttala" på engelska

volume_up
uttala {perf. part.}

SV uttala
volume_up
[uttalade|har uttalat] {verb}

Och i detta parlament har vi full rätt att uttala oss i samband med omröstningar.
And there is complete freedom in this Parliament to express opinions through the vote.
Det är viktigt att tydligt uttala det gentemot yttervärlden.
It is important to express ourselves clearly vis-à-vis the outside world.
Fortfarande måste vi lyfta fram flera aspekter som vi måste uttala oss om.
We still have to analyse and express a position on a number of points.
Eftersom ingen vill uttala sig för begäran om brådskande förfarande skall vi nu genomföra omröstningen.
As no one wishes to speak against the motion, we shall pass to the vote.
Genom att inte uttala oss verkar det som om vi godtar detta.
In failing to pass judgement on this, we are giving the impression that we have accepted it.
Rådet kan inte heller uttala sig om hur den rättsliga institutionen i en av medlemsstaterna fungerar.
Neither is it able to pass judgement on the way a legal institution is run in one of the Member States.
Nästan alla dessa goda avsikter har tyvärr namn som är svåra att uttala.
Unfortunately, almost all these good intentions have names which are difficult to pronounce.
Jag kommer att anstränga mig mer för att uttala ert namn korrekt i fortsättningen.
I will try harder to pronounce your name correctly in future.
Dels är det svårt att uttala, men ännu svårare är det uppenbarligen att förstå detta ord.
In some respects it is difficult to pronounce, but it is clearly even more difficult to understand.
Jag vill tacka kommissionär Verheugen för att han vågat uttala detta ord.
I would like to thank Commissioner Verheugen for having had the courage to utter the word.
Hon hade oturen att uttala en kort fras på kurdiska innan hon började tala på sitt modersmål, tyska.
She was unfortunate enough to utter a few words in the Kurdish language before coming to her national tongue, which is German.
Det är meningslöst att uttala vackra ord som ” solidaritet ” och sedan fortsätta att låta bli att agera.
It is useless to utter beautiful-sounding words like ‘ solidarity’, but then continue to fail to act.
Det är min övertygelse att EU måste uttala sig samstämmigt under försöken att säkerställa detta.
I am convinced that in our efforts to secure this, Europe must speak with one voice.
Journalister förbjuds fortfarande att uttala sina åsikter.
Journalists continue to be banned from voicing their opinions.
Det betyder att vi har ett utmärkt samarbete och att vi också har fått uttala oss, som Christa Prets redan har sagt.
This means that we enjoy excellent cooperation, and also, as Mrs Prets has already said, our voice has been heard.
Även de övriga staterna börjar uttala sina krav tydligare.
The other States, too, are starting to articulate their claims more strongly.
I ett fritt samhälle, om det är det så folk känner, så måste de tillåtas att uttala sin åsikter.
In a free society, if that is how people feel, they must be allowed to articulate their opinions.

Synonymer (svenska) till "uttala":

uttala

Användningsexempel för "uttala" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Swedish. - (EN) Jag hade faktiskt själv lite svårt att uttala det.
Member of the Commission. - Actually, I had some problems pronouncing it myself.
SwedishTvå personer har begärt att få uttala sig om efterlevnaden av arbetsordningen.
I have two requests to speak in relation to observance of the Rules of Procedure.
SwedishJag kan på detta stadium bara uttala mig på den nuvarande kommissionens vägnar.
I will speak, as I can at this juncture, only on behalf of the current Commission.
SwedishJag kan på detta stadium bara uttala mig på den nuvarande kommissionens vägnar.
I will speak, as I can at this juncture, only on behalf of the current Commission.
SwedishVi anser att ett demokratiskt Turkiet självt måste kunna uttala sig om detta.
We believe that a democratic Turkey must be able to speak out about this itself.
SwedishVi skulle vilja höra kommissionsledamot Viviane Reading uttala sig om dessa frågor.
We would like to hear the speech of Commissioner Viviane Reding on these issues.
SwedishVi anser att detta ligger utanför parlamentets befogenheter att uttala sig om.
We are of the opinion that this lies outside Parliament's competence to comment on.
SwedishVi kan naturligtvis, såsom här i dag, uttala förhoppningar om att avsikterna är goda.
Of course, we may get an expression of wishes, as today, and of good intentions.
SwedishDet är emellertid nu så att vi måste uttala oss om kommissionen i sin helhet.
But now of course, we have to give our opinion of the Commission as a College.
SwedishTack så mycket för att du ger mig möjlighet att uttala mig.
(PL) Madam President, thank you very much for giving me the opportunity to speak.
SwedishJag kommer dock att uttala mig om detta i slutet när ni fortfarande är kvar allihop.
However, I will be making a statement at the end, when you will all still be here.
SwedishJag vill inte uttala mig närmare om Grekland och de olika frågor som står på spel.
I do not want to elaborate more on Greece and the various issues at stake.
SwedishJag vill inte uttala mig i den här frågan, utan i den förra.
Madam President, I do not want to speak on this item but the previous item.
SwedishJag vill uttala mig mot denna motion från Fabre-Aubrespy.
Madam President, I should like to speak against this request by Mr FabreAubrespy.
SwedishDet är ett stort nöje att få uttala sig till stöd för Fords betänkande.
Madam President, it is a great pleasure to rise in support of Mr Ford's report.
SwedishDärför vill jag uttala mitt bästa tack till Haug för ett bra betänkande.
For that reason I wish to thank Mrs Haug most sincerely for an excellent report.
SwedishHan har i sin tur begärt att få uttala sig i en personlig fråga, så jag ger honom ordet.
He in turn has asked to speak on a personal matter and so I give him the floor.
SwedishFinns det någon som vill uttala sig för denna begäran om återförvisning till utskottet?
Does anyone wish to speak in favour of this request for referral to committee?
SwedishMen jag tänker i första hand uttala mig beträffande problemen med skogsbränderna.
I shall, however, be speaking mainly about the problems of forest fires.
SwedishOm någon av dem vill uttala sig, ser jag för min del ingen som helst nackdel i det.
If any one of them wishes to give their opinion, I have no objection to them doing so.