"utomhus" - Engelsk översättning

SV

"utomhus" på engelska

volume_up
utomhus {enb. sing.}
EN
SV

utomhus {enbart singularis}

volume_up
utomhus (även: det fria)
volume_up
open {enb. sing.}
Jordbruket påverkas särskilt av klimatförändringar, eftersom dess produkter tillverkas utomhus.
Agriculture is particularly affected by climate change, as its products are produced in the open air.
Vissa av dessa föreskrifter är fullkomligt absurda och tillåter i vissa fall inte ens rökning utomhus.
Some of these regulations are completely absurd and, in some cases, do not even permit smoking in the open air.
Toxic residues are stored in the open air.

Användningsexempel för "utomhus" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Swedish– Lektionerna utomhus blev roligare och det sociala klimatet i klassen blev bättre.
“Outdoor lessons were more fun and the social climate in the classroom improved.
SwedishMedan klimatet i söder lockar människorna att göra andra sorters aktiviteter utomhus.
Whereas in the south the weather tempts people out to explore other activities.
SwedishSolljus utgör en risk för de många personer som arbetar utomhus varje dag.
Sunlight presents a risk to the many people who work out of doors every day.
SwedishSolljus utgör en risk för de många personer som arbetar utomhus varje dag.
Protection of workers’ health and safety is at the heart of a social Europe.
SwedishNatten innan tältade vi, och min tibetanske vän sa, "Vi tänker sova utomhus."
And the night before, we camped, and my Tibetan friends said, "We are going to sleep outside."
SwedishDet vi behöver är uppfödning utomhus och höns som springer i gräset och gruset.
Basically, priority must be given to everything which is contrary to the concept of meat factories.
SwedishNär hon intervjuade lärarna innan de började undervisa utomhus var många tveksamma.
When she interviewed the teachers before they started outdoor teaching, many of them were sceptical.
SwedishSade du att 66 procent av produktionen nu kommer från frigående höns utomhus?
Did you say that 66% of production is now free-range?
SwedishVi vet att riskerna är störst för de personer som vistas utomhus mycket, inte minst barn.
We know that the risks are greatest for people who are in the open air a great deal, especially children.
SwedishJordbruket påverkas särskilt av klimatförändringar, eftersom dess produkter tillverkas utomhus.
Agriculture is particularly affected by climate change, as its products are produced in the open air.
SwedishTraditionella publikationer som affischer, vykort och installationer utomhus tas också fram.
But traditional publications including posters, postcards and outdoor installations are also being prepared.
SwedishOrdningspoliser arbetar också mycket ofta utomhus.
Police in charge of security are also very often out of doors.
SwedishSå i det här fallet, det är en utsprång utomhus i Singapore på de här jättelika Times Sqare-aktiga skärmarna.
So in this case, it's an outside projection for Singapore on these giant Times Square-like screens.
SwedishBestämmelser om frigående utomhus saknas helt och hållet.
On free-range farming, there are no provisions at all.
SwedishVissa av dessa föreskrifter är fullkomligt absurda och tillåter i vissa fall inte ens rökning utomhus.
Some of these regulations are completely absurd and, in some cases, do not even permit smoking in the open air.
SwedishOch när vi är utomhus har den typen av luftmikrober som vanligtvis förknippas med växtlöv och jord.
And when you're outdoors, that type of air has microbes that are commonly associated with plant leaves and with dirt.
SwedishSamarbete och deltagande är viktiga dimensioner av lärande och det underlättades när lektionen hölls utomhus.
Cooperation and participation are important elements of learning, and outdoor teaching helps these elements.
SwedishTidigare var det allmänna utrymmet utomhus framför allt ett område för fotgängare och lekande barn.
Mr President, outdoor public areas used to be, above all, the domain of pedestrians and children playing.
SwedishFramför allt barn och personer som arbetar mycket utomhus löper stor risk att drabbas av zinköverskott.
In particular, children and workers who spend a lot of time outside appear to be at greatest risk of overexposure to zinc.
SwedishDet är också en god idé att prata mycket om idrott och vikten av att barn ska kunna leka utomhus.
I also think that it is a good idea to talk a lot about sport and about the fact that children must be able to play happily outside.