SV utnyttja
volume_up
[utnyttjade|har utnyttjat] {verb}

1. allmänt

utnyttja (även: förbruka, använda, visa, uttömma)
Utnyttja denna chans, och utnyttja möjligheten att äntligen göra Eurodac till en realitet!
Let us seize this opportunity and use this chance to at last make Eurodac a reality.
Vi måste utnyttja befintliga inrättningar och faktiskt koppla in dem.
We must use the existing facilities and use them efficiently.
Vilka resurser tänker kommissionen utnyttja för att stärka dessa aspekter?
What resources does the Commission intend to use in order to strengthen these aspects?
Vi måste utnyttja varje tillfälle att utveckla detta land och att utveckla en intensiv förbindelse med detta land.
We must take every opportunity to develop this country and to build up a strong relationship with it.
Vi behöver också utveckla användningen av förnybar energi eftersom vi då kan utnyttja våra egna inhemska tillgångar.
Obviously, we must also develop the use of renewable energy, as it exploits our indigenous resources.
För det fjärde: Man bör stödja gemenskapens praktiska verksamhet för att utnyttja förnybara energikällor.
Fourthly, we need to support Community action and programmes to develop renewable sources of energy.
Denna splittrade situation förstår den organiserade brottsligheten att utnyttja.
Organized crime understands how to exploit this fragmented situation.
Denna splittrade situation förstår den internationella brottsligheten att utnyttja.
International crime knows how to exploit this fragmented situation.
Det finns stor risk att de kommer att utnyttja monopolrättigheterna.
There is a great risk that they will exploit monopoly rights.
Vi måste utnyttja vetenskapen för att kunna tillhandahålla snabba och billiga lösningar idag.
We must harness the field of science to deliver rapid and affordable solutions today.
Men det är väldigt viktigt att utnyttja privat finansiering för offentliga ändamål.
But it is vital to harness private funds for public goals.
Vi måste släppa loss vår inneboende energi och utnyttja våra resurser fullt ut.
We must release all our existing energies and harness our resources to the full.
Jag förstår att det ställs villkor för länder som måste utnyttja den europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen.
I understand that conditions are imposed on countries that have to make use of the European Financial Stability Mechanism.
Får jag utnyttja er och parlamentets välvilja ett ögonblick och välkomna en delegation från Kazakstan på diplomatläktaren?
Madam President, can I impose on your goodwill and Parliament's goodwill for a moment in welcoming to the diplomatic gallery a delegation from Kazakhstan?
Det naturliga vore att kostnaderna för fiskeriavtalen till fullo läggs på de parter som väljer att utnyttja dessa.
It would be only right for the costs of the fisheries agreements to be imposed in full on those parties who choose to make use of them.
För det andra har vi behovet av att utnyttja återhämtningen för att konsolidera budgeten.
Secondly, the need to take advantage of recovery for budgetary consolidation.
Arbetstagarna måste kunna utnyttja möjligheter till omskolning och omställning.
Employees must be able to take advantage of retraining and adaptation opportunities.
Det är ett försök att utnyttja krisen för ytterligare överföring av självbestämmandet.
It is an attempt to take advantage of the crisis for a further transfer of sovereignty.
Om vi vill utnyttja denna potential måste den privata sektorn och de stora finansinstituten samarbeta.
If we want to tap that potential, we need the private sector and the major financial institutions to work hand in hand.
Ytterligare insatser krävs dock för att utnyttja den utvidgade inre marknadens hela potential.
Additional efforts are, however, needed to tap the full potential of the enlarged single market.
Kommer det slutligen att bli möjligt att utnyttja Sammanhållningsfonden för forskning i syfte att kombinera excellens och sammanhållning?
Will it finally be possible to tap into the cohesion fund for research so as to combine excellence and cohesion?
utnyttja (även: använda, dra nytta av, tillvarata)
volume_up
to utilise {vb} [GBR]
Att inte utnyttja kvinnors kapacitet inom beslutsfattande är ett oacceptabelt slöseri.
Failure to utilise women's decision-making abilities is an unacceptable waste.
Ett konkret uppslag vore också möjligheten att utnyttja odlingsbar mark som inte brukas.
If it were possible to utilise set-aside areas, that would be a practical approach.
Att inte utnyttja kvinnors kapacitet inom beslutsfattande är ett oacceptabelt slöseri.
Failure to utilise women' s decision-making abilities is an unacceptable waste.
Detta är något som vi kan utnyttja, och kommissionen är redo och villig att göra detta.
That is capital with which we can work, and the Commission is ready and willing to do so.
Tack vare detta viktiga avtal kommer byrån att kunna utnyttja sin kapacitet på bästa sätt.
This important agreement will enable the Agency to work to the best of its capabilities.
Vi kommer att samarbeta med parlamentet för att utnyttja dessa möjligheter under de närmaste sex månaderna.
We will work with Parliament to achieve those potentials over the next six months.
utnyttja
utnyttja (även: , tjäna på, göra vinst på)
volume_up
to cash in {vb} [USA]
Europeiska rådet har försökt att utnyttja detta.
The European Council has tried to cash in on this.
utnyttja
We cannot play about with the dignity of nations.
Låt oss inte utnyttja de lidandes hopp och fruktan.
Let us not play on the hopes and fears of sufferers.
För det fjärde måste EU utnyttja sin roll till fullo när det gäller unionens externa befogenheter.
Fourth, Europe must play its full role across the range of its external competences.
utnyttja
Genom att inte utnyttja alla tillgängliga medel sviker vi våra regioner.
By failing to utilize all the available resources, we are failing our regions.
utnyttja (även: ha tillgång till, använda)
volume_up
to tap into {vb} (something)
Ytterligare insatser krävs dock för att utnyttja den utvidgade inre marknadens hela potential.
Additional efforts are, however, needed to tap the full potential of the enlarged single market.
Om vi vill utnyttja denna potential måste den privata sektorn och de stora finansinstituten samarbeta.
If we want to tap that potential, we need the private sector and the major financial institutions to work hand in hand.
Kommer det slutligen att bli möjligt att utnyttja Sammanhållningsfonden för forskning i syfte att kombinera excellens och sammanhållning?
Will it finally be possible to tap into the cohesion fund for research so as to combine excellence and cohesion?
utnyttja
volume_up
to use [used|used] {vb} (something)
Utnyttja denna chans, och utnyttja möjligheten att äntligen göra Eurodac till en realitet!
Let us seize this opportunity and use this chance to at last make Eurodac a reality.
Vi måste utnyttja befintliga inrättningar och faktiskt koppla in dem.
We must use the existing facilities and use them efficiently.
Vilka resurser tänker kommissionen utnyttja för att stärka dessa aspekter?
What resources does the Commission intend to use in order to strengthen these aspects?
De saknar den infrastruktur som behövs för att utnyttja marknadstillträdet.
They lack the infrastructure to capitalise on market access.
Med hjälp av teknisk innovation måste vi utnyttja dessa möjligheter.
We must capitalise on these possibilities by means of technological innovation.
Uppgiften är nu att utnyttja detta för att få de andra världsmakterna att ansluta sig.
The task now is to capitalise on this, to make the other world powers join us.
Å andra sidan verkar det logiskt att utnyttja succén med GSM för att stärka den europeiska ledande ställningen inom avancerad teknik och på de internationella marknaderna.
It would also seem logical to capitalize on the success of GSM to secure a leading position for Europe in advanced technologies and on the international markets.

2. näringsliv

Europeiska unionen bör utnyttja hela sitt inflytande i det sammanhanget.
The European Union must exercise all its influence in this regard.
Det var omöjligt att utnyttja sin regelenliga rätt till ett bad i flera veckor i taget.
It was impossible to exercise one's statutory right to a bath for weeks at a time.
Kommissionen måste med andra ord utnyttja sin initiativrätt.
In other words, the Commission must exercise its right of initiative.
Genom att inte utnyttja alla tillgängliga medel sviker vi våra regioner.
By failing to utilize all the available resources, we are failing our regions.

Synonymer (svenska) till "utnyttja":

utnyttja

Användningsexempel för "utnyttja" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishMånga av dessa människor skulle utnyttja sin rätt att flytta till andra delar av EU.
Many of these people would take up their right to move to other parts of the EU.
SwedishI dag verkar solidaritetsfondens finansiella resurser vara svåra att utnyttja.
Today, the financial resources of the Solidarity Fund seem difficult to implement.
SwedishDetta innebär att de går miste om möjligheten att utnyttja den inre marknaden.
That means they miss out on the possibility of utilising the Internal Market.
SwedishSom bekant kommer EU detta år inte att utnyttja 1-1,3 miljarder euro i sin budget.
We know that this year, EUR 1 to 1.3 billion of the EU's budget will be left unused.
SwedishKommissionen utesluter inte möjligheten att utnyttja WTO:s mekanism för tvistlösning.
The Commission does not exclude using the dispute settlement mechanism of the WTO.
SwedishDet är just därför som det är mycket viktigt att utnyttja denna nya rubrik.
This is precisely why it is very important to avail ourselves of this new heading.
SwedishDet fanns en annan möjlighet och den irländska regeringen valde att inte utnyttja den.
There was another way to go, and the Irish Government chose not to go that way.
SwedishEU måste utnyttja sitt inflytande i internationell handel för att skapa förändring.
The EU must exert its influence in international trade to initiate a change.
SwedishDen gången stödde vi förslaget om att utnyttja Europeiska unionens solidaritetsfond.
On that occasion we backed the mobilisation of the European Solidarity Fund.
SwedishDessa nätverk mångfaldigas och frodas genom att utnyttja fler och fler människor.
These networks are multiplying and prospering by exploiting more and more human beings.
SwedishJag har inte hindrat någon från att utnyttja sin talartid i eftermiddag.
Mr Martinez, you see, I have not cut short anyone's speaking time this afternoon.
SwedishDet borde ligga i medlemsstaternas intresse att utnyttja den inre marknadens fördelar.
The benefits of the internal market should be in the interest of the Member States.
SwedishVi måste, ja vi kan gemensamt utnyttja den möjligheten i Europas intresse!
We must, and indeed we can, seize that opportunity together for the sake of Europe.
SwedishDå skall vi inte låta bli att utnyttja tillfället att sätta ekonomiskt tryck på Iran.
We should not give up the possibility of exerting economic pressure on Iran.
SwedishVi bör utnyttja det här tillfället för att vidga våra vyer och gå framåt.
We should take this opportunity to alter our frames of mind and move forwards.
SwedishDetta är en enorm utmaning, men också en möjlighet som det är vår plikt att utnyttja.
This is an enormous challenge, but also an opportunity that we have a duty to grasp.
SwedishParlamentet bör utnyttja detta nya privilegium enligt Lissabonfördraget.
Parliament should seize this new prerogative provided for in the Treaty of Lisbon.
SwedishDet är operatörerna som bestämmer vilket faktureringssystem de vill utnyttja.
It is up to the operators what kind of billing system they want to adopt.
SwedishDenna möjlighet bör vi också utnyttja, för medborgaren frågar alltid, varför Europa?
We should seize that opportunity, for the citizen keeps asking, why do we have Europe?
SwedishNi talade slutligen om att utnyttja de stora möjligheterna till krishantering.
Finally, you spoke about using the great resources of crisis management.