SV

utkast {neutrum}

volume_up
1. allmänt
Europeiska konventets utkast och parlamentets yttrande är generellt sett bra.
The draft European Convention and Parliament's opinion are generally sound.
Detta återspeglas faktiskt i kommissionens utkast till förhandlingsramar.
Indeed, this is reflected in the Commission's draft negotiating framework.
Europeiska konventets utkast och parlamentets yttrande är generellt sett bra.
- (SV) The draft European Convention and Parliament's opinion are generally sound.
Den här funktionen använder du för att snabbt växla mellan utkast - och användarläge.
This function is used to switch quickly between Design and User mode.
Välj de tabeller som ska läggas till i Utkast-fönstret genom att klicka här.
Click here to select the tables you want to insert into the design window.
Vad vi nu behöver göra är att av detta göra ett brett utkast till planskiss så att vi inte har några problem i framtiden.
What we need to do now is turn this into a comprehensive blueprint design brief, so that we do not have any future problems.
2.Vilken metod kommer den att använda för att utveckla stadgan och inom vilken tidsrymd kommer ett första utkast att vara färdigt?
2.What methodology will be used in drawing up the Charter and when can we expect the first draft to be ready?
Jag hoppas att det kommande polska ordförandeskapet i hög grad ska bidra till utarbetandet och antagandet av ett utkast till direktiv om denna fråga.
I hope that the upcoming Polish Presidency will make a significant contribution to the drawing up and adoption of a draft directive on this matter.
En oberoende kommitté med reglerare kommer att fungera som rådgivargrupp för kommissionen vid utarbetandet av utkast till genomförandeåtgärder för ramprinciperna.
An independent Regulators ' Committee will act as an advisory group to the Commission when drawing up draft implementation measures for the framework principles.
Det första exemplet på det är ett utkast för stöd för utvecklingen av energinät i Europa.
The first example of this is going to be an outline for supporting developing energy networks in Europe.
I detta skede stöder inte vår grupp punkt 39, som går för långt i sitt utkast om OLAF:s framtida roll.
At this stage our group does not support point 39, which goes too far in its outline of OLAF’s future role.
Detta dokument bör innehålla ett utkast till en ny strategi för att förbättra identifieringen och bedömningen av alla kemikalier.
This document ought to include an outline of a new strategy for improving the identification and assessment of all chemicals.
utkast (även: symbol, skiss)
utkast (även: skelett, stomme, benstomme)
utkast (även: förslag, sketch)
Den är ett utkast till EU:s ekonomiska styrning av Europa.
It is a blueprint for economic governance of Europe by the European Union.
Vad vi nu behöver göra är att av detta göra ett brett utkast till planskiss så att vi inte har några problem i framtiden.
What we need to do now is turn this into a comprehensive blueprint design brief, so that we do not have any future problems.
Kommissionen har sammanställt ett mycket tydligt utkast över vad som har uppnåtts och vad som fortfarande måste göras innan vi når det sista hindret.
The Commission has laid out a very clear blueprint of how much has been achieved and what has yet to be done before we reach the final hurdle.
2. näringsliv
utkast
Färdplanen som vi kommer att lägga fram för er som ett grovt utkast i vår kommer att innehålla det.
The Road Map that we will present to you as a rough draft next spring will provide this.
3. sport
utkast

Användningsexempel för "utkast" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEuropeiska konventets utkast och parlamentets yttrande är generellt sett bra.
- (SV) The draft European Convention and Parliament's opinion are generally sound.
SwedishDet utkast som lagts fram av konventet är ett enormt steg framåt i detta hänseende.
The draft text produced by the Convention is a huge step forward in this regard.
SwedishUtskottet diskuterade denna begäran, och man har utarbetat ett utkast till beslut.
The committee discussed this request and a draft decision has been prepared.
SwedishI kommissionens lyckade utkast skulle man ha begärt mer uppbackning i parlamentet.
The Commission's good draft should have demanded more backing in Parliament.
SwedishVi har redan fått utkast till de nationella programmen från 21 medlemsstater.
We have already received the draft national programmes from 21 Member States.
SwedishArbete pågår för närvarande på grundval av det utkast som utarbetades av konventet.
Work is now being done on the basis of the draft produced by the Convention.
Swedishsom återfinns i kommissionens utkast.
The fly in the ointment is the word 'possibly ', which is in the Commission's draft.
SwedishDet är inte helt riktigt att säga att konventets utkast har kommit igenom oskadat.
It is not quite accurate to say that the Convention draft has come through unscathed.
SwedishDetta är huvuddragen i ordförandeskapets utkast till Stockholmsprogrammet.
This is the main feature of the Presidency's draft of the Stockholm Programme.
SwedishEuropeiska konventets utkast och parlamentets yttrande är generellt sett bra.
The draft European Convention and Parliament's opinion are generally sound.
SwedishDet finns redan fyra sådana direktiv och ett är så gott som färdigt i form av utkast.
There are already four such directives and one is virtually complete at draft stage.
SwedishDen skall lägga fram ett utkast till protokollen för rådet, så att de kan ingås.
It shall submit a draft of the protocols for conclusion to the Council.
SwedishKommissionen förbereder just nu ett utkast för förhandlingsdirektiv med det innehållet.
The Commission is currently preparing draft negotiating directives to that effect.
SwedishAlla de skäl som nämns ovan gör att jag röstar för detta utkast till avtal.
For all of the aforementioned reasons, I am voting for this draft agreement.
SwedishHon lade fram ett utkast till konstitution med förslag om självstyre år 2000.
She presented a draft constitution with proposals for devolution in 2000.
SwedishVälj de tabeller som ska läggas till i Utkast-fönstret genom att klicka här.
Click here to select the tables you want to insert into the design window.
SwedishDet förändras hela tiden, på fredag eller i helgen kommer ytterligare ett utkast.
It is changing all the time and on Friday, or at the weekend, there will be another draft.
SwedishKommissionen bör göra utkast till den nya förordningen så fort som möjligt.
The Commission should draft the new regulation on GSP as soon as possible.
Swedish. – Vi skall försöka tillmötesgå önskningarna om inbjudningar och utkast till förslag.
   . We shall try to comply with the requests for invitations and draft proposals.
SwedishJag skall inte göra några stora anspråk på detta utkast till direktiv.
Mr President, I am not going to make any great claims for this draft directive.

Synonymer (svenska) till "utkast":

utkast