SV

utelämnad {adjektiv}

volume_up
utelämnad
Jag tror att du utelämnade siffran 3? ~~~ Det var tre.
AB: I think you left out the number 3? That's three.
I själva verket utelämnade ni ingen fråga som är av betydelse.
No subject of any importance was omitted, in point of fact.
Det är lika otroligt att kommissionen utelämnade allt som berörde irländska boxens biologiskt känsliga karaktär i det nuvarande förslaget.
It further beggars belief that the Commission omitted any reference to the biologically sensitive nature of the Irish Box in the current proposal.

Användningsexempel för "utelämnad" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEnligt nuvarande regler är konsumenten ofta utelämnad åt försäkringsbolagen.
Current rules often place consumers at the mercy of insurance companies.
SwedishUtbildning får inte vara utelämnad till marknadslogiken.
Education cannot be at the mercy of the logic of the market.
SwedishNi kommer att få betala ett mycket högt pris för detta, för nu är ni utelämnad till vetot i de länder som jag nyss nämnde.
You will pay a very high price for that, because you are now at the mercy of the veto of the countries I have just mentioned.
SwedishJag kanske inte håller med om hela paketet, men jag anser att detta är bättre än att vara utelämnad åt kreditvärderingsinstituten och marknaderna.
I might not agree with the exact package but I think it is a better position for us to be in than to be at the mercy of the credit rating agencies and the markets.
SwedishPatienten, som ska skyddas, är föremål för särskild omtanke och är, om tvivel skulle uppstå, den svagare parten och ofta verkligen den som är utelämnad till andra.
The patient, who is to be protected, is the subject of particular concern, being, in cases of doubt, the weaker party, and often, indeed, the one who is at the mercy of others.

Synonymer (svenska) till "utelämna":

utelämna