"utdela" - Engelsk översättning

SV

"utdela" på engelska

SV utdela
volume_up
{verb}

utdela
utdela (även: vinna, hämta, skaffa, attrahera)

Synonymer (svenska) till "utdela":

utdela
Swedish

Användningsexempel för "utdela" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDen metod som följs kan jag dock tyvärr inte utdela något skönhetspris för.
However, in my view, the method followed deserves no beauty prizes.
SwedishJag vill varken peka finger eller utdela bra och dåliga betyg.
I do not want to point the finger or hand out good or bad marks.
SwedishDu kan inte med en enda gest skaka hand och utdela ett slag.
You cannot, in the same gesture, shake hand and give a blow.
SwedishJag skall inte utdela bra eller dåliga betyg för hela den tidigare förvaltningen.
Mr Celli, I am not going to go into the good or the bad aspects of how this was managed in the past.
SwedishHan bemödar sig om att utdela en av de mixturer som rekommenderas av de goda läkarna i Bryssel.
He forces himself to administer one of the potions, namely the sixteenth, recommended by the good doctors of Brussels.
SwedishVi kommer att se till att det blir en folkomröstning, och vi kommer att utdela dödsstöten mot detta eländiga och skamliga fördrag.
We will deliver a referendum and we will kill this wretched and shameful Treaty stone dead.
SwedishHistorien kommer att utdela en hård dom mot dem som förespråkar denna infama ideologi, som vi är stolta över att ständigt bekämpa.
History will roundly condemn the protagonists of this shameful ideology which we are proud to fight at any time.
SwedishDet var ett tillfälle som inte utnyttjades i Corriebetänkandet, och vi måste mot vår vilja utdela vårt straff för det faktum att betänkandet är bortkastat på denna punkt.
The Corrie report missed this chance and we must, regrettably, punish it for losing so much.
SwedishDet är ju ett slags utvärdering vi står inför, och det är dags att utdela lite beröm men naturligtvis också att framföra lite kritik.
We are facing a kind of evaluation, and the time has come to hand out a little praise, and of course a small amount of criticism, too.
SwedishDet framlagda betänkandet med den omröstning som äger rum på torsdag skall utdela ett förhandlingsmandat åt Europaparlamentets förhandlingsdelegation.
The tabled report, along with this Thursday's vote, is intended to provide the delegation of the European Parliament with a negotiating mandate.
SwedishVi kommer inte att utdela några blankocheckar, varken under 2005 års budgetförfarande eller när det gäller den framtida finansieringen av Europeiska unionen.
There will be no blank cheques handed out, neither in the 2005 Budget procedure, nor when it comes to the future funding of the European Union.
SwedishDen syftar som sagt inte till att utdela bestraffningar utan till att ge stimulans och till att bibehålla reformivern.
It cannot solve everything at once; its role is to give an incentive, as I say, not to punish, and to maintain the momentum of reform.
SwedishNär man tillhör en minoritetsgrupp - ni tillhörde under lång tid en minoritetsgrupp - vet jag att man blir van vid att utdela råd till höger och vänster.
I know that, when a person belongs to a minority group - you belonged to a minority group for a long time, yourself - he gets used to offering advice to all and sundry.
SwedishJag har begärt denna förklaring från kommissionen eftersom jag blev mycket upprörd över de böter ni vill utdela till de franska fackliga jordbruksorganisationerna.
Commissioner, I asked the Commission to provide this explanation because I was so shocked at the fine that you wish to impose on French farming unions.
SwedishJag ber plenum att bifalla detta betänkande och därmed utdela mandatet för förhandlingarna till Europaparlamentets delegation för att garantera en välbalanserad budget för 1998.
I ask the House to approve the report as tabled, thereby giving the delegation of the European Parliament a mandate to negotiate a fair and balanced budget for 1998.
SwedishAtt utdela ett slag mot tranisteringsbedrägerierna skulle också innebära ett viktigt steg mot den organiserade brottsligheten, som utgör ett av de största problemen för Europeiska unionen.
Striking a blow against transit fraud would also represent a positive step against organized crime, which is one of the greatest problems facing the European Union.
SwedishJag skall alltså förbli er vana trogen och utdela råd till talmannen för detta parlament, som har en ställning av en helt annan dignitet än ordföranden för en helt liten grupp eller en medordförande.
Well then, I remain faithful to your custom and am going to offer some advice to the President of this House, whose status far surpasses that of the Chairman or Vice-Chairman of a tiny little group.