"utbudet" - Engelsk översättning

SV

"utbudet" på engelska

EN
volume_up
utbud och efterfrågan {substantiv} [exempel]
SV

utbudet {utrum}

volume_up
Europeiska kommissionen hävdar att allting härstammar från utbudet.
The European Commission maintains that everything depends on supply.
Detta visar väl att problemet kommer sig av efterfrågan och inte av utbudet.
This clearly shows that the problem is one of demand, not supply.
Ingen marknad fungerar om efterfrågan överstiger utbudet.
Ladies and gentlemen, no market functions if demand exceeds supply.

Användningsexempel för "utbudet" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishMen vi bör fortsätta att vara vaksamma så att det smala utbudet inte går förlorat.
But we should remain vigilant so that small repertoire does not lose out.
SwedishPatienters rörlighet bör komplettera, inte ersätta, utbudet av hälsovård på hemorten.
Patient mobility should complement, not replace, the provision of healthcare at home.
SwedishUtbudet på de överfyllda hyllorna innebär att detta sedan länge är möjligt.
The selection found on overflowing shelves has long since made this a genuine option.
SwedishUtbudet av tjänster har minskat och sysselsättningen hänger på en skör tråd.
The provision of services has gone down and employment is in the balance.
SwedishPriserna har stigit dramatiskt, och efterfrågan på livsmedel stiger snabbare än utbudet.
Prices have risen dramatically and the demand for food is rising faster than supply.
SwedishOlika sätt att reglera efterfrågan är därför bättre än att som vanligt öka utbudet.
Means of regulating demand are therefore to be preferred to the usual increase in supply.
SwedishVi måste utveckla utbudet av kvalitetsval i mångfalden transportmedel.
We must extend the quality choice range in the variety of transport available.
SwedishÅ andra sidan innebär det förslag som har lagts fram i dag att utbudet ska minska.
On the other hand, the motion tabled today is that supply be reduced.
SwedishIngen marknad fungerar om efterfrågan överstiger utbudet.
Ladies and gentlemen, no market functions if demand exceeds supply.
SwedishSjälvklart måste vi strypa utbudet, men det kan bli extremt svårt.
Obviously, we need to cut off the supply, but that may be extremely difficult.
SwedishVi kommer aldrig att gå med på att utbudet bestäms av en handfull multinationella företag.
We shall never allow the supply to be determined by a handful of multinational companies.
SwedishUnder lång tid avgjorde geografin utbudet av transporttjänster och nationernas politik.
For a long time, geography determined the transport services on offer and nations’ policies.
SwedishDetta visar väl att problemet kommer sig av efterfrågan och inte av utbudet.
This clearly shows that the problem is one of demand, not supply.
SwedishDet är dock ganska meningslöst om vi fortsätter använda skygglappar när det gäller utbudet.
But this serves little purpose if we continue to be blinkered regarding the supply side.
SwedishTeleshopping, gränsöverskridande postorderhandel, Internet-utbudet kan profitera på detta.
Teleshopping, cross-border mail ordering and Internet selling could all profit from this.
Swedishutbudet inte räcker till den inre efterfrågan importerar vi 60 procent av vår konsumtion.
As there is a shortfall in our internal supply, we import 60% of the products we consume.
SwedishEnbart gasimporten väntas stiga till 84 procent av utbudet till 2030.
Dependency on gas alone is expected to rise to 84% of supply by 2030.
SwedishDet räcker med en liten variation i utbudet för att orsaka en kris.
A slight variation in the supply is enough to spark a crisis situation.
Swedishutbudet inte räcker till den inre efterfrågan importerar vi 60 procent av vår konsumtion.
As there is a shortfall in our internal supply, we import 60 % of the products we consume.
SwedishEtt sådant uttalande nedvärderar konsumenten och ringaktar utbudet och efterfrågan.
Statements like this show disdain for the consumer and disregard the principle of supply and demand.

Synonymer (svenska) till "utbud":

utbud
Swedish