"ut från" - Engelsk översättning

SV

"ut från" på engelska

EN
SV

ut från {adverb}

volume_up
Det är därför vi befinner oss i den här situationen, som det knappast finns någon väg ut från.
That has brought us to this situation, in which there is hardly any way out.
Idag, kommer jag att berätta för er om några personer som inte flyttade ut från sina kvarter.
So today, I'm going to tell you about some people who didn't move out of their neighborhoods.
Inget ska lämnas ut från Bryssel till medlemsstaterna eller till medborgarna.
Nothing is to be farmed out from Brussels to the Member States or to the citizens.

Liknande översättningar för "ut från" på engelska

ut adjektiv
English
ut adverb
ut- adjektiv
English
UT substantiv
English
från adverb
English
från preposition
frän adjektiv

Användningsexempel för "ut från" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDen andra är att de summor som kan delas ut från dessa fonder inte alltid räcker.
The second is that the amount available from these funds is not always sufficient.
SwedishAutoFilter filtrerar då ut samtliga kunder från Göteborg från databasen åt dig.
AutoFilter then filters all customers from Hamburg from the database for you.
SwedishDenna kommun har helt decimerats och har praktiskt taget suddats ut från kartan.
This municipality has been totally decimated and has virtually been wiped off the map.
SwedishDetta kommer att få oss att se löjliga ut i allas ögon, från Litauen till Grekland.
That will make us look ridiculous in the eyes of everyone from Lithuania to Greece.
SwedishMen vi visste att Grekland faktiskt inte fullt ut uppfyllde kriterierna från början.
However, we knew that Greece did not actually fully meet the criteria at the start.
SwedishDetta datum, den 11 september 2001, kan aldrig suddas ut från mänsklighetens minne.
The date of 11 September 2001 will remain forever engraved on the memory of humanity.
SwedishNär vi går ut från parlamentet kan det visa sig att vi är fattigare och mera otrygga.
When we exit the House, Mr President, we may find ourselves poorer and more insecure.
SwedishAv den anledningen vill vi inte plocka ut enskilda punkter från den omfattande texten.
For that reason we do not wish to pick individual items from the comprehensive text.
SwedishRådet har lämnat ut protokoll från arbetsgruppen och förhandlingarna om öppenhet.
The Council has issued minutes relating to the working party's discussions on transparency.
SwedishJag vill avsluta med hänvisning till en fråga som redan börjar tråka ut: hotet från islam.
I want to end by referring to a subject I am already weary of - the Islamic danger.
SwedishI själva verket ser livet för våra funktionshindrade oerhört olika ut från land till land.
In truth, the lives of our disabled vary incredibly from country to country.
SwedishAnnars fylls kolumnerna löpande ut med text från den första till den sista kolumnen.
If unmarked, column one is filled with text and then column two, etc.
SwedishJag uppmanar Er att inte bryta ut människolivet från denna kompromiss.
I call upon the Council not to remove the human life amendments from this compromise.
SwedishDe extremistiska grupperna måste därför förstå att ingen nation kan raderas ut från kartan.
Extremist factions must therefore understand that no nation may be wiped off the map.
SwedishFöljande sida skall skrivas ut med papper från pappersmagasin 2 där blankt papper ligger.
But you want to print the second page on blank paper from paper tray 2.
SwedishLägg ut alla dokument från hela lagstiftningsförfarandet på Internet.
Put all the documents from the entire legislation process on the website.
SwedishIcke desto mindre måste ett sådant avfall väljas ut från början.
However, for this purpose, the waste has to be selected at the very beginning.
SwedishEn stat kännetecknas bl.a. genom den suveräna rätten att ta ut skatt från sina medborgare.
One characteristic of a tax is the sovereign right to require taxes from one's citizens.
SwedishSå jag gick ut från hans kontor och han bad mig återvända och han sa "Jag tror att det är dags.
And as I left his office, he called me back and he said, "I think it's time.
SwedishLagstiftningen som reglerar detta ser olika ut från ett land till ett annat.
Legislation to regulate this varies from one country to another.