"ut" - Engelsk översättning

SV

"ut" på engelska

volume_up
UT {substantiv} [förkortning]
EN
EN
EN

"UT" på svenska

volume_up
UT {substantiv} [förkortning]
SV
SV

ut {adverb}

volume_up
När det gäller en väg ut knipan är mer bidrag till jordbrukssektorn inte lösningen.
As to the way out, more funding of the agricultural sector is not the solution.
Det måste finnas en väg ut, men en snygg sådan tvivlar jag dock på.
There will certainly be a way out, but I doubt that it will be a graceful one.
Det finns ingen möjlighet att ta ut ett djur på bete mitt i Engelska kanalen.
There is no possibility of taking an animal out to graze in the middle of the Channel.
Och det ser ut som en annan sten som faller ner där, ni vet.
And it seems this is another rock coming down there, you know.
Mitt kolesterol gick ner, jag gick ner i vikt, min fru slutade säga att jag ser gravid ut.
My cholesterol went down, I lost weight, my wife stopped telling me that I looked pregnant.
Ekot från skapandet av det ariska släktet och övermänniskan har inte dött ut än i våra dagar.
Echoes of the creation of the Aryan race and the Superman have still not died down even today.
Utstationering är när en arbetsgivare skickar ut dig att arbeta utomlands under en begränsad period.
A posting is when your employer requires you to work abroad for a limited period.
Vad du ska göra om du råkar ut för en trafikolycka utomlands
Further information on what to do if involved in an accident abroad
Det blir studenter som inte längre har råd att plugga utomlands för att ge sig ut och se världen.
It will be students who can no longer afford to study abroad in order to go out and see the world.
Jag kan försäkra er om att alla medlemmar i revisionsrätten verkligen går ut och predikar.
A phrase from the Bible comes to mind, namely ‘ go forth and preach’.
l morgon kommer frihetens ljus att skina på oss medan vi vandrar ut ur Egypten.
Tomorrow the light of freedom will shine upon us as we go forth from Egypt.
Jag kommer att tänka på ett bibelord, nämligen ”gå ut och predika”.
A phrase from the Bible comes to mind, namely ‘go forth and preach’.
ut (även: utåt)
En kärnolycka är inte en linjär händelse: konsekvenserna sprider sig utåt på samma sätt som den radioaktivitet som fortfarande läcker ut i havet.
A nuclear accident is not a linear event; the consequences ripple outwards like the radioactivity which is still discharging into the sea.
EN

UT {substantiv} [förkortning]

volume_up
1. "universal time"
UT
volume_up
UT {substantiv} [förk.] (universaltid)
Országos Egészségbiztosítási Pénztár National Health Insurance Fund Váci út 73/a.
Országos Egészségbiztosítási Pénztár National Health Insurance Fund Váci út 73/a.
Kammarkollegiet Student UT-försäkring
I sometimes tell myself that 'we are learning nothing ' or as the Latin saying goes 'oportet ut scandala eveniat!
a portet ut scandala eveniat!?.

Användningsexempel för "ut" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishEtt budskap av frihet och hopp har sänts ut, högt och tydligt, från lilla Irland.
A message of freedom and hope has gone out, loud and clear, from little Ireland.
SwedishHur många av dessa klagande slås ut - för man överhuvudtaget register över detta?
How many of those fall by the wayside - or, indeed, is there ever a record kept?
SwedishSoliga vårvinterdagar plockar folk fram solglasögonen och vallfärdar ut på isen.
On sunny winter days people put on their sunglasses and spend the day on the ice.
SwedishDe lär sig att öva detta system som släpper ut deras egna hormonbaserade opiater.
They're learning to flex this system that releases their own endogenous opiates.
SwedishSom det ser ut får jag ersätta honom.
I am sorry that Mr Fatuzzo is not here today - I seem to be standing in for him.
SwedishVi måste släppa loss vår inneboende energi och utnyttja våra resurser fullt ut.
We must release all our existing energies and harness our resources to the full.
SwedishI det långa loppet kan man inte ge ut mer än man får in.
Mr President, Mr Lamfalussy, in the long run you cannot spend more than you earn.
SwedishJag tror att vi har utvecklat denna fråga tillräckligt och att allt har retts ut.
I think we have spent enough time on this point and everything has been decided.
SwedishOm ett par stora länder utgör dåliga exempel ser situationen inte särskilt bra ut.
If a few big countries set a bad example, the situation does not look very good.
SwedishDe ledamöter jag har valt ut är Philip Bushill-Matthews och Silvia-Adriana Ţicău.
The Members I have selected are Philip Bushill-Matthews and Silvia-Adriana Ţicău.
SwedishVid sidan av positiva förslag finns det även några negativa som måste pekas ut.
Alongside positive points, there are also a few negative points to be identified.
SwedishBåde parlamentet och kommissionen kan delta fullt ut och gemensamt göra jobbet.
Both Parliament and the Commission can fully participate and do the job together.
SwedishJag välkomnar också initiativet att dela ut gratis frukt och grönsaker i skolorna.
I also welcome an initiative to distribute fruit and vegetables free in schools.
SwedishOrszágos Egészségbiztosítási Pénztár National Health Insurance Fund Váci út 73/a.
Országos Egészségbiztosítási Pénztár National Health Insurance Fund Váci út 73/a.
SwedishOm den här rutan är markerad skrivs bakgrunder som infogats i textdokument ut.
Mark this option to include inserted background objects in the printed document.
Swedish   – Protokollet från sammanträdet torsdagen den 26 februari 2004 har delats ut.
   The Minutes of the sitting of Thursday, 26 February 2004 have been distributed.
SwedishJag måste rensa akvariet, ta ut alla fiskarna...... stoppa dom i påsar, och...
I had to clean the tank myself, take all the fish out... put 'em in bags, and...
SwedishLyckligtvis ges det i dag ut allt fler titlar, med eller utan fasta bokpriser.
With or without price fixing, happily, more and more titles are being published.
SwedishVi måste alltid komma ihåg att det är medlemsstaterna som betalar ut pengarna.
We should always remember that it is the Member States who distribute the money.
SwedishDessutom måste de välja ut och tillämpa ett antal krav på offentlig upphandling.
Furthermore, they must select and use a number of public procurement requirements.