"upptagen" - Engelsk översättning

SV

"upptagen" på engelska

SV upptagen
volume_up
{adjektiv}

upptagen (även: aktiv, flitig, livlig, sysselsatt)
volume_up
busy {adj.}
Ni verkar vara en upptagen man, men ni lyckades ta ordet i sista minuten.
You seem to be a busy man, but you managed to take the floor in the last minute.
Eller, om förbundskanslern är alltför upptagen för att åka så långt, åtminstone på Wittenbergplatz!
Or if the Chancellor is too busy to go that far, at least on the Wittenbergplatz!
Hon är en mycket upptagen kvinna som går runt för att rätta in sina pojkar i ledet.
She is a very busy woman running around whipping her boys into line.
Jag kunde inte ta del av kommissionsledamotens anförande eftersom jag var upptagen med andra parlamentsangelägenheter.
Mr President, I was unable to hear the Commissioner's speech because I was engaged in other parliamentary business.
. – President Martti Ahtisaari har just inlett sitt arbete och är upptagen med skytteldiplomati i Belgrad, Pristina och med världssamfundet.
President Ahtisaari has just started his work and is engaged in shuttle diplomacy in Belgrade, Pristina and with the international community.
För det andra vill jag att protokollet noterar ursäkten från vår skugg-föredragande, Rothley, som tyvärr är upptagen av andra viktiga frågor.
Secondly I would like to place on record the apologies of our shadow-rapporteur, Mr Rothley, who is unfortunately engaged on other important business.
upptagen (även: frånvarande)
Var och en är för upptagen med det relativt lilla beloppet.
Everyone is surely too preoccupied with the relatively small amount.
Ibland har jag en känsla av att denna kammare är så upptagen av sina egna debatter att den har förlorat det som pågår utanför dess väggar ur sikte.
Mr President, sometimes I feel that this House is so preoccupied with its own debates that it has lost sight of what is going on beyond its walls.
Föredraganden anser att kommissionen har varit alltför upptagen av marknadsmekanismerna och att den i stället borde ha föreslagit någon konkret åtgärd.
It is the rapporteur’s opinion that the Commission has been too preoccupied with market mechanisms, instead of which it should have proposed some concrete action.
upptagen (även: bunden)
Jag föreställer mig att hon är upptagen på annat håll.
I imagine that she is tied up in other meetings.
Det var meningen att jag skulle komma tidigare men jag blev upptagen.
(FR) Mr President, please excuse me, I was supposed to come earlier, but I was tied up.

Synonymer (svenska) till "upptagen":

upptagen

Användningsexempel för "upptagen" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishHerr ordförande, i gårdagens protokoll finns jag inte upptagen på närvarolistan.
Mr President, in yesterday's minutes I am omitted from the list of those present.
SwedishFör närvarande är den punkten upptagen på fredagens föredragningslista.
At the moment, this point is included on the order of business for Friday.
SwedishDen muntliga frågan är alltså upptagen i slutet av torsdagens föredragningslista.
The question for oral answer is therefore entered at the end of the order of business for Thursday.
SwedishDet skall inte hindra någon från att bli upptagen i Europeiska unionen.
It should not prevent anyone from joining the European Union.
SwedishHudghton verkar vara ovanligt upptagen dessa dagar av min roll som ordförande i fiskeriutskottet.
Mr Hudghton seems unusually exercised by my role as Fisheries Committee Chairman these days.
SwedishDetta är bakgrunden till ändringsförslagen 19 och 35, där en övergripande bestämmelse finns upptagen...
This is the background to Amendments Nos 19 and 35, which contain a horizon provision...
SwedishJag är nu upptagen på annat håll och jag vet att han kommer att ha förståelse för mitt skäl att avlägsna mig.
I have another engagement now and I know he will understand my reason for leaving.
SwedishPå grund härav står denna rekommendation på nytt upptagen till omröstning i morgon tisdag kl.
This recommendation has therefore been re-tabled and will be voted upon tomorrow, Tuesday, at 12 noon.
SwedishAv misstag är punkten fortfarande upptagen på dagens föredragningslista.
It was erroneously included in today' s agenda.
SwedishPå grund härav står denna rekommendation på nytt upptagen till omröstning i morgon tisdag kl. 12.00.
This recommendation has therefore been re-tabled and will be voted upon tomorrow, Tuesday, at 12 noon.
SwedishFör tillfället står den upptagen på föredragningslistan för i morgon, eftersom debatten ännu inte har ägt rum.
For the time being it will remain on tomorrow's agenda since the debate has not yet taken place.
SwedishDetta är en fråga som jag personligen har varit upptagen av och som jag försökte ta upp i januari i år.
This is an issue I personally have been concerned with and which I sought to address in January this year.
SwedishKlausulen om mänskliga rättigheter som är upptagen i avtalet är en nyhet som vi kan vara glada åt.
The human rights clause which has been taken up in the agreement is something new which we can be pleased with.
SwedishDu förstår visst inte hur upptagen jag är.
You obviously do not appreciate the schedule I'm working with.
SwedishFrågan om Iran är upptagen under debatten om de mänskliga rättigheterna, liksom frågan om Kärnkraftverket i Temelin.
Mrs Maes, Iran is to be covered in the debate on human rights, as is the Temelín nuclear power station.
SwedishDet är inte en debatt som finns upptagen på dagordningen.
This is not a scheduled item on the agenda.
SwedishDå det just hade hänt var Europeiska unionen, fortfarande i chocktillstånd, upptagen med toppmötet i Bryssel.
In the immediate aftermath, still in shock, the European Union proved equal to the occasion at the Brussels Summit.
SwedishNi är upptagen som talare senare i debatten.
You are listed as a speaker later in the debate.
SwedishFrågan om Iran är upptagen under debatten om de mänskliga rättigheterna, liksom frågan om Kärnkraftverket i Temelin.
Mrs Maes, Iran is to be covered in the debate on human rights, as is the Temelín nuclear power station.
SwedishTror ni att någon av dessa frågor åtminstone skulle kunna bli upptagen på dagordningen till den regeringskonferens som pågår?
Do you think that any of these issues could be included, at least in the agenda of the current Conference?