"upptagande" - Engelsk översättning

SV

"upptagande" på engelska

SV upptagande
volume_up
{neutrum}

upptagande (även: invigning, påbörjan)
volume_up
initiation {substantiv}

Användningsexempel för "upptagande" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishEn annan sak som oroar mig är immigrationens upptagande i förordningen.
The second issue which concerns me is the inclusion of immigration in the regulation.
SwedishI Europafördraget finns inget reglerat om upptagande av EUF i gemenskapens budget.
The European Treaty contains no provision for the inclusion of the EDF in the Community budget.
SwedishErfarenheten på området för upptagande av lån har dock visat att EIB inte är helt utan försyndelse.
However, experience in contracting loans has shown us that the EIB is not without sin.
SwedishDet är osäkert vilken praktisk effekt ett sådant upptagande skulle få.
The practical impact of such a listing would be uncertain.
SwedishUpptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (omarbetning) (
Insurance and reinsurance (Solvency II) (recast) (
SwedishDesto mer förhastat är kravet på ett upptagande i fördragen.
The demand that the Charter be incorporated into the Treaties is therefore all the more premature.
SwedishDet är sant i sig att parlamentet sedan flera år pläderar för upptagande av utgifter för EUF i budgeten.
It is true that Parliament has been arguing for years for the budgetization of EDF expenditure.
SwedishUpptagande av Turkiet i programmen Sokrates och Ungdom för Europa
Including Turkey in Socrates and Youth for Europe
SwedishVi måste därför fundera över vilka praktiska effekter ett upptagande av blåfenad tonfisk i bilaga II skulle få.
That is why we need to think of what the practical consequences of putting bluefin tuna in Appendix II would be.
SwedishOmrådet som det koncentrerar sig på utgör i sig själv ett viktigt område för upptagande av gemenskapsåtgärder.
The field on which the programme focuses is in itself a particularly important area in which to adopt Community measures.
SwedishDet skulle finnas en rad rättsliga och tekniska diskussioner om vad ett sådant upptagande i bilaga II verkligen skulle innebära.
There would be a lot of legal and technical discussions on what such a listing in Appendix II would actually mean.
SwedishNär man väl har slagit fast detta är den andra vägen ett korrekt upptagande i den nationella lagstiftningen och praktisk tillämpning av gemenskapsrätten från medlemsstaternas sida.
Once this has been determined, the other is the correct transposal and practical enforcement of Community law by the Member States.
SwedishGenom livmodern, genom bröstmjölk, genom att dricka förorenat vatten, upptagande via huden genom shampoo etc., och inandning och intagande genom pesticidsprayer.
Through the womb, via breastmilk, drinking contaminated water, absorption via skin from shampoos and so on, and inhalation and ingestion from pesticide sprays.
SwedishGraden av upptagande av medlen är tämligen låg i dessa medlemsstater, och antalet personer som deltar i yrkesmässig omskolning och livslångt lärande är mycket lågt.
The degree of absorption of funds is rather low in these states, and the number of people involved in professional retraining and lifelong learning is very low.
SwedishSå långt dessa protokollförklaringar sträcker sig till ännu ej upprättade tekniska instruktioner och ett upptagande av biocidprodukter i bilaga I, kan man kanske ännu finna sig i detta.
Where such declarations cover future technical guidelines and the inclusion of active substances in Annex 1, they can perhaps be tolerated.
SwedishOch vad Kinas upptagande i WTO beträffar heter det ju alltid, och sägs hela tiden, att vi måste visa kineserna att man måste hålla sig till reglerna om man vill vara med.
And as far as China joining the WTO is concerned, we keep hearing it repeated that we have to show the Chinese that membership means abiding by the rules.
SwedishJag vill också poängtera att dessa länders upptagande i utbildningsprogrammen i första hand är ett viktigt led i stödjandet av utvidgningsprocessen.
I would also like to stress that the inclusion of these countries in the training programme is, first and foremost, an important component in supporting the enlargement process.
Swedishsamordning av medlemsstaternas bestämmelser i lagar och andra författningar om upptagande och utövande av förvärvsverksamhet som egenföretagare.
the coordination of the provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the taking-up and pursuit of activities as self-employed persons.
SwedishDen skall förbereda styrelsens beslut, i synnerhet i fråga om upptagande av lån och beviljande av finansiering, särskilt i form av lån och garantier.
It shall prepare the decisions of the Board of Directors, including decisions on the raising of loans and the granting of finance, in particular in the form of loans and guarantees.
Swedish    Direktionen skall med majoritet anta yttranden om förslag till upptagande av lån och beviljande av finansiering, särskilt i form av lån och garantier.5.
The Management Committee, acting by a majority, shall adopt opinions on proposals for raising loans or granting finance, in particular in the form of loans and guarantees.5.