"uppstå" - Engelsk översättning

SV

"uppstå" på engelska

SV uppstå
volume_up
[uppstod|har uppstått] {verb}

En del personer i rådet och parlamentet fruktar att intressekonflikter kan uppstå.
Some in the Council and in Parliament fear that conflicts of interest may arise.
Livet står trots allt inte stilla och nya utmaningar kommer utan tvekan att uppstå.
After all, life does not stand still and new challenges will certainly arise.
Vissa typer av problem kan uppstå på grund av det mellanläge de uppkommer i.
Many problems arise because the situation is neither one thing nor the other.
Annars kommer det att uppstå spänningar inom den monetära unionen.
If this does not happen, then tensions will develop within monetary union.
Och därför får det i Europa inte uppstå en legend som säger att kommissionens sammansättning skulle vara balanserad!
And that is why we must not allow the myth to develop in Europe that this Commission is balanced.
På senare tid har vi låtit en aids-epidemi härja och låtit galna ko-sjukan uppstå.
Recently, we have let an AIDS epidemic run riot and we have allowed mad cow disease to develop.
Jag hoppas att konkreta åtgärder kommer att uppstå från diskussionerna kring detta dokument.
I hope that from discussions around this document, concrete actions will emerge.
Tidigare erfarenheter visar att det fortfarande kan uppstå vissa problem.
Past experience has shown that a few problems may yet emerge.
Det måste uppstå en positiv nettoeffekt för klimatet, helst över hela världen.
A net climate benefit must emerge, preferably worldwide.
Händelsen är högt staplad med svårighet, och vi måste uppstå med tillfället."
The occasion is piled high with difficulty, and we must rise with the occasion."
Om vi inte hade gjort det, skulle det därmed nämligen kunna uppstå politiska överläggningar.
Had there been no reference to Gibraltar, that could have given rise to political speculation.
En ny ideologi kommer att uppstå under en mask av tolerans.
A new ideology will rise up under a mask of tolerance.
uppstå (även: odla, skapa, uppkomma, alstra)
Det kommer också att uppstå en stor transportström av jordbruks- och djuruppfödningsprodukter över långa distanser.
And the transport of arable produce and stock breeding products over long distances will take off in a big way.

Synonymer (svenska) till "uppstå":

uppstå

Användningsexempel för "uppstå" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishOm parlamentet följer Langes förslag, kommer ytterligare förseningar att uppstå.
If Parliament complies with Mr Lange's proposals, there will be further delays.
SwedishEn del personer i rådet och parlamentet fruktar att intressekonflikter kan uppstå.
Some in the Council and in Parliament fear that conflicts of interest may arise.
SwedishNu skulle jag vilja ta upp den situation som förmodligen kommer att uppstå i dag.
I should now like to refer to the situation that is likely to arise this morning.
SwedishHändelsen är högt staplad med svårighet, och vi måste uppstå med tillfället."
The occasion is piled high with difficulty, and we must rise with the occasion."
SwedishTack vare direktivet kommer färre människor att omkomma och färre skador att uppstå.
Fewer human lives will be lost and less damage caused thanks to this directive.
SwedishJu större antalet medlemsstater, desto större är faran för att en kris ska uppstå.
The bigger the number of states the greater the danger of a crisis occurring.
SwedishBryderier, tvivel och osäkerhet håller också på att uppstå bland kandidatländerna.
Dilemmas, doubts and uncertainties are also emerging among the candidate countries.
SwedishVi i parlamentet måste också acceptera att det kan uppstå olika slags situationer.
We in Parliament also have to accept that there can be various kinds of situations.
SwedishDe problem som kan uppstå sker i det politiska och sociala sammanhang där de används.
The issue that arises is the political and social context in which they are used.
SwedishDe kompromissändringsförslag som lagts fram löser alla problem som kan tänkas uppstå.
Besides, the compromise amendments submitted resolve any problems there may be.
SwedishLivet står trots allt inte stilla och nya utmaningar kommer utan tvekan att uppstå.
After all, life does not stand still and new challenges will certainly arise.
SwedishDet är dessutom viktigt, eftersom vi även ser en risk för att problem kan uppstå.
It is also important because we too see the potential for problems arising.
SwedishNågonting måste vara fel med ett system där en sådan situation kan uppstå.
There must be something wrong with a system that produces a situation like that.
SwedishOm det gör det kommer en ny situation att uppstå och jag vill inte spekulera om det.
If it does, then a new situation will arise and I do not wish to speculate on that.
SwedishVissa typer av problem kan uppstå på grund av det mellanläge de uppkommer i.
Many problems arise because the situation is neither one thing nor the other.
SwedishSamma typ av dramatik kan även uppstå i Makedonien, där det bor många albaner.
The same kind of drama could also arise in Macedonia, which is home to many Albanians.
SwedishJag vill dock inte att det skall uppstå några missförstånd på denna punkt.
I do not, however, want any misunderstandings to arise concerning this matter.
SwedishVi är väl medvetna om vilka problem som kan uppstå till följd av minskat energioberoende.
We are well aware of the problems that arise from a lack of energy independence.
SwedishVi har tydligt angett att om sådana här fall skulle uppstå finns ett tydligt svar.
We have stated quite clearly that, if such cases should arise, there is a clear answer.
SwedishFöljande exempel visar vilka problem som kan uppstå om Du söker utan fältformatering.
The following examples show possible issues when searching without field formatting.