"uppnåeliga" - Engelsk översättning

SV

"uppnåeliga" på engelska

SV uppnåeliga
volume_up
{adjektiv}

uppnåeliga (även: uppnåelig)
Vi måste formulera uppnåeliga mål och koncentrera oss på genomförandet.
We need to set attainable targets and concentrate on delivery.
Jag tycker att de förslag som lagts fram här är de mest uppnåeliga.
I think that the proposals on the table here are the most attainable.
Europeiska unionen stöder fullständigt de stränga, ambitiösa men uppnåeliga mål för återvinning och återanvändning som den irländska regeringen har fastställt.
The European Union fully supports the strict, ambitious but attainable recycling and recovery targets that have been laid down by the Irish Government.

Användningsexempel för "uppnåeliga" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishLöften ska endast göras, tillkännages och inlåtas i avseenden som är uppnåeliga.
Undertakings should only be made, announced and entered into on aspects that are achievable.
SwedishDe gränsvärden som har beslutats för etapperna Euro 5 och Euro 6 är ambitiösa men uppnåeliga normer.
The limit values agreed for Euro 5 and Euro 6 steps are challenging but achievable standards.
SwedishMålen måste naturligtvis vara uppnåeliga.
Of course, the targets must be achievable.
SwedishEnligt min mening bör Europeiska unionen mer målinriktat koncentrera sig på några uppnåeliga mål där man har möjlighet att utöva ett inflytande.
To my mind, the European Union should focus more precisely on some achievable objectives where it has leverage.
SwedishDet är viktigt att insamlingsmålen är ambitiösa från miljösynpunkt men de bör också vara uppnåeliga, realistiska och kostnadseffektiva.
It is important that the collection targets are ambitious in environmental terms, but they should also be achievable, realistic and cost-efficient.
SwedishI likhet med föredraganden anser jag att kommissionen främst ska koncentrera sig på att ställa upp kvantifierbara, uppnåeliga mål för hela EU.
Like the rapporteur, I believe the Commission should centre its attention primarily on setting quantifiable, achievable Community-wide targets.
SwedishJag stöder definitivt fastställande av ambitiösa mål, men vi måste också se till att de är uppnåeliga, för annars blir vår klimatpolitik verkningslös.
I am all for the inclusion of ambitious goals, but it is also essential to ensure that they are achievable, otherwise our climate policy will be ineffectual.
SwedishVi hade en fin kompromiss, ett högsta uppnåeliga resultat i våras, en avsevärd förbättring med avseende på kommissionens ursprungliga förslag och de befintliga reglerna.
We had a nice compromise, the best result we could have achieved this spring, a reasonable improvement on the Commission's original proposals and the existing Rules of Procedure.
SwedishVi hade en fin kompromiss, ett högsta uppnåeliga resultat i våras, en avsevärd förbättring med avseende på kommissionens ursprungliga förslag och de befintliga reglerna.
We had a nice compromise, the best result we could have achieved this spring, a reasonable improvement on the Commission' s original proposals and the existing Rules of Procedure.
SwedishDet balanserar behovet av bättre miljönormer med realistiska och uppnåeliga mål som inte kommer att skada industrin eller utgöra en risk för arbetstillfällena i unionen.
It balances the need for improved environmental standards with realistic and achievable targets that will not prejudice manufacturing industry nor pose a risk to jobs in the Union.