"uppnå" - Engelsk översättning

SV

"uppnå" på engelska

SV uppnå
volume_up
[uppnådde|har uppnått] {verb}

1. allmänt

Då kommer vi att befinna oss i ett läge där vi kan uppnå vad vi alla vill uppnå.
Then we will be in a position to achieve what we all want to achieve.
Vad vi försökte uppnå var proportionerliga svar under dessa omständigheter.
Proportionate responses in these circumstances are what we tried to achieve.
Det populäraste svaret: att uppnå likvärdig levnadsstandard inom hela unionen.
The most popular answer: to achieve comparable living standards throughout the Union.
Detta är ett område där man kanske kan uppnå något med kommunikationsstrategin.
This is an area where the communications strategy might accomplish something.
Det är vad vi måste uppnå i denna debatt, det är det resultat som vi måste sträva efter.
That is what we must accomplish in this debate, that is the result we must pursue.
Huvudmålet måste vara att uppnå en hög kvalitet och rättvisa spelregler för handelsflödena.
The main goal should clearly be to accomplish high quality and an even playing field in flows of trade.
Vi måste jobba för att uppnå dem och använda denna konstitution som grund för vårt arbete.
We have to work for them, using this Constitution as the basis for our work.
Alla olika sektorer inom politiken måste själva arbeta för att uppnå miljömålen.
All the different policy sectors have to work themselves to achieve the environmental goals.
Låt oss fortsätta vårt arbete för att uppnå bästa möjliga resultat för sjösäkerheten.
Let us continue to work to achieve the best possible result for maritime safety.
uppnå
Men landet skall ges en chans att uppnå denna status genom regelbundna kontroller.
It should merely be given a chance to attain this status through regular monitoring.
Det börjar bli ännu svårare att uppnå legitima ekonomiska mål.
It is becoming ever harder to attain legitimate economic objectives.
De nya stadgarna för Euratoms försörjningsbyrå syftar till att uppnå dessa mål.
The new Statutes for the Euratom Supply Agency seek to attain these objectives.

2. näringsliv

Då kommer vi att befinna oss i ett läge där vi kan uppnå vad vi alla vill uppnå.
Then we will be in a position to achieve what we all want to achieve.
Vad vi försökte uppnå var proportionerliga svar under dessa omständigheter.
Proportionate responses in these circumstances are what we tried to achieve.
Det populäraste svaret: att uppnå likvärdig levnadsstandard inom hela unionen.
The most popular answer: to achieve comparable living standards throughout the Union.

3. "ett mål"

uppnå
Därmed skulle Lettland nämligen uppnå att man erhåller mer europeiska bidrag.
This would enable Latvia to obtain more European assistance.
Jag försökte verkligen tidigare i dag att uppnå konsensus kring en gemensam resolution.
I tried very hard earlier today to obtain consensus on a joint resolution.
Om man önskar uppnå resultat behöver fonden en utökad budget.
In order to obtain real results, the budget for this Fund must be increased.

Synonymer (svenska) till "uppnå":

uppnå

Användningsexempel för "uppnå" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishVi skall inte försöka uppnå en harmonisering av olika koder för företagsstyrning.
We must not strive for harmonisation of different codes of corporate governance.
SwedishVetenskaplig forskning och teknik spelar en viktig roll för att uppnå dessa mål.
Scientific research and technology play a key role in achieving these objectives.
SwedishJag är glad, herr föredragande, att vi kunnat uppnå en kompromiss på den punkten.
Mr Savary, I welcome the compromise that we were able to reach in that respect.
SwedishNi vet, precis som jag, att det finns många sätt att uppnå politiskt inflytande.
You know as well as I do that there are many ways of exerting political influence.
SwedishAtt uppnå det kommer att innebära ett stort steg framåt, och det arbetar vi med.
Achieving this would represent a major step forward, and we are working on it.
SwedishDet är inte genom den öppna samordningsmetoden som vi kommer att uppnå våra mål.
It is not through the open coordination method that we will fulfil our goals.
Swedish(PL) Det går inte att uppnå allt som vi påstår här i dag med strategin EU 2020.
(PL) The Europe 2020 strategy cannot do as much as we are saying, here, today.
SwedishVi kan göra vårt bästa och direktivet utgör ett stort framsteg för att uppnå detta.
We can do our best and this directive is a major step forward in achieving that.
SwedishHur mycket teknik skulle vi behöva i denna värld för att uppnå våra koldioxidmål?
How much technology would we need in this world to deliver our carbon targets?
SwedishOm man med politiska medel skall uppnå fred, måste militären dra sig tillbaka.
If peace is to be achieved by political means then the military have to withdraw.
SwedishLösningen ligger i att uppnå förhållanden med världsfred, jämlikhet och välstånd.
The solution lies in achieving conditions of world peace, equality and prosperity.
SwedishVi måste också uppnå en balans inom unionen när det gäller tillgång till Internet.
We must also reach a balance within the Union where Internet access is concerned.
SwedishFör det andra att uppnå en effektiv tillämpning av ursprungsreglerna för import.
Secondly, achieving effective application of the rules of origin to imports.
SwedishSom ni själv sade handlar EU om kompromisser men också om att uppnå en dynamik.
As you said yourself, Europe is about compromises but also ensuring dynamics.
SwedishEftersom alla slutligen höll sig till denna linje lyckades vi uppnå ett avtal.
Since in the end everybody stuck to this line, we managed to come to an agreement.
SwedishJag hoppas att detta direktiv bara är det första av två steg för att uppnå detta.
I hope that this directive will merely be the first of two steps to achieving this.
SwedishAtt avlägsna Syrien som ett hot är väsentligt för att uppnå detta strategiska mål.
Removing Syria as a threat is a key element in achieving this strategic objective.
SwedishFramför allt måste vi uppnå att regeringarna inte skjuter över skulden på varandra.
Above all, we must persuade governments not to shift the blame onto each other.
SwedishStabilitets- och tillväxtpakten är ett krav för att uppnå rättvisa och hållbarhet.
The Stability and Growth Pact is a requirement for justice and sustainability.
SwedishVi har i princip två metoder för att uppnå trafiksäkerhetsmålen.
Mr President, in principle we have two methods of achieving road safety objectives.