"uppmaning" - Engelsk översättning

SV

"uppmaning" på engelska

SV uppmaning
volume_up
{utrum}

volume_up
appeal {substantiv}
Hans uppmaning löd: ingen våldsspiral utan en bönespiral.
His appeal was not for a spiral of violence but a spiral of prayer.
En uppmaning att lansera program för tredje länder pågår också.
An appeal to launch programmes for third countries is also under way.
Kravet på revidering av jordbrukspolitiken före utvidgningen faller under denna uppmaning.
This appeal includes the demand to review the agricultural policy prior to enlargement.
uppmaning (även: lockelse, frestelse, kallelse, invitation)
volume_up
invitation {substantiv}
Vi tillmötesgår idag rådets uppmaning som önskade en debatt om Algeriet.
We are replying today to the invitation of the Council, which desired a debate on Algeria.
Domen är en uppmaning att pressa ner lönerna för arbetstagarna till lägsta miniminivåer.
The judgment is an invitation to reduce workers' wages to the lowest minimum levels.
De bad mig att framföra denna uppmaning till er och det har jag härmed gjort.
They asked me to extend this invitation to you, which I have now done.
uppmaning (även: begäran, hemställan, anmodan, anhållan)
volume_up
request {substantiv}
Därför vill jag ge ordförandeskapet och kommissionen en konkret uppmaning.
I therefore have a practical request to make to the Presidency and the Commission.
Jag vill rikta denna uppmaning till både parlamentet och kommissionen.
I should like to address this request jointly to Parliament and to the Commission.
Vi stöder denna uppmaning och ber EU: s förhandlare att göra samma sak.
We support this request and would ask the EU negotiators to do likewise.
uppmaning (även: förmaning, uppmuntran)
volume_up
exhortation {substantiv}
Fru ledamot, här rör det sig om en uppmaning och inte om en fråga.
Mrs Avilés-Perea, that was an exhortation rather than a question.
Jag anser att det framför allt är en uppmaning till oss själva.
In my opinion it is an exhortation to ourselves.
Denna uppmaning står naturligtvis också fast.
Obviously, this exhortation too still stands.
uppmaning (även: ordningsföljd, bud, anvisning, sort)
volume_up
order {substantiv}
Den har faktiskt bara följt rådets ”uppmaning” i brist på ett bättre ord.
It has, actually, only followed the Council's 'orders', for want of a better word.
Detta är en otvetydig uppmaning till väljarna inom euroområdet att ge de alldeles för talrika rödgröna regeringarna respass, om de...
This is an unequivocal signal to voters in the euro area to give the all too numerous Red-Green governments their marching orders, if they...
Uppmaningen om en mer balanserad ordning, där sociala frågor får ett lika stort utrymme som ekonomiska angelägenheter, är högst välkommen, även om den kommer alldeles för sent.
Indeed, the call for a more balanced order, whereby social issues are considered on a par with economic concerns, whilst long over due, is most welcome.
uppmaning
volume_up
summoning {substantiv}
uppmaning (även: uppfordran, kallelse)
volume_up
summons {substantiv}

Användningsexempel för "uppmaning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishJag stöder alltså min kollega Peter Liese och hans uppmaning att skydda barnen.
So, I support my colleague, Peter Liese, in his call for the protection of children.
SwedishKommissionen instämmer i er uppmaning till rådet att fatta beslut i denna fråga.
The Commission joins you in calling on the Council to take a decision on this matter.
SwedishJag stöder gärna er uppmaning till att mer görs för Europa 2020.
Mr Verhofstadt, I am happy to accept your call for more work on Europe 2020.
SwedishJag vill ta upp en annan uppmaning till tystnad enligt artikel 2 i arbetsordningen.
I wish to refer to another call for silence under Rule 2 of our Rules of Procedure.
SwedishJag välkomnar medlemsstaternas svar på rådets uppmaning att minska barnfattigdomen.
I welcome the Member States' response to the Council's call to reduce child poverty.
SwedishDet måste till litet fantasi, uppfinningsförmåga, och det är min uppmaning till rådet.
This would require some imagination, and that is what I am asking of the Council.
SwedishRådet överlämnade dessa handlingar först efter uppmaning från parlamentet.
The documents were only supplied by the Council after Parliament's insistence.
SwedishVi välkomnar därför Giorgos Katiforis uppmaning att främja en ökad konkurrens i Europa.
We therefore welcome Mr Katiforis ' call to promote more competition in Europe.
SwedishDen har faktiskt bara följt rådets ”uppmaning” i brist på ett bättre ord.
It has, actually, only followed the Council's 'orders', for want of a better word.
SwedishDetta förslag var inspirerat av en enhällig uppmaning från rådet den 12 april 2005.
This proposal was inspired by a call made unanimously by the Council on 12 April 2005.
SwedishVi välkomnar därför Giorgos Katiforis uppmaning att främja en ökad konkurrens i Europa.
We therefore welcome Mr Katiforis' call to promote more competition in Europe.
SwedishJag upprepar min uppmaning till dem om att häva onödiga och obefogade inskränkningar.
I repeat my call on them to lift unnecessary and unjustified restrictions.
SwedishDen uppmaning som vi egentligen måste göra är: gör något åt det!
Mr President, we should really call for something to be done about this.
SwedishTyvärr stöddes inte min uppmaning om polisåtkomst till Eurodac i plenum.
Unfortunately, plenary did not support my call for police access to Eurodac.
SwedishDetta är också en uppmaning till László Kovács att tänka om i denna fråga.
This is also a call to Mr Kovács to have an overdue rethink on this issue.
SwedishSamtidigt innehåller betänkandet en otvetydig uppmaning om inledande av förhandlingar.
On the other hand, it unambiguously calls for the opening of negotiations.
SwedishJag stöder föredragandens uppmaning att låta jämförelsetabellerna vara kvar i betänkandet.
I support the rapporteur's call to leave the correlation tables in the report.
SwedishDärför behövs det inga ursäkter för en uppmaning att förkasta detta makthungriga förslag.
Hence I have no apology for favouring total rejection of this power-hungry proposal.
SwedishTyvärr verkar denna uppmaning för närvarande inte omfatta företag utanför Europa.
Unfortunately, this call does not seem to extend to businesses outside of Europe at present.
SwedishDärför denna uppmaning till er, kommissionsledamot Verheugen, och till kommissionen.
Hence this call, Commissioner Verheugen, to you and to the Commission.