"uppmana" - Engelsk översättning

SV

"uppmana" på engelska

SV uppmana
volume_up
[uppmanade|har uppmanat] {verb}

uppmana (även: kräva, erfordra, be om, kalla)
Kommissionen kommer aktivt att uppmana medlemsstaterna att fullgöra sina åtaganden.
The Commission will actively call on the Member States to honour their commitments.
Jag vill nu uppmana parlamentet att undersöka OSSE: s verksamhet.
I would now call on this House to have an inquiry into the workings of the OSCE.
Jag vill därför återigen uppmana ordförandeskapet att godkänna detta förslag.
At this point, I want to call on the Presidency once again to accept this idea.
Men som alltid nöjer man sig med att välkomna, kräva och uppmana.
As always, however, we are content to welcome, request and invite.
Kommer rådet att uppmana byrån för grundläggande rättigheter att granska lagen och ändringarna av den?
Will the Council request the Fundamental Rights Agency to assess the law and the amendments?
Vi bör dock uppmana alla stater och regeringar att otvetydigt stödja den här politiken.
We must request unequivocally that all states and governments lend their unconditional support to this policy.
uppmana (även: förmana)
Evans vill att kommissionen skall uppmana medlemsstaterna att följa det brittiska eller svenska exemplet.
Mr Evans would like the Commission to exhort other Member States to follow the British example or the Swedish example.
Jag vill uppmana er att se till att parlamentet håller sig tyst och att de som inte lyssnar lämnar salen.
I would exhort you, Madam President, to keep the Chamber quiet and to ensure that those who are not listening leave the room.
Däremot är det inte EU:s uppgift att fördöma och uppmana andra länder att sätta tryck på Burma att öppna sina gränser.
On the other hand, it is not the job of the EU to condemn and exhort other countries to put pressure on Burma to open its borders.
uppmana (även: uppge, anmoda, meddela, befalla)
Kommissionen kan emellertid inte uppmana medlemsstaterna att göra det.
However, the Commission cannot tell Member States to do that.
Jag vill uppmana dem som säger nåt annat att resa till Afghanistan för att se vad som sker i landet.
I invite those who tell you otherwise to go and see what is going on in that country.
Jag vill be rådets ordförande att uppmana sina kolleger att tänka långsiktigt.
President-in-Office of the Council, please tell your colleagues to take a long-term view.
Jag vill också uppmana kommissionen att godkänna rekommendationerna.
I would also call upon the Commission to accept the recommendations.
Vi måste uppmana Pakistans politiker att enas och investera i denna process.
We must call upon Pakistan's politicians to unite and invest in that process.
Jag vill uppmana till att man på toppmötet i Bryssel korrigerar siffrorna.
I must also call upon the Brussels Summit to correct the figures.

Synonymer (svenska) till "uppmana":

uppmana

Användningsexempel för "uppmana" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishJag kan bara uppmana kommissionen att utöva mer påtryckningar på medlemsstaterna.
I can only encourage the Commission to exert more pressure on the Member States.
SwedishDärför vill jag vända mig till rådet och uppmana det att ändra sin inställning.
That is why I wish to address the Council and to call on it to change its stand.
SwedishEn plikt att uppmana är naturligtvis inte lika stark som en plikt att garantera.
Clearly an obligation to encourage does not go as far as an obligation to ensure.
SwedishJag vill slutligen också uppmana rådet att följa parlamentets rekommendationer.
Finally, I would urge the Council, too, to follow Parliament's recommendations.
SwedishJag vill också uppmana Matti Vanhanen att säga detsamma till medlemmarna i rådet.
I would also ask Mr Vanhanen to say the same thing to the members of his Council.
SwedishÄven i detta hänseende vill jag uppmana kommissionen att äntligen utse någon.
In this respect, too, I would call on the Commission to finally appoint someone.
SwedishAv dessa skäl skulle jag vilja uppmana mina kolleger att rösta för betänkandet.
For these reasons, I would urge my fellow Members to vote in favour of the report.
SwedishDen består av att uppmana kommissionen att beakta ändringsförslagets innehåll.
It consists in asking the Commission to take account of what is in the amendment.
SwedishJag vill därför uppmana parlamentets ledare att inleda samtal med flygbolagen.
I would therefore urge Parliament's leaders to engage in talks with the airlines.
SwedishVi måste stödja denna ansträngning och uppmana övriga instanser att göra detsamma.
These efforts must be supported and we must ask other authorities to do the same.
SwedishAvslutningsvis måste vi skynda på med att uppmana rådet att agera på våra vägnar.
Lastly, we must make greater speed in urging the Council to act on our behalf.
SwedishJag vill därför uppmana mina parlamentskolleger att stödja ändringsförslag 168.
I would therefore like to call on my fellow Members to support Amendment 168.
SwedishJag vill därför återigen uppmana ordförandeskapet att godkänna detta förslag.
At this point, I want to call on the Presidency once again to accept this idea.
SwedishKolleger, jag vill uppmana er att stödja det utmärkta betänkandet av Jules Maaten.
Fellow MEPs, I would like to call on you to back Jules Maaten' s excellent report.
SwedishUppmana parlamentet och presidiet att upphäva detta beslut.
Mr President, would you urge Parliament and the Bureau to reverse this decision?
SwedishEU måste uppmana Nordkorea att samarbeta med FN:s organ för mänskliga rättigheter.
The EU must call on North Korea to cooperate with the UN human rights bodies.
SwedishJag vill emellertid uppmana er att bedöma de ekonomiska reformerna på ett annat sätt.
I would, however, like to urge you to take a different look at economic reforms.
SwedishDärför kan jag bara uppmana kollegerna i salen att rösta emot dessa ändringsförslag.
So I can only urge my colleagues in the Chamber to vote against these amendments.
SwedishJag vill uppmana kommissionen att ha detta i åtanke när den tittar på detta förslag.
I would urge the Commission to bear this in mind when looking at this proposal.
SwedishJag vill också uppmana rådet, som sammanträder den 18 maj, att uppmärksamma detta.
I am also asking the Council, which is meeting on 18 May, to pay attention to this.