SV

upphöjt {adverb}

volume_up
1. allmänt
upphöjt
upphöjt
Den nuvarande kommissionen har upphöjt den europeiska rymdpolitiken till en nyckelsektor för EU:s framtid.
The European space policy has been raised by the current Commission to the status of a key sector for the future of the European Union.
Regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater har upphöjt asyl, invandring och överskridande av de yttre gränserna och också visumtilldelning till områden av särskilt gemensamt intresse.
The governments of Member States of the European Union have raised asylum, immigration and border trespass to the status of subjects of special common interest.
upphöjt
upphöjt
2. matematik
upphöjt (även: dignitet)
volume_up
power {substantiv}
Kanske visste han inte vad som händer när något blir upphöjt till noll.
Maybe they didn't know what happens when you raise something to the zero power.
Det är mer än 100 miljoner kolonier per gram och 10 upphöjt till 3 är ungefär 1000.
There's more than a 100 million colonies per gram, and 10 to the third power is around 1,000.
Detta är en logaritmisk skala, 10 upphöjt till 8.
This is a logarithmic scale, 10 to the eighth power.

Användningsexempel för "upphöjt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDe händer alla över en period motsvarande 10 upphöjt till 10 upphöjt till 120 år.
They all happen over a period of time equal to 10 to the 10 to the 120 years.
SwedishKanske visste han inte vad som händer när något blir upphöjt till noll.
Maybe they didn't know what happens when you raise something to the zero power.
SwedishVarje position för upphöjt / nedsänkt index vid ett bastecken kan bara användas en gång.
Every sub-/superscript position at a base character can only be used once.
SwedishMarkera den här rutan om talen vid axeln ska placeras upphöjt och nedsänkt om vartannat.
Select this option to stagger numbers on the axis; even numbers lower than odd numbers.
SwedishMarkera den här rutan om talen vid axeln ska placeras nedsänkt och upphöjt om vartannat.
Select this option to stagger numbers on the axes; odd numbers lower than even numbers.
SwedishTröskelvärdet måste sänkas drastiskt med nästan tio upphöjt till två.
The threshold value has been lowered massively by almost two powers of ten.
SwedishDet är mer än 100 miljoner kolonier per gram och 10 upphöjt till 3 är ungefär 1000.
There's more than a 100 million colonies per gram, and 10 to the third power is around 1,000.
SwedishResultatet är e (det Eulerska talet) upphöjt till det komplexa talet.
The result is the power of e (the Eulerian number) and the complex number.
SwedishDet universum kommer vara 10 upphöjt till 100 år - mycket längre än vårt lilla universum.
That universe will last 10 to the 100 years -- a lot longer than our little universe has lived.
Swedish. ~~~ 10 upphöjt till 4.
The odds of me getting all four of these right by random guessing would be one in 10,000: 10 to the fourth power.
SwedishSå vi kunde titta på samma hjärna när den var i ett upphöjt tillstånd och när den var i ett vilande tillstånd.
So we could look at the same brain when it was in that heightened state and when it was in a resting state.
SwedishDetta är en logaritmisk skala, 10 upphöjt till 8.
This is a logarithmic scale, 10 to the eighth power.
SwedishVikten hos ett gem är förmodligen lika med 900 zetallioner -- 10 upphöjt i 21 -- antal molekyler av isopren.
The weight of a paper clip is approximately equal to 900 zeta-illion -- 10 to the 21st -- molecules of isoprene.
SwedishDen nuvarande kommissionen har upphöjt den europeiska rymdpolitiken till en nyckelsektor för EU:s framtid.
The European space policy has been raised by the current Commission to the status of a key sector for the future of the European Union.
SwedishAnvänd ikonerna: öppna snabbmenyn på textobjektlisten, välj Synliga knappar och markera Nedsänkt och Upphöjt på undermenyn.
Open the context menu of the text object bar, choose Visible Buttons and on the submenu mark Subscript and Superscript.
SwedishGenom att agera på detta vis har han själv upphöjt sig till domare, och ersatt både sina överordnade, kontrollmyndigheterna och de rättsliga instanserna.
In acting as he did, he set himself up as judge, in place of his superiors, the supervisory authorities and the judicial authorities.
SwedishJag kommer att visa en simulation som går 10 upphöjt i 16 gånger snabbare än vanlig tid som visar en del av universum där expansionen har kompenserats för.
I'm going to show you a movie simulation 16 powers of 10 faster than real time, which shows a patch of the universe where the expansions have subtracted out.
SwedishNummer ett: Om universum varar i 10 upphöjt till 10 upphöjt till 120 år, varför är vi födda under de första 14 miljarder åren, i den varma behagliga efterglöden av Big Bang?
Number one: If the universe lasts for 10 to the 10 to the 120 years, why are we born in the first 14 billion years of it, in the warm, comfortable afterglow of the Big Bang?
SwedishRegeringarna i Europeiska unionens medlemsstater har upphöjt asyl, invandring och överskridande av de yttre gränserna och också visumtilldelning till områden av särskilt gemensamt intresse.
The governments of Member States of the European Union have raised asylum, immigration and border trespass to the status of subjects of special common interest.
SwedishDet är en varningssignal om att Europeiska unionen bör spela en mycket mer aktiv roll i Medelhavsområdet, som historiskt och kulturellt har berikat och upphöjt vår europeiska kontinent.
It is a warning call to the European Union to play a much more active role in the Mediterranean area, which historically and culturally has enriched our European continent.

Synonymer (svenska) till "upphöja":

upphöja