"uppgifter" - Engelsk översättning

SV

"uppgifter" på engelska

volume_up
uppgifter {enb. plur.}
volume_up
uppgift {enb. plur.}

SV uppgifter
volume_up
{enbart pluralis}

volume_up
instructions {enb. plur.}
Om du är företagsägare och vill lägga till uppgifter för en enda företagsplats följer du anvisningarna nedan.
If you're a business owner and want to add a listing for a single business location, read the instructions below.
Vid genomförandet av sina uppgifter vare sig frågar de eller accepterar de instruktioner från någon regering eller någon annan institution
In the performance of these duties, they shall neither seek nor take instructions from any Government or from any other body
Vid genomförandet av sina uppgifter vare sig frågar de eller accepterar de instruktioner från någon regering eller någon annan institution
In the performance of these duties, they shall neither seek nor take instructions from any Government or from any other body.'

Synonymer (svenska) till "uppgifter":

uppgifter
Swedish
uppgift

Användningsexempel för "uppgifter" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishNär det gäller avlägsnande av uppgifter handlar det om en åtgärd av sunt förnuft.
When it comes to erasing personal data, it is just a question of being sensible.
SwedishDet finns fördelar med att ha sådana uppgifter till stöd för beslutsfattandet.
Indeed it is not without interest to have such data to help in making decisions.
SwedishKan kommissionen lämna uppgifter angående stöd för de medlemsstater som saknas?
Could the Commission provide data regarding aid in these remaining Member States?
SwedishDet baserar vi på uppgifter från de mest framstående kärnvapenforskarna i världen.
We base this on information from the world's leading nuclear weapons scientists.
SwedishSystemet innehåller uppgifter om saknade personer, stöldgods och rättsprocesser.
The system contains data on missing persons, stolen goods and judicial proceedings.
SwedishJag vill se att så mycket uppgifter som möjligt görs tillgängliga på Internet.
I am in favour of as much data as possible being made accessible on the Internet.
SwedishDessvärre hade jag ingen tillåtelse att kontrollera denna typ av uppgifter själv.
Unfortunately I had no authorisation to check this kind of information for myself.
SwedishYtterligare tolv medlemsstater har börjat samla in uppgifter på frivillig väg.
Twelve additional Member States are voluntarily starting to collect these data.
SwedishFör det första tillåter inte detta avtal utbyte av en större mängd uppgifter.
Firstly, this agreement does not permit the exchange of a larger amount of data.
SwedishVarje dag samlar man in enorma mängder uppgifter, som sorteras och bearbetas.
Every day, enormous amounts of personal data are captured, sorted and processed.
SwedishNi har än en gång talat med stor övertygelse om skydd för privata uppgifter.
You have spoken with great conviction once again, Mr Alvaro, about data privacy.
SwedishSamtidigt när vi diskuterar PNR-uppgifter måste vi också se längre än till detta.
At the same time, when discussing PNR data, we also need to look beyond this.
SwedishJag måste tyvärr informera er om att rådet inte förfogar över sådana uppgifter.
I must unfortunately inform you that we in the Council possess no such information.
SwedishTatjana Ždanoka pratade om biometriska uppgifter och kontroll av systemåtkomsten.
Mrs Ždanoka talked to me about biometric data and controlling access to the system.
SwedishVi måste uppfylla båda dessa krav, och basera vår reaktion på fakta och uppgifter.
We have to satisfy both those requirements, basing our response on facts and data.
SwedishDenna övervakning måste resultera i uppgifter om intag både hos vuxna och barn.
This monitoring has to provide data on intake both by adults and by children.
SwedishJag vill bara nämna några uppgifter som redovisades i TEEB:s senaste resultat.
I would simply like to mention a few facts presented in recent TEEB findings.
SwedishÖversändandet av sådana uppgifter underminerar europeiska medborgares rörelsefrihet.
Transmitting such data undermines the freedom of movement of European citizens.
SwedishI kolumnen Aktiviteter klickar du på Radera för de uppgifter som du vill ta bort.
Under the “Actions” column for the listing you wish to remove, click Delete.
SwedishOmkring 13 miljoner uppgifter finns för närvarande lagrade i det nuvarande systemet.
Some 13 million items of information are at present stored in the current system.