SV

uppgift {enbart pluralis}

volume_up
Vi ger inga mer ingående anvisningar, eftersom detta inte är vår uppgift.
We are not giving more precise instructions, because that is not what we have to do.
Om du klickar på den här kommandoknappen skapas ett nytt dokument enligt uppgifterna som du har angett i dialogrutan.
Click this button to create a new document according to your instructions in the dialog.
Om du är företagsägare och vill lägga till uppgifter för en enda företagsplats följer du anvisningarna nedan.
If you're a business owner and want to add a listing for a single business location, read the instructions below.

Användningsexempel för "uppgift" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishMen enligt min mening är det i allmänhet rådets uppgift att besvara alla frågor.
But I do think that, as a general rule, the Council should answer all questions.
SwedishDet är vår uppgift som politiker att fastställa målen och de överordnade ramarna.
It is our task as politicians to establish goals and set the general frameworks.
SwedishDet är en uppgift för de inspektörer som är anställda av medlemsstaterna själva.
That is a function for the inspectors employed by the Member States themselves.
SwedishFram till dess är det Europeiska unionens uppgift att föregå med gott exempel.
Until then, the task of the European Union is to serve as a responsible example.
SwedishÄr det verkligen vår uppgift att reglera vad andra länder i världen tar sig för?
Is it really up to us to regulate what other countries in the world get up to?
SwedishEuropeiska unionen är en politisk union och måste möta sin uppgift utifrån det.
The European Union is a political union and must fulfil its task on that basis.
SwedishDet är nationernas rättighet och ledarnas uppgift.
Personally, I want that, it is a right for nations and it is a duty for leaders.
SwedishUtbildningen har en central uppgift när ett jämlikt och stabilt samhälle danas.
Education has a major part to play in building an equal and integrated society.
SwedishFör det slovenska ordförandeskapet har denna fråga varit en prioriterad uppgift.
The Slovenian Presidency has set out this issue as one of its priority tasks.
SwedishOm EU kan uppfylla denna stora uppgift anser jag att unionen har en säker framtid.
If the EU can deliver on this major task, then I believe it has a solid future.
SwedishVi bör tvärtom stödja Indien i dess ansträngningar med denna viktiga uppgift.
On the contrary, we should support India's efforts in this important enterprise.
SwedishDet bör sägas mycket tydligt att vår nuvarande uppgift är att rädda järnvägarna.
It should be stated unambiguously that our current mission is to save the railways.
SwedishJag tycker inte att det är Europaparlamentets uppgift att engagera sig i det.
I do not think it is the task of the European Parliament to go along with that.
SwedishJag säger medvetet ”värva”, eftersom ni alla vet att detta är en kolossal uppgift.
I deliberately say 'canvass' because you all know that this is a mammoth task.
SwedishDet borde ha varit Catherine Ashtons uppgift att åstadkomma bättre samordning.
Baroness Ashton should have been responsible for ensuring better coordination.
SwedishJag lovar att samarbeta nära med er i den massiva uppgift vi har framför oss.
I give you my promise to work closely with you in the massive task ahead of us.
SwedishDet handlade om att rationalisera denna uppgift, och parlamentet instämde i detta.
It was a question of rationalising that task, and Parliament agreed with that.
SwedishDet motsäger vår uppgift, det motsäger det uppdrag som vi har fått från väljarna.
It is contrary to our task and to the mandate we have been given by the electorate.
SwedishAtt försöka reformera rådet är nog den svåraste uppgift som finns.
Mr President, reforming the Council is probably the most difficult task of all.
SwedishHär är väl utgångspunkten att detta primärt är en uppgift för medlemsstaterna.
The basic assumption here is that this is mainly a task for the Member States.

Synonymer (svenska) till "uppgift":

uppgift