SV uppfylla
volume_up
[uppfyllde|har uppfyllt] {verb}

Detta visar återigen att Turkiet misslyckas med att uppfylla Köpenhamnskriterierna.
This underlines once again that Turkey is failing to fulfil the Copenhagen criteria.
Turkiet måste uppfylla sina åtaganden, precis som Europeiska unionen måste uppfylla sina åtaganden.
Turkey must fulfil its commitments, just as the European Union must fulfil its commitments.
Men det har inte visat sig ha de resurser som krävs för att uppfylla detta åtagande.
However, it has not provided itself with the resources to fulfil that commitment.
Det blir inga konkreta krav på medlemsländerna att uppfylla minskningsmålen.
There will be no concrete requirement for Member States to meet reduction targets.
Alla köttberedningar som produceras inom gemenskapen måste uppfylla detta kriterium.
Any meat preparation produced within the Community must meet that criterion.
De mycket nödvändiga strukturreformerna måste hjälpa till att uppfylla budgetkriterierna.
The much-needed structural reforms should help meet the budgetary criteria.
Vad gör EU för att uppfylla dessa människors behov och ge dem stöd?
What is Europe's answer and support for the needs of these citizens?
Samtliga frågor kommer följaktligen att besvaras skriftligen, så på det viset kommer vi att uppfylla våra skyldigheter.
However, all the questions will receive a written answer so we will be able to fulfil our obligation.
Vi skall ändå granska det hela och se om vi kan uppfylla era önskemål, bl a när det gäller problemet med brott.
This being the case, we will look into the matter and see if we can give you a satisfactory answer, particularly on the problem of abuses.
Kandidatländerna måste uppfylla sina åtaganden och göra de reformer som krävs.
The candidate countries must fulfil their commitments and carry out the necessary reforms.
Vi måste också uppfylla våra åtaganden; därför har vi alltid frågat kommissionen.
We too must carry out our tasks, which is why we have always questioned the Commission.
Ståndpunkten innebär att vi inte kommer att uppfylla vår del av avtalet om Förenta staterna inte uppfyller sin del.
The position is, that we will not carry out our part of the agreement if the United States does not carry out its part.
Om vi inte gör det kan vi inte uppfylla vår kontinents ansvar på världsscenen, och misstag kan inträffa.
If we do not, we cannot discharge our responsibilities for our continent on the world stage, and mistakes can be made.
Samtidigt måste betydande krigsmakter som Storbritannien, mitt hemland, uppfylla det ansvaret.
Meanwhile, countries like mine, Great Britain, which are serious military powers, have to discharge that responsibility.
Om det finns sådana regler vem ansvarar för att de efterlevs och vad gör de för att uppfylla det ansvaret?
If there are such rules, who has the responsibility for enforcing them and what are they doing to discharge that responsibility?
uppfylla (även: anta, överlåta, medge, ge)
Christmas lists are nice, but the Christ child does not grant us all wishes, and nor should we.
En längre tidsfrist kommer också att beviljas i de fall där medlemsstaterna står inför akuta problem med att uppfylla kraven.
A longer deadline will also be granted in cases where the Member States face acute compliance problems.
Det fanns ju regeringar som ville att man redan i fråga om partier från två länder skulle kunna uppfylla denna stadga.
There were governments that wanted parties existing in only two countries to be granted this status.
Dessutom behövs en reform för att vi skall kunna uppfylla våra internationella åtaganden.
We also need a reform in order to live up to our international commitments.
Jag skall försöka uppfylla det önskemålet.
Mr President, I will try to live up to that request.
Det kvarstår ännu att ratificera dem, och landets regering måste uppfylla vad den åtagit sig.
It still must ratify them, and the government there must live up to what it has undertaken to honour.
uppfylla (även: fylla, bebo, befolka)
Alltfler undrar när Sverige skall uppfylla sina åtaganden.
More and more people are wondering when Sweden will fulfil its commitments.
EU bör dock uppfylla sina medborgares förväntningar i partnerskap med Förenta staterna.
However, Europe should meet the aspirations of its people in partnership with the United States.
Det kan missgynna vår handel när människor försöker att klara av att uppfylla utsatta tidsgränser.
It could harm our trade when people are trying to meet deadlines.
Först och främst måste Lukasjenko uppfylla villkoren för en sådan.
But first, Lukashenko must satisfy the preconditions.
Dess roll är således inte att uppfylla blotta förväntningar på penning- och kapitalmarknaderna.
So its role is not just to satisfy the expectations of the financial markets.
Det förefaller inte som om våra förhandlingspartner är beredda att uppfylla en sådan begäran.
It does not appear that our negotiating partners are ready to satisfy such a request.

Synonymer (svenska) till "uppfylla":

uppfylla

Användningsexempel för "uppfylla" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet handlar också om att uppfylla en solidarisk plikt som europeiska medborgare.
It is also a question of fulfilling our duty of solidarity as citizens of Europe.
SwedishDe måste göra sitt yttersta för att så snart som möjligt uppfylla dessa kriterier.
They must do their utmost so that these conditions are met as soon as possible.
SwedishOm EU kan uppfylla denna stora uppgift anser jag att unionen har en säker framtid.
If the EU can deliver on this major task, then I believe it has a solid future.
SwedishDet krävs dock avsevärda insatser för att uppfylla kriterierna för EU-inträde.
However, fulfilling the criteria for EU accession demands considerable efforts.
SwedishSå vi räknar nu med att de kommer att uppfylla de löften som de gav oss i går.
So we now look to them to make good the undertakings that they gave us yesterday.
SwedishUtgångspunkten för annat utvecklingsarbete är att uppfylla Köpenhamnskriterierna.
Fulfilment of the Copenhagen criteria is the basis for further development action.
SwedishTurkiet kommer givetvis inte att uppfylla detta kriterium inom överskådlig tid.
Obviously, in the short term, Turkey is a long way from fulfilling this criterion.
SwedishEU måste uppfylla de stränga reglerna om livsmedelskvalitet, hygien och säkerhet.
The EU must comply with the strict rules on food quality, hygiene and safety.
SwedishÄndå tror jag att vi bör hålla fast vid att vi skall uppfylla det som vi har lovat.
I nonetheless believe that, if we persist, we shall achieve what we have pledged.
SwedishKlicka på fliken Kriterier och ange de villkor som värdena i cellen måste uppfylla.
On the Values tab page, enter the conditions for new values entered into cells.
SwedishAtt uppfylla dessa åtaganden i rätt tid är avgörande för EU:s trovärdighet.
Meeting these commitments on time is vital for the European Union's credibility.
SwedishDet är viktigt att medlemsstater runt om på vår kontinent kan uppfylla dessa normer.
It is important that Member States across the continent reach these benchmarks.
SwedishInget av dessa länder kommer att kunna uppfylla direktivet som det nu är utformat.
None of these countries will be able to comply with the directive as drafted.
SwedishFör det första måste Ryssland intyga att man kan uppfylla sina åtaganden gentemot EU.
First, Russia must assure its capability of fulfilling its commitments to the EU.
SwedishMin sista poäng handlar om uppförandekoden och ”uppfylla eller förklara”-förfarandet.
My last point is about the code of conduct and the 'comply-or-explain' procedure.
SwedishVi måste också tänka på sådana problem som att uppfylla målen i Kyotoprotokollet.
Problems such as meeting the Kyoto objectives should also be borne in mind.
SwedishI betänkandet fastställs det uttryckligen att ni måste uppfylla EU:s alla mål.
The report specifically states that you must pursue all the EU's objectives.
SwedishVi måste uppfylla de åtaganden som vi har gjort avseende millennieutvecklingsmålen.
We must deliver on the commitments we have made to the Millennium Development Goals.
SwedishNationerna är skyldiga att uppfylla sina skyldigheter enligt dessa fördrag.
It is incumbent on nations to abide by their obligations under these treaties.
SwedishPå så sätt har man lagt grunden för att kunna uppfylla kraven från Köpenhamn.
In this way, a foundation has been laid for observing the obligations of Copenhagen.