Den försöker att uppfatta bilder som objekt istället för att se vad som är där.
It's trying to perceive images into objects rather than seeing what's there."
Vi får inte uppfatta alla flyktingar som potentiella terrorister.
We cannot allow ourselves to perceive every refugee as a potential terrorist.
Hade vi det skulle våra hjärnor troligen uppfatta stenar som fulla av tomrum.
If we had, our brains probably would perceive rocks as full of empty space.
Men kommissionen tycks uppfatta stödet från dessa båda organ som irrelevant.
The Commission, though, appears to regard the support for it in both these places as irrelevant.
Även om jag sa att mycket positivt har uppnåtts är det möjligt att uppfatta glaset som antingen halvfullt eller halvtomt.
Although I did say that a lot of good things had been achieved, it is possible to regard a glass as either half full or half empty.
Det enda som man kan förundras över är hur personer som har så liten förmåga att uppfatta vad som pågår runt omkring dem har kunnat hamna så högt upp.
With regard to the Eurostat affair, the PPE-DE Group as a whole has always publicly expressed a desire for light to be shed on the affair.
uppfatta (även: mäta, ana, märka, förstå)
De är helt klart inte anställda i den mening vi skulle uppfatta det.
They are clearly not employees in the sense of the word that we would understand.
De påminner oss också om att djuren ibland är bättre än oss på att uppfatta faran och att förbereda sig inför den.
They also remind us that animals are sometimes better at sensing danger and preparing to face it than we are.
Och på detta sätt, vet vi att de arbetar efter sina egna interna klockor, snarare än att på något sätt uppfatta dagen utanför.
And so, in this way we know that they are working on their own internal clocks, rather than somehow sensing the day outside.
Det var fråga om personer som ville uppfatta makt som endast en nationell fråga.
It was an issue of people wanting to take power simply as a domestic issue.
Ska vi uppfatta detta som FDP:s åsikt eller endast som Alexander Graf Lambsdorffs åsikt?
May we take that as the opinion of the FDP or just as the opinion of Mr Graf Lambsdorff?
Men uppfatta detta rätt: den här texten är inte en kompromiss utan det är en text som kompromissar.
Do not be taken in, however: this text is not a compromise, but it is compromising.
Så man kan nästan omedelbart uppfatta relationen mellan effekt och popularitet men man kan också, om man graderar bevisen, göra en slags "är det värt det" linje.
So you can immediately apprehend the relationship between efficacy and popularity, but you can also, if you grade the evidence, do a "worth it" line.
Det är inte fråga om att utöva påtryckning på tredjeländerna om deras sätt att uppfatta och reglera sina tjänster.
Exerting pressure on third countries over their way of conceiving of and regulating their services is out of the question.
Så måste vi uppfatta det, och så har vi uppfattat det.
We could not help but feel that way, and we did.

Synonymer (svenska) till "uppfatta":

uppfatta

Användningsexempel för "uppfatta" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishHur vill ni att konsumenten och medborgaren skall uppfatta detta tillbakasteg?
How do you expect the citizen and consumer to understand this backwards step?
SwedishHur skall vi uppfatta dessa modiga biståndsarbetares outtröttliga hängivenhet?
What are we to make of the tireless dedication of these brave aid workers?
SwedishJag hade stora svårigheter att uppfatta kommissionsledamotens avslutande kommentarer.
I had great difficulty in making out the Commissioner’ s concluding remarks.
SwedishJag hade stora svårigheter att uppfatta kommissionsledamotens avslutande kommentarer.
I had great difficulty in making out the Commissioner’s concluding remarks.
SwedishDär här är ditt sätt att uppfatta frågan.
(DE) Mr President, Mrs Schroedter, this is your perception of the issue.
SwedishDet här är annars en av de två arter vars ljudsignaler en människa med god hörsel kan uppfatta.
This is one of the two species whose calls a person with good hearing can detect.
SwedishJag hoppas att ni ska uppfatta det som ett bestämt ledarskap efterhand.
Well, I hope that you will start to see what you would recognise as assertive leadership.
SwedishVi skulle uppfatta detta som en kränkning, och som ett lagbrott, för det är inte nödvändigt.
It is unnecessary, and we would interpret it as an affront and as a breach of the law.
SwedishVi har svårt att uppfatta översättningen eftersom här ekar så mycket.
We cannot hear the translation clearly because the echo here is so bad.
SwedishDet är en förolämpning mot arbetslösa och låginkomsttagare, och de kommer uppfatta det så.
That is an insult to unemployed people and those on low incomes and they will realize that.
SwedishMen uppfatta detta rätt: den här texten är inte en kompromiss utan det är en text som kompromissar.
Do not be taken in, however: this text is not a compromise, but it is compromising.
SwedishSålunda bör man också uppfatta risken med åternationalisering.
It is therefore possible to see why renationalisation would spell trouble.
SwedishMedan det senare är ett statiskt beslut, bör man uppfatta det förra som en dynamisk process.
While the latter is a static decision, the former should be thought of as a dynamic process.
SwedishJag vill be Dacian Cioloş att förklara hur vi borde uppfatta detta.
I would like Mr Cioloş to explain what we should think about this.
SwedishMen vad en person tycker är lögn kan en annan uppfatta som sanning.
But what one person calls a lie, another person calls the truth.
SwedishEn annan uppfattning skulle resten av världen uppfatta som ett outhärdligt och hycklande diktat.
The rest of the world will look upon anything else as an intolerable and hypocritical diktat.
SwedishDet skulle kandidatländerna bara kunna uppfatta som ett mycket svårt svikande av förtroendet.
The candidates will only see it as a serious breach of trust.
SwedishDe påminner oss också om att djuren ibland är bättre än oss på att uppfatta faran och att förbereda sig inför den.
Mr President, every once in a while the world is hit by a major natural disaster.
SwedishDet kan ligga till grund för deras sätt att uppfatta frågan.
That might be at the root of the kind of perception they have.
SwedishSom jag har förstått det, har det varit vissa oklarheter om hur man skall uppfatta detta.
As I have understood it, there has been a certain lack of clarity in some respects as to how this is to be understood.