SV

uppför {adverb}

volume_up
Fortfarande finns det åtskilliga underskott vid klättringen uppför karriärstegen.
There are still considerable difficulties in climbing up the career ladder.
Gardner, get your ass up the hill, you fat fuck!
Get up the stairs with your bitch ass.

Användningsexempel för "uppför" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishFortfarande finns det åtskilliga underskott vid klättringen uppför karriärstegen.
There are still considerable difficulties in climbing up the career ladder.
SwedishDet här betänkandet är motbjudande eftersom det visar hur parlamentet uppför sig.
This report is appalling in what it exposes as regards the conduct of this Parliament.
SwedishVi måste tänka på dem som har börjat den besvärliga klättringen uppför trapporna.
Let us think of those who have started the painstaking process of climbing the stairs.
SwedishLissabonstrategin äventyras genom att medlemsstater uppför sig så slappt.
The Lisbon Strategy is in jeopardy through such lax behaviour by Member States.
SwedishOm vi inte uppför oss exemplariskt är det till nackdel för båda sidor.
Conduct that is less than exemplary would be disadvantageous for both sides.
SwedishSom ledamöter av denna kammare kan vi inte tillåta att vi uppför oss som skurkar eller idioter.
As Members of this House, we cannot allow ourselves to act as villains or idiots.
SwedishDra inga förhastade slutsatser nu; uppför er ordentligt inatt och så vidare.
Don't jump to conclusions now on how to behave tonight and so on.
SwedishNär han talar och uppför sig på det sättet, är det just vad Enrique Barón är.
When he speaks and behaves like that, that is what Mr Barón is.
SwedishJag hoppas att en miljon människor kommer till Skottland och uppför sig väl.
I hope a million people come to Scotland and behave themselves.
SwedishDetta beror naturligtvis också på hur angränsande länder uppför sig.
Clearly, that also depends on the behaviour of neighbouring countries.
SwedishJag vet att många av de nya medlemsstaterna anser att Blair uppför sig som Ebenezer Scrooge.
I know that many of the new Member States think that Mr Blair is behaving like Ebenezer Scrooge.
SwedishEuropeiska unionen kan bara bli en fullvärdig partner till Washington om den också uppför sig därefter.
The European Union can be Washington's fully-fledged partner only if it acts like one.
SwedishFör det andra uppför sig banken inte som en vanlig affärsbank.
Secondly, the Bank does not operate as an ordinary commercial bank.
SwedishVi vet att det är en mycket liten, men den uppför sig som om den vore en mycket stor.
We know that it is a very small one, but it acts big.
SwedishNordkorea är ett land som idag uppför sig som om det vore befriat från varje förpliktelse ifråga om moral.
North Korea is a country which behaves as though it were free of all moral obligations.
SwedishDet är lite fel säsong – jag hoppas att ni uppför er!
It is slightly out of season – I hope you are going to behave yourselves!
SwedishHur tabellen respektive kolumnerna / raderna uppför sig när Du flyttar dem beror på vilket läge Du väljer.
The way the table or the columns/lines behave when being moved depends on the mode you have selected.
SwedishSom när man går uppför en trappa i mörkret och tror att den har ett trappsteg mer än den har.
It's like walking up the stairs to your bedroom in the dark and thinking that there's one more stair than there is.
SwedishDet är mycket enkelt och klart: endast Nordkorea och Peking uppför sig som ministerrådet i Bryssel.
It is perfectly clear and simple: only North Korea and Beijing behave like the Council of Ministers in Brussels.
SwedishDet är faktiskt ännu värre än att Europeiska kommissionen helt enkelt uppför sig som om detta inte rör dem.
That is actually even worse than the European Commission’s simply acting as if it is no concern of theirs.

Synonymer (svenska) till "uppföra":

uppföra
uppförande
Swedish