"upp" - Engelsk översättning

SV

"upp" på engelska

EN
EN
EN

"to call upp" på svenska

SV

upp {verb}

volume_up
Jag skulle kunna räkna upp ännu fler punkter, men avslutar här och uppmanar kommissionen att noga uppmärksamma utvecklingen inom dessa områden.
I could recite even more points, but I will leave it there and call upon the Commission to pay strict attention to progress in these areas.
EN

to call upp {verb}

volume_up

Synonymer (svenska) till "upp":

upp
Swedish

Användningsexempel för "upp" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishEU måste ta upp frågan om kampen mot straffrihet i alla förbindelser med Mexiko.
The EU must address the fight against impunity in all its relations with Mexico.
SwedishMen det är en annan fråga jag skulle vilja ta upp och rikta er uppmärksamhet på.
However, I would like to draw your attention to and focus on a different matter.
SwedishJag skulle vilja tacka Janusz Lewandowski för att ha tagit upp även detta ämne.
I would like to thank Mr Lewandowski for having approached this subject as well.
SwedishDet här var ett ständigt problem som mina väljare tog upp gång på gång med mig.
This was a continuous problem, raised time and again with me by my constituents.
SwedishJag kommer att ta upp denna fråga i presidiet, eftersom den behöver förtydligas.
I will be putting this issue to the Bureau, as it is one that needs clarifying.
SwedishPå så sätt vill juntan hindra henne från att ställa upp i det förestående valet.
This is how the junta wants to prevent her from standing in the coming elections.
SwedishNu är tiden inne för EU:s egna institutioner att leva upp till samma standarder.
Now is the time for the EU' s own institutions to comply with the same standards.
SwedishDet tycker också Chris Davies, men alltfler av EU:s länder verkar har gett upp.
Mr Davies thinks so too, but more and more EU countries appear to have given up.
SwedishVi har presenterat en lista på förslag som vi strävar efter att ta upp nästa år.
We have presented a list of proposals which we hope to tackle in the coming year.
SwedishVi ser också, att fler och fler utrangerade flygplan nu har kommit upp i luften.
We are also seeing more and more old and run-down aircraft taking to the skies.
SwedishLåt oss därför inte ta upp detta i samband med den fråga som vi diskuterar i dag.
Let us, therefore, leave that debate out of the issue we are dealing with today.
SwedishVi vill inte se att Kroatien sedan ställer upp hinder för andra kandidatländer.
We do not wish to see Croatia then blocking the aspirations of other candidates.
SwedishNu är tiden inne för EU: s egna institutioner att leva upp till samma standarder.
Now is the time for the EU's own institutions to comply with the same standards.
SwedishParlamentsledamöterna har tagit upp flera punkter som jag skulle vilja svara på.
I would now like to deal with the various issues that the speakers have raised.
SwedishDe andra punkter som ni tog upp måste ses över med avseende på denna förordning.
The other issues you raised must be reviewed in the context of this regulation.
SwedishI det avseendet är kodifieringen en angelägenhet som kommissionen bör följa upp.
In this respect, codification is something the Commission should be following up.
SwedishI detta korta inlägg kan jag inte beröra alla de frågor som tas upp i betänkandet.
In this brief intervention I cannot address all the issues raised in the report.
SwedishDet är upp till oss européer att följa och stödja våra partner i denna process.
It is up to us Europeans to accompany and support our partners in this process.
SwedishJag vill tacka Rama Yade för att hon tog upp frågan om rättssäkerhetsgarantier.
I should like to thank Mrs Yade for having raised the issue of procedural rights.
SwedishÅterigen, kanske ni kan ta upp detta i ert slutanförande, fru kommissionsledamot.
Commissioner, perhaps, again, in your concluding comments you might address that.