"undervisning" - Engelsk översättning

SV

"undervisning" på engelska

SV

undervisning {utrum}

volume_up
1. allmänt
Europeisk utvecklingshjälp måste riktas på undervisning och andra sociala program.
European development aid must remain focused on education and other social programmes.
Dessa skolor finansierade sedan fri undervisning för fattiga arbetslösa människor.
These schools then subsidised free education for the non-working poor.
Rätten till undervisning och tillgång till undervisning och utbildning är ofta lösa begrepp i utvecklingsländer.
The right to education and access to education are often empty words in developing countries.
undervisning
volume_up
teaching {substantiv} (the act of helping others learn)
Verksamheten bedrivs i form av forskning, undervisning och uppdragsforskning.
Activities are carried on in the form of research, teaching, and commissioned research.
Dessa barn kräver en särskild strategi och individuellt anpassad undervisning.
Such children require a special approach and a personalised style of teaching.
Under ett år har projektet Nya utbildningsformer - flexibel undervisning pågått.
In a year, the project New forms of training - flexible teaching going on.
undervisning
undervisning
Större delen av detta belopp (1,6 miljarder euro) läggs emellertid på utbildning utanför skolsystemet, det vill säga på särskild kompletterande undervisning för barnen så att de motsvarar skolkraven.
However, most of this amount — EUR 1.6 billion — is spent on private tuition, i.e. on additional classes which allow the children to meet school requirements.
Privat barnomsorg med hög standard börjar växa fram: de erbjuder undervisning i främmande språk och andra fördelar, men det är bara välbeställda familjer som har råd med detta.
Private nurseries that are run to high standards are beginning to appear: they offer foreign language tuition and other perks but only wealthy families can afford them.
2. "upplysning, råd, tips"
undervisning (även: handledning, instruktion, anvisning)
De har skolor där undervisning bedrivs på deras modersmål.
They have schools where instruction is given in their mother tongues.
Det finns betydande problem kring bedrivandet av undervisning på polska.
There are significant problems over the operation of education with Polish as the medium of instruction.
Lämplig undervisning och utbildning av tjänstemännen på dessa nivåer är absolut nödvändiga.
There is an urgent need for appropriate instruction and training of civil servants at these levels.

Användningsexempel för "undervisning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishFör att kunna delta i undervisning på distans behöver du ha tillgång till följande:
In order to be able to participate in the web-based distance learning, you will need:
SwedishFörr betonade man " undervisning och utbildning under hela livet ", slut citat.
In the White Paper, the stress was put on " lifelong learning and continuing training ".
SwedishFörr betonade man "undervisning och utbildning under hela livet", slut citat.
In the White Paper, the stress was put on "lifelong learning and continuing training" .
SwedishStudent som har antagits till och bedriver forskarutbildning samt viss undervisning.
A student who has been admitted to and is pursuing postgraduate studies.
SwedishDet finns ett trängande behov av att uppmuntra rörlighet och undervisning i främmande språk.
There is an urgent need to encourage mobility and the learning of foreign languages.
Swedish. - (PL) Det är sant att undervisning ges i konstnärliga ämnen i alla skolor i Europa.
It is true that artistic subjects are taught in schools throughout Europe.
SwedishHan sade att barn från den polska minoriteten i Litauen inte kan få undervisning på polska.
He stated that children from the Polish minority in Lithuania are unable to study in Polish.
SwedishI Tyskland bedrivs undervisning i islam i fem delstater.
In Germany Islamic religion is taught in five Länder.
SwedishPå Irland sker undervisning än i dag i elementhus i stället för i ordentliga, säkra byggnader.
In Ireland, children today are still being taught in prefabs instead of proper, safe buildings.
SwedishVal av undervisning på detta område är föräldrarnas och familjekretsens ansvar.
The educational choices which have to be made on this subject are the responsibility of parents and the family.
SwedishI dessa skolor sker undervisning på slovakiska fyra timmar i veckan.
In those schools, Slovak is taught for four hours a week.
SwedishJag fick min religiösa undervisning i just detta moskésystem.
Let us not allow our reactions to deliver that which the terrorists ' actions can never achieve.
SwedishI flera länder finns en tendens att undervisning i främmande språk helt enkelt har kommit att betyda att lära sig engelska.
In many countries foreign language learning tends to mean simply learning English.
SwedishFör invandrarna begär vi särskilt att program skapas för undervisning i mottagarlandets viktigaste språk.
We also call for special programmes for immigrants to learn the basic language of their host country.
SwedishSedan millenniemålen formulerades har 29 miljoner barn kunnat ta del av grundläggande undervisning.
Since the Millennium Goals were formulated, 29 million children have been able to benefit from primary schooling.
SwedishHon är en ledare inom både teknologi och undervisning.
She's a technology leader and instructional leader.
SwedishEuropa är villigt ge undervisning i demokrati och frihandel till sina ?
'Civilized' Europe is prepared to teach democracy and the free market to its 'uncivilised' neighbours.
SwedishDet förekommer ingen undervisning i rumänska i deras skolor.
Romanian is not taught in their schools.
SwedishDet innebär att de är helt osynkade med traditionell undervisning som är analog, statisk och interaktivt passiv.
That means they're totally out of sync in traditional classes, which are analog, static, interactively passive.
SwedishFör detta ändamål måste undervisning kännas motiverande.
To this end we need motivating lessons.