"undervisa" - Engelsk översättning

SV

"undervisa" på engelska

SV undervisa
volume_up
[undervisade|har undervisat] {verb}

Det är ingen lagföreskriven rätt att undervisa barn om mat, i grundskolan.
There's no statutory right to teach kids about food, elementary or secondary school.
Man kan inte undervisa barnen i skolor som saknar papper, vilket är förbjudet.
You cannot teach children in schools that have no paper because it is banned.
Det är väsentligt att undervisa och främja respekten för den kulturella mångfalden i Europa.
It is crucial that we teach and promote respect for multicultural diversity in Europe.

Synonymer (svenska) till "undervisa":

undervisa

Användningsexempel för "undervisa" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet är ibland lättare att undervisa andra än att åstadkomma resultat själva.
It is often easier to tell other people what to do than to produce results oneself.
SwedishDet är därför nödvändigt att de bosniska myndigheterna satsar på att undervisa om fred.
It is necessary, therefore, for the Bosnian authorities to focus on the teaching of peace.
SwedishEuropeiska unionen är inte särskilt väl lämpad att undervisa om mänskliga rättigheter.
The European Union is poorly placed to give lessons on human rights.
SwedishNär hon intervjuade lärarna innan de började undervisa utomhus var många tveksamma.
When she interviewed the teachers before they started outdoor teaching, many of them were sceptical.
SwedishUndervisa en flicka, en kvinna, och du undervisar en hel familj.
Give a girl or a woman education and you are educating the whole family.
Swedish(FR) Europeiska unionen är inte särskilt väl lämpad att undervisa om mänskliga rättigheter.
The European Union is poorly placed to give lessons on human rights.
SwedishIngen behöver peka finger åt oss och försöka undervisa oss i mänskliga rättigheter.
So we need no finger-pointing lessons in human rights.
SwedishI det här fallet har den ingen rätt alls att undervisa andra om hur korruption bör bekämpas.
And in that case it has no right at all to lecture others about the right way to fight corruption!
SwedishHon har därför inte kunnat hitta ett lämpligt arbete med att undervisa i språk i franska skolor.
She has consequently not been able to find appropriate work teaching languages in French schools.
SwedishVi måste börja undervisa våra barn om mat i skolan, punkt.
We've got to start teaching our kids about food in schools, period.
SwedishRådet kan inte, och inte heller rådets ordförande, undervisa den svenska regeringen.
Neither the Council nor the President-in-Office of the Council can give the Swedish Government lessons on this.
SwedishMen när Einstein behöver vila från sitt jobb att undervisa allmänheten, älskar hon att syssla med konst.
But when Einstein needs to relax from her job educating the public, she loves to take in the arts.
SwedishOch jag tycker att det är alldeles fel bild att ha när man försöker undervisa om vetenskap.
So, another thing that we do is to confuse adult sophistication with the actual understanding of some principle.
SwedishDet handlar trots allt om att undervisa eleverna om sunda kostvanor.
After all, it amounts to a lesson on eating.
SwedishDen nya informations- och kommunikationstekniken får faktiskt betydande återverkningar på sättet att undervisa.
New information and communications technology do indeed have serious repercussions on teaching methodology.
SwedishOch trots det är vi menade att undervisa dem för det.
And yet we're meant to be educating them for it.
SwedishJag uppskattar konsumentorganisationernas insatser för att inte enbart undervisa skolelever utan även lärarna.
I appreciate activities of consumer organisations aimed at educating not only schoolchildren but also teachers.
SwedishAnnars kan vi inte tala om rättsstatsprincipen, som vi tycker så mycket om att tala och undervisa andra om.
Otherwise, we will not be able to speak of the rule of law, which we are so fond of talking and teaching others about.
SwedishJag vet att ni tycker om att undervisa parlamentet, och att ni också brukar göra det och att ni kommer till våra sammanträden.
I know that you are always keen to inform Parliament and that you do that and come to our meetings.
SwedishDet är därför som jag frågar vilka åtgärder som kommissionen vidtar för att undervisa dem som löper risk i trafiken.
This is why I am asking you what measures the Commission is taking to educate those who are at risk in traffic.