Slutligen försöker jag undersöka situationen för telekommunikationerna i världen.
Finally, I attempt to examine the world-wide dimension of telecommunications.
Kan ordförandeskapet undersöka denna fråga och ge oss ett utslag?
Is it possible for the presidency to examine this question and give us a ruling?
Som fördragets väktare kommer kommissionen att undersöka alla mottagna klagomål.
As guardian of the Treaty, the Commission will examine all complaints that it receives.
Europeiska kommissionen har åtagit sig att undersöka de ämnena ytterligare.
The European Commission has undertaken to investigate these substances further.
Har kommissionen för avsikt att undersöka Rhône-Poulencs försäljningsmetoder?
Will the Commission investigate Rhône-Poulenc's sales methods?
Har kommissionen några planer på att undersöka det förslagna biljettförsäljningssystemet?
Does the Commission have plans to investigate the proposed ticket sales operation?
Dessutom kan jag ju naturligtvis inte själv i min ensamhet undersöka dessa fonders utgifter.
Besides, I am not able to check the expenditure of these funds on my own.
Dessa metoder används av livsmedelskontrollmyndigheter för att undersöka livsmedel på marknaden.
These methods are used by the food control authorities to check foods on the market.
Jag skall undersöka detta, men vad jag vet står det kvar i förslagen.
I am going to check this but, as far as I know, it remains in the proposals.
Måhända är det en lösning som är värd att undersöka, men vi bör även undersöka andra möjligheter.
Perhaps this is a promising avenue to explore, but we must also explore others.
Mänskligheten måste noggrant undersöka denna möjlighet till energiförbrukning.
Mankind needs to explore this possibility for energy production thoroughly.
Ibland är det viktigt att undersöka bakgrunden till en situation.
   Mr President, sometimes it is important to explore the background to a situation.
De köper sitt djurfoder från industriföretag och har ingen möjlighet att undersöka produkterna när det gäller innehåll av skadliga ämnen.
They obtain their feed from industrial enterprises and do not have the opportunity to inspect these products for harmful substances.
Därför uppmanar jag Europaparlamentet att skicka en delegation för att undersöka under vilka förhållanden ärkebiskopen hålls fängslad.
I therefore call on the European Parliament to send a mission to inspect the conditions under which the Archbishop is being held.
Det är viktigt att undersöka ansvaret. För det första, de som skulle ha utfört kontrollen och inte gjorde det, och de som utförde kontroll och inte agerade.
We must determine the responsibility, firstly of those who should have inspected but did not and of those who did inspect but did not act.
undersöka (även: titta in i)
Kommer den vetenskapliga kommittén och kommissionen att undersöka detta?
Is the scientific committee and the Commission going to look at that?
Beträffande situationen i Kärnten, måste vi undersöka den närmare.
Regarding the situation in Carinthia, we need to look at this in detail.
Man måste närmare undersöka verkställandet av lagstiftningen.
Enforcement of regulation must be something that you will look at.
Har kommissionen för avsikt att undersöka den här frågan?
Does the Commission intend to review this matter?
Målet är att undersöka hela det område av förseelser som förekommer i samband med den illegala invandringen.
An attempt is being made to review the entire field of offences relating to illegal immigration.
Vi kommer att undersöka detta när vi genomför översynen.
We will examine this as part of the review.
Rådet kommer att betrakta saken ur politisk synvinkel och då undersöka hur det skall handla.
From a political point of view, the Council will bear it in mind before it decides what to do.
Hur det skall gå till juridiskt kommer vi att behöva undersöka under årets gång.
How that will all come about from a legal point of view we shall have to sort out in the course of the year.
Vi kan undersöka innehållet, kontinuiteten och konsekvenserna av planerna ur politisk synpunkt.
We can examine the contents, the consistency and the impact of the plans from a policy point of view.
För att undersöka detta mera i detalj har en undersökningsdelegation besökt Irak.
In order to examine this in more detail, an exploratory mission has meanwhile been to visit Iraq.
Det främsta syftet med hans besök var att undersöka flyktingsituationen.
The primary purpose of his visit was to learn about the refugee situation.
(RO) Förra veckan gjorde jag ett arbetsbesök för att undersöka situationen för grupperna med säsongsarbetare i Huelva-regionen i södra Spanien.
(RO) Last week, I paid a working visit to see the communities of seasonal workers in the Huelva region in southern Spain.
För vårt parlament innebar det att vi var tvungna att syna vår egen arbetsordning för att undersöka om några förbättringar var nödvändiga.
For our Parliament, this meant that we needed to check out our Rules of Procedure to establish whether more improvements were needed.
De åkte dit för att andas lite frisk luft, se på ”Glamour” och undersöka hur demokratin fungerar i den problemtyngda regionen.
They went there in order to breathe some fresh air, watch 'The Bold and the Beautiful' and check out the benchmark of democracy in that troubled region.
undersöka (även: forska i)
undersöka (även: forska i)
De behöver noggrant undersöka om stöd till skeppsvarv och skeppsbyggare har stört situationen på världsmarknaden.
They need to inquire carefully whether support to shipbuilding and shipbuilders has distorted the situation in the world market.

Användningsexempel för "undersöka" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi måste i synnerhet undersöka hur vi bedömer värdet av pengarna i våra projekt.
In particular, we should look at how we assess value for money from our projects.
SwedishJag tror faktiskt att vi måste undersöka vart dessa blinda punkter leder till.
I really think that we have to investigate where these blind spots are leading.
SwedishVi måste undersöka det noggrannare och se vilka praktiska insatser som kan göras.
We have to study it more carefully to see what practical arrangements can be made.
SwedishJa, vi måste undersöka andra verktyg, som skördeförsäkringar och terminsmarknader.
Yes, we need to examine other tools such as risk insurance and future markets.
SwedishJag tror också att man från år till år skall undersöka hur det kan göras bättre.
I also believe that, year by year, we should look at how it can be improved.
SwedishSlutligen försöker jag undersöka situationen för telekommunikationerna i världen.
Finally, I attempt to examine the world-wide dimension of telecommunications.
SwedishVi kan blicka framåt igen och vi kan undersöka vad vi behöver uppnå i Durban.
We can look forward again and we can look at what we need to achieve in Durban.
SwedishVi måste undersöka båda dessa sektorer och hur vi faktiskt stöder uppfödarna.
We need to look at both these sectors, at how we are actually supporting them.
SwedishVi måste undersöka vilken strategi som kan ge resultat, för det är det som räknas.
We must look to see which policy can produce results, because they are what matter.
SwedishJag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
SwedishJag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
SwedishVi behöver, slutligen, undersöka hur och varför vi hamnade i den aktuella krisen.
Finally, we must examine how we got into the current crisis and what the causes were.
SwedishEuropeiska kommissionen har åtagit sig att undersöka de ämnena ytterligare.
The European Commission has undertaken to investigate these substances further.
SwedishVi måste undersöka alla dessa motiv om vi vill att våra insatser ska vara effektiva.
We must examine all these motives if we wish to achieve an effective approach.
SwedishDet vore klokt att undersöka hur vi kan modernisera Europeiska unionens ekonomi.
This would be sensible if we are looking at how we can modernise the European economy.
SwedishVi måste undersöka vad som tillför EU och de europeiska skattebetalarna ett mervärde.
We need to look at what adds value for the European Union and European taxpayers.
SwedishJag välkomnar kommissionärens löfte om att undersöka dessa och andra faktorer.
I welcome the commitment of the Commissioner to look at all these and other factors.
SwedishVi började undersöka ett material som kallas ETFE, som är en mycket stark polymer.
So we started exploring this material called ETFE. ~~~ It's a high-strength polymer.
SwedishVi måste undersöka det slag av turismprojekt som vi vill investera i mer noggrant.
We need to look more carefully at the kind of tourism projects we want to invest in.
SwedishSjälvklart kan jag inte svara på denna fråga utan att först undersöka saken.
I cannot answer this, of course, without having studied the matter beforehand.