"underlätta" - Engelsk översättning

SV

"underlätta" på engelska

SV underlätta
volume_up
[underlättade|har underlättat] {verb}

Initiativet kommer att underlätta den sociala återanpassningen av lagbrytare.
The initiative will facilitate the social rehabilitation of offenders.
Det kommer att öka budgetens informationsvärde och underlätta kontrollen av den.
It will increase the budget's information value and facilitate its monitoring.
Eurons införande bör underlätta en konvergens av ländernas ekonomier.
The adoption of the euro should facilitate the convergence of countries ' economies.
underlätta (även: stödja, hjälpa, assistera)
Det skulle underlätta det humanitära omhändertagandet avsevärt.
That would make it much easier to provide humanitarian aid.
Jag menar att den nya gemensamma jordbrukspolitiken måste underlätta detta och hålla produktionen inom Europa.
I would argue that the new CAP should aid this and keep that production within Europe.
Statligt stöd för att underlätta nedläggning av kolgruvor som inte är konkurrenskraftiga (
State aid to facilitate the closure of uncompetitive coal mines (
underlätta (även: lugna, lindra, lätta på, lossa på)
Ett par kortsiktiga åtgärder kan snabbt vidtagas för att underlätta situationen.
A number of short-term measures can be taken quickly to ease the situation.
En sådan vändning skulle underlätta utvecklingen av många slags band till denna stat.
Such a turn would ease the development of all sorts of ties with this state.
Många länder kräver detta för att underlätta sina kontroller.
Many countries require this declaration, to ease controls on posting procedures.
Kommissionen skulle underlätta enormt om vi kunde få vissa klargöranden om detta.
The Commission would help tremendously if we could get some clarification on that.
Jag anser att utvidgningen kommer att underlätta arbetet med att skapa en mer effektiv union.
I believe that EU Enlargement will help to build a more effective European Union.
Sänkningen av tröskelpriserna för rättvis handel skulle underlätta försäljningen inom EU.
A drop in fair trade threshold prices would help them to sell in the EU.
underlätta

Synonymer (svenska) till "underlätta":

underlätta

Användningsexempel för "underlätta" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet kommer att öka budgetens informationsvärde och underlätta kontrollen av den.
It will increase the budget's information value and facilitate its monitoring.
SwedishDet tillfälliga utskottets förslag är nu att underlätta för kretsvaccinering.
The proposal of the temporary committee is to make emergency vaccination easier.
SwedishKommissionen skulle underlätta enormt om vi kunde få vissa klargöranden om detta.
The Commission would help tremendously if we could get some clarification on that.
Swedish(Talmannen uppmanade talaren att tala långsammare för att underlätta för tolkarna.)
(The President urged the speaker to speak more slowly to assist the interpreters)
SwedishOm det skulle underlätta kan kommissionen utarbeta ett uttalande i denna fråga.
If it facilitates things, the Commission is prepared to make a declaration on this.
SwedishMedlemsstaterna bör inte underlätta för några marknader som leder till social misär.
Member States should not be facilitating any markets that promote social misery.
SwedishSådana åtgärder kan också underlätta ett mer ordnat mottagande i Europeiska unionen.
Such measures could also facilitate more orderly arrival in the European Union.
SwedishDet kommer i sin tur att underlätta planeringskraven för nationella administrationer.
This will, in turn, ease the planning requirements for national administrations.
SwedishDet hade kunnat underlätta processen om de hade fått vara med i första skedet.
It might have facilitated the process if they had been involved at the first stage.
SwedishEtt par kortsiktiga åtgärder kan snabbt vidtagas för att underlätta situationen.
A number of short-term measures can be taken quickly to ease the situation.
SwedishOm de uppfyller kriterierna kan de absolut underlätta den tillfälliga nödsituationen.
If they meet the criteria, they can certainly help to ease the load temporarily.
SwedishAllt detta är helt igenom falskt och har som enda syfte att underlätta en massaker.
All this is absolutely false, and is solely intended to facilitate a massacre.
SwedishDet måste göras mer för att underlätta kvinnors deltagande på arbetsmarknaden.
More needs to be done to facilitate the participation of women in the labour market.
SwedishVi behöver underlätta en mjukare övergång mellan utbildning och arbetsmarknad.
We need to facilitate a smoother transition between education and the labour market.
SwedishJag föreslår tre punkter som kan underlätta kommunikationen med medborgarna.
I would suggest three points that could facilitate communication with the citizen.
SwedishFör att underlätta omröstningen hade dessa ändringsförslag ordnats i grupper.
To make voting easier, however, these amendments had been arranged in blocks.
SwedishSteget mot sektorsvisa program kommer avsevärt att underlätta denna process.
The move towards sector-wide programmes will greatly facilitate this process.
SwedishEn sådan förbättring skulle underlätta institutionernas gemensamma arbete väsentligt.
Such an improvement would make the joint work of the institutions much easier.
SwedishStandardisering är emellertid en fråga där även vi vill underlätta och bidra.
Well, standardisation is a topic that we, too, would like to facilitate and support.
SwedishDetta kan ju vara ett sätt att underlätta ratificeringen av Lissabonfördraget.
This is one thing that could help us with the Lisbon ratification process.