"underhålla" - Engelsk översättning

SV

"underhålla" på engelska

1. allmänt
Jag är utsänd för att underhålla gästen.
The king commands me to entertain his guests.
Television must empower as well as entertain.
A robot to entertain them.
Eftersom EU inte kommer att underhålla någonting är detta bedrägeri.
The EU will maintain nothing, so this is a scam.
En tredjedel av nätet håller på att förfalla på grund av bristen på resurser för att underhålla det.
A third of the network is going to ruin through lack of resources to maintain it.
3. att underhålla och förbättra utvecklingssamarbetet för att hjälpa Indien uppfylla millennieutvecklingsmålen.
3. maintain and improve co-operation in development policies to help India meet the Millennium Development Goals.
Dessutom måste landet underhålla nästan en miljon flyktingar och internt flyttade personer.
Furthermore, the country has to support nearly one million refugees and internally displaced persons.
(EN) Vi vet att det i framtiden kommer att vara en minskande arbetsstyrka som försöker underhålla fler pensionärer.
We know that in the future there will be a shrinking workforce trying to support more pensioners.
De ändringsförslag som mildrar den här kritiken kommer jag därför att stödja, för vänskap måste man underhålla.
I will therefore support the amendments that moderate this criticism, for it is important to nurture friendships.
underhålla (även: roa)
Med undantag av vattenkraftcentralerna fortsätter förnybara energikällor att bara vara en pryl i syfte att underhålla folket.
Apart from hydraulic power stations, renewable power sources continue to be nothing but gadgets designed to amuse people.
Jag vet inte om detta kommer att underhålla oss tillräckligt mycket fram till valen, men det är åtminstone ett bidrag som vi ger i denna viktiga fråga.
I do not know whether this will amuse us enough before the elections, but at least it is a contribution which we are bringing to this important issue.
Bergen är en specifik plats, tämligen känslig, och det bästa sättet att underhålla den kommer alltid att vara att utveckla ett mycket livskraftigt jordbruk där.
Mountain regions are special, rather vulnerable places, and nothing better will ever be found to protect them than to encourage healthy agriculture.
Det har till och med bidragit till att underhålla terrorismen.
Repression has instead, in response, played a part in fuelling terrorism.
2. vardagligt

Synonymer (svenska) till "underhålla":

underhålla

Användningsexempel för "underhålla" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishHyser han några reseplaner, eller skall han underhålla några distingerade besökare?
Does he have some travel plans or is he entertaining some distinguished visitors?
SwedishJag ser ibland något annorlunda på detta, men vi kan även underhålla oss över detta.
I sometimes think they are not, but that is something we can discuss.
SwedishDetta mjukvaruprogram används för att underhålla och utbilda sin publik genom visualisering.
This software entertains and educates its audience through visualisation.
SwedishAnnars skulle vi kunna underhålla tio kompletta infanteribataljoner.
Alternatively we could keep in service ten complete infantry battalions.
SwedishEn tredjedel av nätet håller på att förfalla på grund av bristen på resurser för att underhålla det.
A third of the network is going to ruin through lack of resources to maintain it.
SwedishKostnaden för att underhålla dem överstiger 200 miljoner euro per år.
The cost of maintaining them is more than 200 million euros per year.
SwedishDet har till och med bidragit till att underhålla terrorismen.
Repression has instead, in response, played a part in fuelling terrorism.
SwedishVåra ändringsförslag 1, 2 och 3 kommer av att vi anser att vi måste underhålla de framsteg som gjorts.
Hence our Amendments Nos 1, 2 and 3, because we must sustain the progress we have made.
SwedishDessutom måste landet underhålla nästan en miljon flyktingar och internt flyttade personer.
Furthermore, the country has to support nearly one million refugees and internally displaced persons.
SwedishI stället kommer vi att underhålla den under jag vet inte hur lång tid.
Instead all this is going to go on indefinitely.
SwedishEftersom EU inte kommer att underhålla någonting är detta bedrägeri.
The EU will maintain nothing, so this is a scam.
SwedishVi skall inte sluta upp med att underhålla detta dåliga samvete.
We must continue to nurture that guilty conscience.
Swedish(EN) Vi vet att det i framtiden kommer att vara en minskande arbetsstyrka som försöker underhålla fler pensionärer.
We know that in the future there will be a shrinking workforce trying to support more pensioners.
SwedishDet största problemet är att underhålla två parlamentsbyggnader parallellt, en i Bryssel och en i Strasbourg.
The main problem is the maintenance of two European Parliament buildings in parallel, in Brussels and Strasbourg.
Swedish3. att underhålla och förbättra utvecklingssamarbetet för att hjälpa Indien uppfylla millennieutvecklingsmålen.
3. maintain and improve co-operation in development policies to help India meet the Millennium Development Goals.
SwedishDe ändringsförslag som mildrar den här kritiken kommer jag därför att stödja, för vänskap måste man underhålla.
I will therefore support the amendments that moderate this criticism, for it is important to nurture friendships.
SwedishSedan dessa länder blev självständiga, har man inte gjort några egentliga ansträngningar för att underhålla vattensystemet.
Since the independence of these countries, no real effort for maintaining the water system has been made.
SwedishTestbanan är enkel att bygga och underhålla och kan tas fram för att excitera olika frekvensområden och krafter.
The track is easy to build and maintain and can be designed for different frequency ranges and excitation amplitudes.
SwedishAtt underhålla avregleringens eld?
Is its purpose to speed up the process of deregulation?
SwedishJag är utsänd för att underhålla gästen.
The king commands me to entertain his guests.