SV

underhåll {neutrum}

volume_up
1. allmänt
underhåll
volume_up
child support {substantiv} [USA]
Internationell indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmar (
International recovery of child support and other forms of family maintenance (
Mot bakgrund av vad som sagts tycks det inte föreligga någon koppling mellan det som byrån för underhåll av barn gör och artikel 6 i arbetstidsdirektivet.
In the light of the foregoing considerations there seems to be no link between the practice of the Child Support Agency and article 6 of the Working Time Directive.
Enligt information som finns tillgänglig för kommissionen har emellertid byrån för underhåll av barn inga befogenheter att tvinga någon att arbeta ett visst antal timmar.
However, according to the information available to the Commission, the Child Support Agency has no power to force anybody to work a certain number of hours.
underhåll (även: uppehälle, torn, huvudtorn)
volume_up
keep {substantiv}
Inte bara tjänsterna, utan även underhållet av stödjande infrastruktur och säkerhetskontrollen kan överlåtas på konkurrerande företag.
Not only service provision, but also maintenance of support infrastructures and monitoring of safety can be handed over to competing undertakings.
Internationell indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmar (
International recovery of child support and other forms of family maintenance (
Vi skulle kunna stödja det om formuleringen var " installation och underhåll " och inte ' installation som underhåll '.
We could support it if the wording was 'installation and maintenance ' and not 'installation as maintenance '.
Redan innan ett område anmäls måste ägarna veta vilka mål i fråga om underhåll som måste uppnås och med vilka underhållsåtgärder.
For this reason, I ask that you support the amendment which I have tabled jointly with Mr Schnellhardt.
2. juridik
underhåll (även: underhållsbidrag)
volume_up
maintenance {substantiv} [GBR]
Internationell indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmar (
International recovery of child support and other forms of family maintenance (
Fortfarande sker dock tillbud och olyckor i samband med underhåll.
Still, incidents and accidents occur in connection with maintenance.
Finansieringen av underhåll får heller inte minska under den ekonomiska krisen.
The costs of maintenance must not be reduced during the economic crisis, either.

Användningsexempel för "underhåll" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishFinansieringen av underhåll får heller inte minska under den ekonomiska krisen.
The costs of maintenance must not be reduced during the economic crisis, either.
SwedishInternationell indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmar (
International recovery of child support and other forms of family maintenance (
SwedishDåligt underhåll, förfall och fattigdom är i dag påfallande i hela Bulgarien.
These days, poor maintenance, decay and poverty are noticeable throughout Bulgaria.
SwedishJag tänker på anläggning och underhåll av gasnät inom hela gemenskapen.
I refer to the construction and maintenance of gas networks across the Community.
SwedishUlla Juntti, Avdelningen för drift, underhåll och akustik i Sveriges Radio om tågproblemen.
Ulla Juntti, Division of Operation, Maintenance and Acoustics i Swedish Radio.
SwedishI dag ser vi resultatet: höjda priser, sämre underhåll, och också ofta sämre service.
Today we see the result: higher prices, poorer maintenance, and also often poorer service.
SwedishDrift och underhåll har tillsammans med LKAB utvecklat ett avancerat testlab i Kiruna.
Operation and maintenance, together with LKAB has developed an advanced test lab in Kiruna.
SwedishJag har särskilt framhävt varvsindustrin och underhåll av fartyg.
I have placed particular emphasis on shipbuilding and maintenance of ships.
SwedishInte ens i dessa ekonomiska kristider har vi råd att snåla med underhåll och kontroll.
Even in these times of economic crisis, we really cannot skimp on maintenance and supervision.
SwedishDu ska i första hand lämna in en ansökan om underhåll till domstolen
You can file a request concerning maintenance mainly with the courts:
SwedishReglerna om skyldigheten att betala underhåll ser olika ut i olika länder.
Rules on maintenance obligations vary from country to country.
SwedishBra strategier för underhåll är en möjlighet att förlänga värdet på redan gjorda investeringar.
Good strategies for maintenance are used to extend the value of investments already made.
SwedishEnligt min mening borde fartygens underhåll och skick uppmärksammas i mycket större utsträckning.
In my view, far more attention should be paid to the maintenance and state of the ships.
SwedishFortfarande sker dock tillbud och olyckor i samband med underhåll.
Still, incidents and accidents occur in connection with maintenance.
SwedishVerkstäder och bilhandlare måste även kunna sköta underhåll av elbilar.
They also need to be in a position to maintain electric cars.
SwedishMånga av den senaste tidens järnvägsolyckor och tillbud orsakades av bristfälligt underhåll.
Many of the most recent railway accidents and near-misses have been due to maintenance failings.
SwedishDärför är det viktigt att identifiera de olika risker som är kopplade till underhåll.
Therefore it is important to identify the different risks that are linked to the maintenance execution.
SwedishFörbehållsklausulen skall naturligtvis vara att löpande underhåll utförts reglementsenligt.
The proviso, of course, is that routine statutory maintenance should have been fully carried out.
SwedishVi vill därför be om en politik för underhåll av europeiska fartyg som befinner sig i slutet av livscykeln.
We would thus ask for a maintenance policy for European end-of-life vessels.
SwedishVi kunde behöva riktlinjer för upphandling när det gäller underhåll av byggnader och nybyggnation.
We need guidelines for the award of contracts for buildings maintenance and for new buildings.

Synonymer (svenska) till "underhåll":

underhåll
underhålla
underhållande
underhållare
Swedish