"trygg" - Engelsk översättning

SV

"trygg" på engelska

SV trygg
volume_up
{adjektiv}

trygg (även: ofarlig, säker, oskadd, pålitlig)
volume_up
safe {adj.}
Det är en trygg och säker europeisk teknik, där driften följer rigorösa normer.
It is a safe and secure European technology, operated under stringent standards of regulation.
Rätten att känna sig trygg och säker är en av de viktigaste grundprinciperna i samhället.
The right to feel safe and secure is one of the most important basic principles in society.
I Förenade kungariket finns det bara en trygg fristad med 25 platser.
In the United Kingdom, there is only one safe haven with 25 places.
trygg (även: säkrad, säker, stabil, tryggad)
volume_up
secure {adj.}
Grundläggande för en trygg uppväxtmiljö är ofta en uppfostran i en trygg familj.
The basis of a secure environment for growing up is often an upbringing in a secure family.
Därför är det viktigt med oavbruten elproduktion och trygg elförsörjning.
The uninterrupted production of electricity and its secure supply are therefore important.
Därför måste dessa organisationer ha en trygg och säker finansiering.
These organisations therefore need reliable and secure financing.
Stifler, I'm comfortable with my sexuality.
Många webbplatsbesökare känner sig tryggare med att ange betalningsuppgifter och andra personliga uppgifter när de vet att anslutningen skyddas med SSL.
Many site visitors feel more comfortable sharing payment and other personal information when they know they're using an SSL connection.
Samtidigt måste Turkiet erbjuda den kurdiska befolkningen i Turkiet en trygg tillvaro så att också kurder kan känna sig hemma i Turkiet.
At the same time, Turkey must make offers to the Kurdish population of Turkey so that they feel comfortable there and can consider Turkey as their home as well.
Jag har blivit lugnad och trygg när jag har läst de förhandlingsdokument som vi har fått.
I feel reassured and confident now that I have read the negotiation documents that we have received.
Det gynnas dock av att ha en trygg partner med egna visioner.
It does, however, benefit from having a confident partner with its own vision.
I feel confident enough in that respect.

Synonymer (svenska) till "trygg":

trygg

Användningsexempel för "trygg" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishFrågan om en trygg energiförsörjning för våra medborgare blir allt viktigare.
The question of security of supply for our citizens is becoming ever more important.
SwedishSå vi talar inte bara om en trygg livsmedelsförsörjning utan om att ha mat på bordet.
So we are talking not just about food security but about having food on the table.
SwedishDetta omfattar å ena sidan kärnenergi och å andra sidan en trygg energiförsörjning.
This includes on the one hand nuclear safety, and on the other security of energy supply.
SwedishKan det bero på att det finns 27 olika tolkningar av vad ”trygg energiförsörjning” betyder?
Maybe it is because there are 27 interpretations of what energy security means.
SwedishNabucco kan visa sig bli ett viktigt steg mot en trygg energiförsörjning.
Nabucco may prove to be an excellent step towards ensuring energy security.
SwedishAlla vill ha en trygg energiförsörjning - så varför har vi inte det?
Mr President, everyone wants energy security, so why do we not have it?
SwedishDetta är en viktig fördel, särskilt när det gäller en trygg energiförsörjning.
This is a significant advantage, particularly in terms of the security of our energy supplies.
SwedishDet är viktigare än någonsin att vi säkrar en trygg energiförsörjning i EU.
More than ever we must ensure the security of Europe's energy supply.
SwedishI grönboken om en trygg energiförsörjning har man tagit hänsyn till dessa förutsättningar.
The Green Paper on security of energy supply has taken these facts into consideration.
SwedishTrenderna inom trygg energiförsörjning anses också vara av avgörande betydelse.
Trends in energy security are also seen as crucially important.
SwedishVi vill att stabilitet och trygg energiförsörjning ska utvecklas genom detta östliga partnerskap.
We are looking for stability and energy security from this Eastern Partnership.
SwedishEn trygg energiförsörjning är en viktig del av den allmänna säkerheten.
Security of energy supply is an important element of general security.
SwedishDen finns på plats, den är billig och den bidrar i hög grad till en trygg energiförsörjning.
It is there, it is affordable, and it makes a major contribution to security of supply.
SwedishFörslaget om trygg försörjning verkar inte överensstämma med detta.
The proposal concerning security of supply does not appear to be in keeping with this.
SwedishJag anser inte att miljöskydd och trygg energiförsörjning utesluter varandra.
I feel that protecting the environment and security of energy supplies are not mutually exclusive.
SwedishDet är nödvändigt att alla produktionssystem bidrar till en trygg livsmedelsförsörjning.
We need all production systems to contribute to our food security.
SwedishNi sade att detta inte ingår i vår strategi för trygg energiförsörjning.
Commissioner, you said this is not part of our strategy for security of energy supply.
SwedishJag skulle också vilja säga något om det andra betänkandet om en trygg naturgasförsörjning.
Then I would like to say something about the other report on security of natural gas supply.
SwedishEn trygg livsmedelsförsörjning är en politisk prioritering både på europeisk och på global nivå.
Food security is a political priority at both European and world level.
SwedishEn trygg energiförsörjning är en av ordförandeskapets högsta prioriteringar.
Energy security is one of the top presidency priorities.