SV trotsa
volume_up
{verb}

trotsa (även: utmana, gäcka)
En sak som de måste lära sig är att man inte kan trotsa matematikens lagar.
The one thing they have to learn is that you cannot defy the laws of mathematics.
Given this situation, the Lisbon Strategy needs to be reconsidered: we should defy the power of the markets.
Will you defy the Pope, Arthur?
trotsa
trotsa (även: tappert möta)
Jag hoppas att tillräckligt många forskare vågar trotsa Finlands mörka vintrar för att se till att Europeiska kemikaliemyndigheten får den framgång som vi hoppas på.
I hope that enough scientists will want to brave the dark winters of Finland in order to ensure the European Chemicals Agency is the success we hope it will prove.
trotsa (även: motstå, kasta av, kämpa emot)
Landet har dock lyckats trotsa lågkonjunkturen. Statsskulden i förhållande till BNP var 7,2 procent 2009, det vill säga långt under referensvärdet på 60 procent.
However, it has managed to buck the recession, with its public debt to GDP ratio amounting to 7.2% in 2009, far below the 60% reference value.
Om man i USA inte hade varit rädd för mjältbrand och inte tvingats trotsa Bayers immaterialrättigheter skulle man inte ha gett efter.
In other words, if the USA had not been afraid of anthrax and had not, therefore, had to challenge Bayer's intellectual property rights, they would not have given in.
Om man i USA inte hade varit rädd för mjältbrand och inte tvingats trotsa Bayers immaterialrättigheter skulle man inte ha gett efter.
In other words, if the USA had not been afraid of anthrax and had not, therefore, had to challenge Bayer' s intellectual property rights, they would not have given in.
trotsa (även: utmana, våga, tordas, töras)
trotsa (även: håna, spjärna)
Ibland ger deras arbetsgivare dem inget annat val än att trotsa reglerna.
Sometimes, their employers leave them no choice but to flout the rules.
Detta är visserligen en viktig kamp, men den får inte trotsa internationell lagstiftning eller inkräkta på de mänskliga rättigheterna.
This fight is certainly important, but it must not flout international law nor infringe upon human rights.
trotsa (även: härma, imitera, lura, parodiera)
Eftersom rådet kan trotsa parlamentets privilegier, så kan ni vara övertygade om att det har samma uppfattning om er kommissions oberoende.
Because if the Council can mock the prerogative of this Parliament, then be absolutely sure that it thinks the same of the independence of your Commission.
trotsa (även: överträffa)
trotsa (även: titta ut)
trotsa (även: inte lyda)
Jag var tvungen att stanna, tvungen att trotsa order.
I was compelled to stay...... compelled to disobey.

Synonymer (svenska) till "trotsa":

trotsa
Swedish
trots

Användningsexempel för "trotsa" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishJag hoppas att ni kommer att lyckas införa förändring och trotsa detta på något sätt.
I hope that you will be able to introduce change and stand up to this in some way.
SwedishMen i Spanien vill terroristerna återigen trotsa lagen.
Well in Spain, the terrorists want once again to side-step the law.
SwedishNär kommer ni att trotsa the Sun, herr Blair, och faktiskt säga när er regering ansluter sig till den gemensamma valutan?
When will you stand up to the Sun, Mr Blair, and actually say when your government will join the single currency?
SwedishNär kommer ni att trotsa the Sun , herr Blair, och faktiskt säga när er regering ansluter sig till den gemensamma valutan?
When will you stand up to the Sun , Mr Blair, and actually say when your government will join the single currency?
SwedishVi har samlats här för att trotsa dig, Mose!
SwedishEftersom rådet kan trotsa parlamentets privilegier, så kan ni vara övertygade om att det har samma uppfattning om er kommissions oberoende.
As the defenders of the Community method, the strength of our House is ultimately the strength of yours.
SwedishTunisiens folk lyckades att inifrån trotsa förtryck, en polisstat och tortyr och att vinna frihet och demokrati.
The people of Tunisia succeeded, from within, in defying repression, a police state and torture, and in winning freedom and democracy.
SwedishTyvärr har vi inte ens nu fått många bevis på att han har lärt sig att han inte kan fortsätta trotsa världsopinionen för alltid.
Unfortunately, we have little evidence even now that he has yet learned that he cannot go on defying world opinion forever.
SwedishDessa uppror har återigen visat på den potentiella kraften hos arbetarklassen och de fattiga att trotsa och bekämpa sina förtryckare.
Those uprisings have once again proven the potential power of the working class and the poor to stand up and defeat their oppressors.
SwedishVad kan trotsa rädsla?
SwedishHåller han också med om att förslaget, att den inte får fortgå längre än till juni 1999, är att öppet trotsa de flesta européer?
Does he also accept that to suggest that it should not continue beyond June 1999 flies in the face of the wishes of the vast majority of Europeans?
SwedishDe som tar på sig ansvaret för att kringgå detta mandat och ensidigt inleda ett krig skulle trotsa hela det internationella samfundet.
Anyone who took it upon themselves to go beyond that mandate and to start a war unilaterally would be defying the whole of the international community.
SwedishHåller han också med om att förslaget, att den inte får fortgå längre än till juni 1999, är att öppet trotsa de flesta européer?
I should like to say to the President that these jobs which could be lost could be sustained if the Council took this very courageous decision to allow duty-free to continue for a further period.
SwedishDetta är visserligen en viktig kamp, men den får inte trotsa internationell lagstiftning eller inkräkta på de mänskliga rättigheterna.
Parliament has on many occasions highlighted the importance of ensuring that every country adopts the international conventions on the abolition of the death penalty, torture and antipersonnel mines.
SwedishEnligt vår mening blir detta direktiv i första hand ett instrument för medborgare, elever, patienter och konsumenter att trotsa en ständigt avreglerande unions lilla glupska gris.
In our view, this directive will, above all, become an instrument for citizens, pupils, patients and consumers to stand up to this greedy little pig of an ever-liberalising Union.
SwedishEn annan viktig faktor är i dag det fransk-tyska samarbetet, som kommer att ha hållit stånd, även om man får betala ett pris för sitt politiska mod att trotsa den starkare parten.
Another influential player on the scene today is the Franco-German alliance, which will have held good, even though it means paying the price of political courage in the face of a greater power.
SwedishJag är ingen anhängare av den traditionella teokrati som rådde i det gamla Tibet före 1951, som tillfälligt i praktiken lyckades trotsa överhögheten i Kina, som under många år härjats av krig.
Tibet, which, like its neighbours East Turkestan or Xinjiang, has, against the will of its people, for a long time been recognised internationally as part of China’ s territory, is no exception.