SV

trots {neutrum}

volume_up
1. "öppet motstånd, olydnad"
trots (även: utmaning)
Cypern är fortfarande under turkisk militärockupation i trots mot internationell lag.
Cyprus is still under Turkish military occupation, in defiance of international law.
Trots domstolens beslut har man inte lämnat tillbaka mark som beslagtogs för många år sedan.
In defiance of court rulings, they have failed to return land that was seized many years ago.
Varför har kommissionen handlat så här och trots försiktighetsprincipen lämnat fältet fritt för risker?
Why did the Commission act in defiance of the precautionary principle by choosing to open Pandora’s Box?

Användningsexempel för "trots" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDessa framsteg är trots allt otillräckliga med hänsyn till vad som står på spel.
Even so, these achievements are still inadequate in terms of the issues at stake.
SwedishOch även trots denna fantastiska långlevnad anses de idag vara utrotningshotade.
But despite this amazing longevity, they're now considered critically endangered.
SwedishDär finns rysk närvaro – ryska soldater, trots att de har lovat att lämna landet.
It has Russian interference – Russian soldiers, although they promised to leave.
SwedishJag hoppas att de lyckas, trots fiaskot med behandlingen av Turkiet i Luxemburg.
I hope they succeed, despite the fiasco of the treatment of Turkey at Luxembourg.
SwedishTrots alla dessa pengar är varvens och de anställdas framtid fortfarande osäker.
Despite all that money, the yards and the future of the workers remain vulnerable.
SwedishDet finns trots allt en logik i Rysslands agerande, men den skiljer sig från vår.
There is in fact a logic to Russia's actions, but this is not the same as ours.
SwedishDet är trots allt det som skänker debatten verklig tyngd och politisk innebörd.
That is, after all, what gives our debate real substance and political meaning.
SwedishMen jag vill trots allt återigen uttrycka mitt fulla stöd i kampen mot hiv/aids.
Nevertheless, I would reiterate my total commitment to the fight against HIV/AIDS.
SwedishDetta trots att konkurrensen att komma med i Science eller Nature är stenhård.
This is despite the fierce competition to get published in Science or in Nature.
SwedishDet är en kurs som är omåttligt populär, trots att den både är svår och krävande.
The course is excessively popular, despite it being both difficult and demanding.
SwedishMen trots att de är inprogrammerade använder vi dem ändå på ett förfinat sätt.
But of course, they are hard-wired but we use them still in a sophisticated way.
SwedishDetta är tyvärr inte lika bra, men det finns trots allt en del bra inslag i det.
This, unfortunately, is not so good although there are some good things in it.
SwedishTrots att jag har en hel bunt på tyska, skulle jag föredra dem på mitt eget språk.
Although I have a whole stack in German, I would prefer them in my own language.
SwedishTrots framgången med detta direktiv, vill jag ändå höja ett varningens finger.
In spite of the progress with this directive, I wish to sound a note of warning.
SwedishOch trots det, det vi faktiskt ser är ljus som inte kan förklaras av stjärnljuset.
And yet, what we actually see is light that can't be explained by the starlight.
SwedishMånga människor har utlämnats trots att det saknats egentlig bevisning emot dem.
Many people have been extradited where there is no real evidence against them.
SwedishUtskottet för internationell handel beslutade faktiskt att gå vidare trots detta.
In fact, the Committee on International Trade decided to go ahead despite this.
SwedishTrots det har vi varit tvungna att undvika att rösta om en rad ändringsförslag.
However, we have been obliged to abstain from voting on a number of amendments.
SwedishTrots detta bör vi naturligtvis samarbeta med de båda sistnämnda i den här frågan.
That said, we should of course cooperate with both of the latter on this issue.
SwedishTrots det har jag en del frågor och farhågor beträffande den nya avdelningen.
Despite that, I do have a few questions and concerns regarding this new service.

Synonymer (svenska) till "trots":

trots
tro

Synonymer (engelska) till "trot":

trot