"transportera" - Engelsk översättning

SV

"transportera" på engelska

SV transportera
volume_up
[transporterade|har transporterat] {verb}

1. allmänt

Detta resulterar i en oförmåga att transportera syre till vävnaderna.
This results in the inability to transport oxygen to the tissues.
Detta skulle göra det betydligt enklare att transportera såväl passagerare som varor.
This would make it a great deal easier to transport both passengers and goods.
Då behöver man inte transportera något kött eller djur.
Then you have no need to transport any meat or transport any animals.
transportera (även: skjuta, ha, framföra, leda)
Den kan transportera en stor och blandad last.
It can carry a large and varied cargo all at once.
Jag vet också att järnvägen i många länder skulle ha kapacitet att transportera ännu mera varor än vad som för närvarande transporteras med järnväg.
I also know that in many countries the railways have the capacity to carry more freight than they do at present.
Och hemoglobinet fungerar som en molekylär svamp för att suga upp syret i lungorna och sedan transportera det till andra delar av kroppen.
And hemoglobin acts as a molecular sponge to soak up the oxygen in your lungs and then carry it to other parts of the body.
transportera (även: , gripa, förflytta, påverka)
Transportlådorna hör till de hjälpmedel parlamentet ställer till ledamöternas förfogande för att de skall kunna transportera sina dokument mellan Bryssel och Strasbourg.
They enable Members to move their papers between Brussels and Strasbourg.
Vi är alla extremt oljeberoende för att transportera varor och för att röra oss, eftersom vägtransporterna dominerar så.
We are all extremely dependent upon oil for transporting goods and for moving about because road transport is so dominant.
Och han gav mig ett exempel: " När vi behövde transportmöjligheter, för att kunna transportera omkring vatten och mat, så var unionens medlemsstater väldigt snälla.
'When we needed transport to move water and food around, the Member States of the Union were very good.
transportera (även: föra vidare)
Det gläder mig att detta problem får uppmärksamhet i betänkandet, till exempel genom förslaget att skapa flexibilitet genom att transportera tillgångar från ett år till påföljande år.
I am glad that this report gives consideration to this, for example by creating the flexibility to carry over funds from one year to the next.
transportera (även: leda, uttrycka, ge, föra)
transportera (även: bogsera, släpa, segla, dra)

2. "i skytteltrafik"

transportera (även: färja)

3. "med vagn"

transportera (även: frakta, forsla)

Synonymer (svenska) till "transportera":

transportera

Användningsexempel för "transportera" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet behövs läkare, och det behövs sätt att transportera ut skadade ur Libyen.
Doctors are needed, and there needs to be a way of transporting the wounded out of Libya.
SwedishJag anser inte heller att det löser problemet att transportera vatten långa sträckor.
In my view, transporting water over long distances is no solution to the problem, either.
SwedishSamtidigt är det önskvärt att se till möjligheten att transportera mer olja via rörledningar.
We should also be looking at the possibility of bringing in more oil in through pipelines.
SwedishDessa nätverk tjänar stora pengar på att transportera asylsökande till EU:s medlemsstater.
These networks obtain huge sums of money from transporting asylum seekers to European Union Member States.
SwedishMånga fartyg används till att transportera levande djur.
A lot of vessels are used for transporting live animals.
SwedishTyvärr har vi inte lyckats komma fram till vad jag anser vara ett korrekt och värdigt sätt att transportera djur.
Unfortunately, we have not achieved what I feel is correct and respectful transportation of animals.
SwedishMan skulle kunna transportera djuren slaktade.
Of course, animals can be slaughtered and then transported.
SwedishDen som vill transportera en last stöter överallt på övermåttliga byråkratiska förfaranden och oändligt mycket administration.
At every level, excessive bureaucratic procedures and endless red tape accompany the cargo.
SwedishDetta främjar spekulation, eftersom möjligheten och nödvändigheten av att transportera föda ökar.
This promotes speculation because, all around the world, the possibility and necessity of transporting feedstuff is increasing.
SwedishFrankrike, Italien, Tyskland, Österrike men också alla övriga länder i EU har rätt att fritt transportera varor.
France, Italy, Germany, Austria and all the other countries of the EU have a right to the free movement of goods.
SwedishDå kommer exempelvis alla att överväga om de skall transportera olja i ett tankfartyg, som är på väg att brytas sönder.
Then, for example, people will think twice before transporting oil in a tanker that is about to fall apart.
SwedishSamtidigt krävs det en enorm energiinsats för att transportera energin från Sibirien eller Algeriet till Europa.
At the same time, an enormous amount of power is consumed in transporting energy from Siberia or Algeria to Europe.
SwedishÄr det så praktiskt egentligen att samla upp och transportera dessa båtar till denna region?
It would also have the effect of supporting the local economy and the local shipbuilding industry, which need support in this emergency.
SwedishNär vi nu närmar oss den 11 september borde man vara särskilt uppmärksam på farorna med att transportera sådant material.
Coming so close to September 11, people should be especially aware of the dangers of shipping materials like these.
SwedishI mitt område till exempel, kommer hamnen i Dover att stimuleras till att transportera mer gods på järnväg i stället för på vägarna.
In my region, for example, the port of Dover will be encouraged to switch more goods from roads to railways.
SwedishDet irländska företaget Pandora uttalade sig nyligen och sade att det inte längre vill transportera levande djur, förmodligen av ekonomiska skäl.
It is going to be very difficult to look after the animals if the rest period is on the vehicle.
SwedishHur tolkar kommissionen bestämmelserna när det gäller att transportera läkemedel för privat bruk inom Schengenområdet?
Will the Commission, therefore, say how it interprets the rules on carrying medicines for private use within the Schengen area?
SwedishHär är ett sätt att transportera vatten.
SwedishSlutsatsen blir att dessa nya avgifter kommer att öka kostnaderna för att transportera irländsk export till europeiska marknader.
The bottom line is that these new charges will increase the cost of transporting Irish exports into European markets.
SwedishVi hörde en rekommendation på åtta timmar, men det tar mer än åtta timmar att få ett djur ombord och transportera det över havet.
We heard a recommendation of eight hours, but it takes more than eight hours to get an animal boarded and across water.